JONAS
1
Pawòl SENYÈ a te vini a II Wa 14:25 Jonas, fis a Amitthaï a e te di: “Leve, ale Ninive, gran vil la e kriye kont li, paske Jen 18:20 mechanste yo monte devan Mwen.”
Men Jonas te leve al kache És 23:1,6,10Tarsis pou kite prezans SENYÈ a. Konsa, li te desann Jos 19:46 Joppa e li te jwenn yon bato ki t ap prale Tarsis. Li te peye frè a e te desann ladann pou ale avèk yo Tarsis, pou l envite prezans SENYÈ a.
Sòm 107:23-28 SENYÈ a te lanse yon gwo van sou lanmè a. Te gen yon gwo tanpèt sou lanmè a jiskaske bato a te prèt pou kraze nèt. Answit, ouvriye bato yo te vin pè e yo chak te kriye a I Wa 18:26pwòp dye pa yo. Yo te Trav 27:18,19,38 vide chaj ki te nan bato a nan lanmè a pou te fè l pi lejè. Men Jonas te ale anba nan fon bato a, kote li te kouche e li te tonbe dòmi. Konsa, kapitèn bato a te pwoche li e te di: “Kòman fè w ap dòmi an? Leve Sòm 107:28rele dye pa ou a. Petèt II Sam 12:22 dye ou a va fè pa nou pou nou pa peri.”
Chak mesye yo te di a konparèy yo: “Vini, annou fè tiraj osò pou nou ka konprann sou kont kilès gwo malè sa a rive nou an.” Epi yo te fè tiraj osò a, e Nonb 32:23 sò a te tonbe sou Jonas. Konsa yo te di li: Jos 7:19 “Pale nou koulye a! Sou kont a kilès malè sa a rive nou an? Ki metye ou? Epi ki kote ou sòti? Ki peyi ou? Nan ki pèp ou sòti?”
Li te di yo: “Mwen se yon Jen 14:13 Ebre e mwen gen lakrent pou SENYÈ Bondye syèl la, ki te fè lanmè a ak tè sèch la.” 10 Pou sa a, mesye yo te vin pè anpil e yo te di li: “Kòman ou ta ka fè nou sa?” Paske mesye yo te deja konprann ke li Job 27:22 t ap sove ale sòti kite prezans a SENYÈ a, akoz sa li te di yo. 11 Konsa, yo te di l: “Kisa pou nou ta fè ou pou lanmè a vin kalm pou nou?” Paske lanmè a t ap vin pi move plis toujou.
12 Li te di yo: “Leve mwen, jete m nan lanmè a. Konsa, lanmè va vin kalm pou nou; paske mwen konnen ke se II Sam 24:17 akoz mwen menm ke gwo tanpèt sa a rive sou nou.”
13 Sepandan, mesye yo te bouje zaviwon yo fò pou yo ta ka rive atè, men yo pa t kapab, paske lanmè te vin pi move kont yo. 14 Pou sa a, yo te rele SENYÈ a e te di: “O SENYÈ, pa kite nou peri sou kont a nonm sila a, ni pa mete san inosan sou nou; paske Sòm 115:3 Ou menm, O SENYÈ, Ou fè sa ki fè Ou plezi.” 15 Konsa, yo te leve Jonas, yo te voye li nan lanmè a e lanmè Sòm 65:7 te vin sispann anraje. 16 Epi mesye yo te vin krent SENYÈ a anpil, yo te ofri yon sakrifis a SENYÈ a e te fè Sòm 50:14 ve yo a Li menm.
17 Epi SENYÈ a te chwazi yon gwo pwason pou vale Jonas e Jonas te nan Mat 12:40 vant pwason a pandan twa jou ak twa nwit.

1:1 II Wa 14:25

1:2 Jen 18:20

1:3 És 23:1,6,10

1:3 Jos 19:46

1:4 Sòm 107:23-28

1:5 I Wa 18:26

1:5 Trav 27:18,19,38

1:6 Sòm 107:28

1:6 II Sam 12:22

1:7 Nonb 32:23

1:8 Jos 7:19

1:9 Jen 14:13

1:10 Job 27:22

1:12 II Sam 24:17

1:14 Sòm 115:3

1:15 Sòm 65:7

1:16 Sòm 50:14

1:17 Mat 12:40