5
Mat 4:18-22Alò, li te vin pase ke foul la t ap peze sou li pou koute pawòl Bondye a, lè L t ap kanpe akote lak ke yo rele Génésareth la. Li te wè de kannòt ki te twouve akote lak la, men moun lapèch yo te deja desann yo, e t ap lave filè yo. Li te Mat 13:2antre nan youn nan kannòt yo ki te pou Simon, e Li te mande li pou mete yo a yon ti distans de tè a. Li te chita, e te kòmanse enstwi foul la depi nan kannòt la.
Lè Li te fin pale, Li te di Simon: “Mete nou deyò nan dlo fon e Jn 21:6lage filè yo pou kenbe pwason.”
Simon te reponn pou di L: Luc 8:24“Mèt, nou travay di tout nwit lan, e nou pa t kenbe anyen; men selon sa Ou mande a, m ap lage filè yo.”
Jn 21:6Lè yo te fin fè sa, yo te pran yon gwo kantite pwason. Filè yo te tanmen chire. Konsa, yo te fè sign pou moun parèy yo nan lòt kannòt yo vin ede yo. Yo te vini, e te plen tou de kannòt yo jiskaske yo te kòmanse plonje.
Men lè Simon Pierre te wè sa, li te tonbe nan pye Jésus. Li te di L: “Ale lwen mwen, paske se yon pechè mwen ye, O Senyè!” Paske sezisman te pran l avèk tout zanmi li yo akoz kantite pwason yo te kenbe. 10 Anplis, Jacques avèk Jean, fis Zébédée yo ki te asosye yo avèk Simon te sezi tou.
Jésus te reponn Simon: Mat 14:27 “Pa pè, depi koulye a, se moun n ap kenbe.” 11 Lè yo te fin fè kannòt yo rive atè, Mat 4:20-22yo te kite tout bagay pou yo te swiv Li.
12  Mat 8:2-4Pandan Li te nan youn nan vil yo, gade byen, te gen yon nonm ki te kouvri avèk lalèp. Lè l te wè Jésus, li te tonbe sou figi li, e li te enplore Li: “Senyè, si Ou vle, Ou kapab fè m pwòp.”
13 Li te lonje men L, e te touche li. Li te di: “Mwen vle. Vin pwòp.” Imedyatman, lalèp la te kite li. 14 Li te kòmande li pou pa di pèsòn sa: “Men ale Lev 13:49montre ou menm a prèt yo, e fè yon ofrann pou netwayaj ou, jan Moïse te kòmande a, kon yon temwayaj a yo menm.”
15 Men Mat 9:26nouvèl sou Li t ap gaye menm pi lwen. Gwo foul moun t ap rasanble pou tande Li, e pou geri de maladi yo. 16 Men Jésus Li menm, te konn souvan chape ale nan dezè a pou Mat 14:23priye.
17 Li te rive yon jou pandan Li t ap enstwi, ke kèk Farizyen avèk mèt Lalwa te chita la. Yo te Mc 1:45sòti nan chak vilaj Galilée, Juda ak Jérusalem. Konsa, Mc 5:30pwisans a Senyè a te prezan pou l te geri moun.
18  Mat 9:2-8 Kèk moun t ap pote sou yon kabann, yon nonm ki te paralize. Konsa, yo t ap eseye fè l antre pou mete l devan L. 19 Men san twouve mwayen pou fè l antre akoz foul la, yo te monte sou tèt kay la, e te fè l desann nan yon twou nan kouvèti mitan foul la, devan Jésus.
20 Lè L te wè lafwa yo, Li te di: “Mesye, peche ou yo padone”.
