^
Lom
Pol hato anêŋ lamavi hadêŋ avômalô Lom
Pol lahaviŋ ênjê avômalô Lom
Abô Mavi ma Wapômbêŋ anêŋ lôklokwaŋ
Avômalô sapêŋ êvôliŋ dômiŋ hadêŋ Wapômbêŋ
Wapômbêŋ anêŋ hadum abô ma thêthôŋ
Avômalô Islael lôk abô balabuŋ
Kobom kambom miŋ hatôm indum ba Wapômbêŋ etak anêŋ balabuŋ ami
Anyô thêthôŋ la miŋ hamô ami
Alalô abitak thêthôŋ hathak aêvhaviŋ iyom
Wapômbêŋ halam Ablaham nena anyô thêthôŋ hathak anêŋ hêvhaviŋ
Alalô lêk amô labali haviŋ Wapômbêŋ
Ŋama halêm anêŋ Adam ma lôkmala halêm anêŋ Kilisi
Kambom anêŋ lôklokwaŋ lêk hêv yak
Thêthôŋ ma alalôaniŋ alaŋ
Lêk asopa loŋôndê lukmuk
Balabuŋ hik kambom thô
Lêk asopa Lovak Matheŋ anêŋ loŋôndê lukmuk
Lovak Matheŋ hadum ba alalô abitak Wapômbêŋ nali
Lôkmaŋgiŋ tem imbitak embeŋ yam
Avômalô takatu ba Wapômbêŋ halam tem nêtôm Kilisi
Nômlate miŋ hatôm nêm alalô vê ênjêk Wapômbêŋ anêŋ lahaviŋ ami
Pol lahiki hathak avômalô Islael
Wapômbêŋ anêŋ loŋôndê halam anêŋ avômalô
Avômalô Islael miŋ esopa loŋôndê êvhaviŋ ami
Islael miŋ eyala Wapômbêŋ anêŋ loŋôndê ek nimbitak thêthôŋ ami
Wapômbêŋ miŋ havôliŋ dôm ek Islael ami
Wapômbêŋ hawa alokwaŋ bomaŋ thaŋaŋ ba hagêgê loŋ haviŋ alokwaŋ yôhôk
Wapômbêŋ lahaviŋ injik anêŋ lahiki thô êndêŋ avômalô sapêŋ
Nambô Wapômbêŋ anêŋ athêŋ
Nanêm i êtôm da êndêŋ Wapômbêŋ
Nandum ku esak wapôm takatu ba Wapômbêŋ hêv hadêŋ alalô tomtom
Kobom leŋhaviŋ
Alalô namô gavman vibiŋ
Lemimbiŋ avômalô vi
Waklavôŋ naja bulubiŋ lêk habobo
Miŋ ôŋgô môlôviyaŋ ba nonaŋ nena ŋê kambom ami
Miŋ undum mamuyaŋ nêm yak ami
Nundum nômkama lôkthô ek nônêm môlôviyaŋ sa
Yisu halêm ek nêm avômalô Islael lo avômalô loŋ buyaŋ sa
Pol anêŋ ku hawa Abô Mavi hi loŋ buyaŋ
Pol hadum ek ni Lom
Pol hêv anêŋ lamavi hadêŋ avômalô
Noyabiŋ am
Avômalô doho êv iniŋ leŋiŋmavi hadêŋ avômalô Lom
Nanêm athêŋ bêŋ êndêŋ Wapômbêŋ