3
Epi li te montre mwen Esd 5:2Josué, wo prèt ki te kanpe devan zanj SENYÈ a ak I Kwo 21:1 Satan ki te kanpe sou men dwat li pou akize li. SENYÈ a te di a Satan: Am 4:11 “SENYÈ a repwoche ou, Satan! Anverite, SENYÈ ki te chwazi Jérusalem nan va repwoche ou! Èske sa se pa yon bout bwa cho ki retire soti nan dife?”
Alò, Josué te abiye ak Esd 9:15 rad sal e te kanpe devan zanj lan. Li te pale e te di a sila ki te kanpe devan l yo: És 43:25“Retire rad sal yo sou li.” E li te di, “Gade byen, Mwen te Mi 7:18,19 retire inikite sou ou e Mwen va abiye ou ak vètman byen chè.”
Mwen te di: “Kite yo mete yon Job 29:14tiban pwòp sou tèt li.”
Konsa, yo te mete yon tiban pwòp sou tèt li e yo te abiye li. Zanj SENYÈ a te kanpe sou kote.
Zanj SENYÈ a te avèti Josué e te di: “Konsa pale SENYÈ dèzame yo: ‘Si ou va I Wa 3:14 mache nan chemen Mwen yo, si ou va fè sèvis Mwen, alò, ou va osi gouvène lakay Mwen an, ou va osi gadyen tanp Mwen an e ou va gen lib aksè pami tout sila ki kanpe la yo. Alò koute, Josué, wo prèt la, ou menm ak zanmi ki chita devan ou yo——anverite, yo se moun ki va sèvi kon sign; paske gade byen, Mwen va fè antre sèvitè Mwen an És 11:1 Scion an. Paske gade byen, wòch ke Mwen te plase devan Josué a; sou yon sèl wòch, gen sèt zye. Gade byen, men mo a Mwen va fè grave sou li,’ deklare SENYÈ dèzame yo. ‘Epi Mwen va Jr 31:34 retire inikite a peyi sa a nan yon sèl jou. 10 Nan jou sa a,’ deklare SENYÈ dèzame yo: ‘chak moun va envite vwazen li pou vin chita anba I Wa 4:25 pye rezen an ak anba pye fig pa li.’ ”

3:1 Esd 5:2

3:1 I Kwo 21:1

3:2 Am 4:11

3:3 Esd 9:15

3:4 És 43:25

3:4 Mi 7:18,19

3:5 Job 29:14

3:7 I Wa 3:14

3:8 És 11:1

3:9 Jr 31:34

3:10 I Wa 4:25