21 Skrib yo avèk Farizyen yo te kòmanse rezone. Yo t ap di: Luc 7:49“Ki moun sa k ap blasfeme konsa? És 43:25Kilès ki kapab padone peche sof ke Bondye sèl?”
22 Men Jésus, ki te okouran de jan yo t ap reflechi a, te reponn e te di yo: “Poukisa nou ap reflechi nan kè nou konsa? 23  Kisa ki pi fasil pou di: ‘Peche ou yo padone’, oubyen pou di: ‘Leve mache’? 24  Men pou nou kab konnen ke Fis a Lòm nan gen otorite sou latè pou padone peche yo,” li te di a paralitik la: Mat 4:24“Mwen di ou leve, pran kabann ou e ale lakay ou.”
25 Lapoula nonm nan te leve devan yo, ranmase nat li, e li te ale lakay li Mat 9:8ranpli avèk lwanj Bondye.
26 Yo tout te sezi, etone menm, e Mat 9:8t ap bay Bondye glwa. Yo te ranpli avèk lakrent, e t ap di: “Nou wè bagay ki tèlman remakab jodi a”.
27  Mat 9:9-17Apre sa, Li te sòti deyò e li te wè yon ajan kontribisyon ki te rele Levi ki te chita nan biwo kontribisyon an. Li te di li: “Swiv Mwen”. 28 Konsa,li te Luc 5:11kite tout bagay dèyè, e te leve swiv Li.
29  Mat 9:9Lévi te fè yon resepsyon pou Li lakay li. Yo te gen yon gwo Luc 15:1foul kolektè kontribisyon avèk lòt moun ki t ap manje sou tab la avèk yo. 30  Mc 2:16Farizyen yo avèk Skrib yo te kòmanse plenyen bay disip Li yo. Yo t ap di: “Poukisa nou manje e bwè avèk kolektè kontribisyon ak pechè yo?”
31 Jésus te reponn e te di yo: Mat 9:12,13“Se pa sila ki ansante yo ki bezwen yon doktè, men sila ki malad yo.” 32  Mwen pa t vini pou rele jis yo, men pechè yo a larepantans.
33 Yo te di Li: Mat 9:14“Disip a Jean yo souvan fè jèn e fè lapriyè; disip a Farizyen yo fè menm jan an. Men pa Ou yo, manje e bwè.”
34 Jésus te di yo: “Nou pa kapab fè zanmi fèt maryaj yo fè jèn pandan jennonm maryaj la toujou avèk yo. Èske se pa vrè? 35  Mat 9:15Men jou yo ap vini lè jennonm nan ap kite yo. Alò, yo va fè jèn nan jou sa yo.”
36 Li t ap di yo yon parabòl: “Pèsonn pa chire yon mòso twal, fè l sòti nan yon vètman nèf, pou mete l sou yon vètman ki vye. Otreman l ap non sèlman fin chire nèf la, men nèf la p ap parèt menm jan ak vye a. 37  Epi pèsonn pa mete diven nèf nan veso vye kwi, otreman diven nèf la va pete kwi a, gaye tonbe, e vye kwi yo va vin gate. 38  Men diven nèf la oblije vide nan po fèt avèk kwi nèf. 39  Epi pèsonn, lè l fin bwè sa ki ansyen, pa janm vle nèf la, paske li di: ‘Vye a pi bon’ ”.

5:1 Mat 4:18-22

5:3 Mat 13:2

5:4 Jn 21:6

5:5 Luc 8:24

5:6 Jn 21:6

5:10 Mat 14:27

5:11 Mat 4:20-22

5:12 Mat 8:2-4

5:14 Lev 13:49

5:15 Mat 9:26

5:16 Mat 14:23

5:17 Mc 1:45

5:17 Mc 5:30

5:18 Mat 9:2-8

5:21 Luc 7:49

5:21 És 43:25

5:24 Mat 4:24

5:25 Mat 9:8

5:26 Mat 9:8

5:27 Mat 9:9-17

5:28 Luc 5:11

5:29 Mat 9:9

5:29 Luc 15:1

5:30 Mc 2:16

5:31 Mat 9:12,13

5:33 Mat 9:14

5:35 Mat 9:15