4
A tuntunur tomo anun a taro na lotu
Kol 1:10A kis una karabus uni a papam torom a Labino. Anung a dekdek na sasaring torom mot i lenri: Mot in laun elar nama nilaun ra o God i sa kabo pas mot suri. Kol 3:12-13Mot in unatino pas mot, ma mot in kis na malmal. Mot in ese a wowowon na magiramot, ma mot in maris etetalai mot, ma gong mot balano sungun ra a ramano taro tagun mot det raro un lako kum utna. Kol 3:14-15Mot in dekdek sur mot in takai kut una kinkinis ra a Tokodos na Nion i sa pitar tari tamot, uni i kubus tomo mot nama malmal. Dat ara pinin o Karisito, ma ara Tokodos na Nion kut i kis un dat rop. Ma o God i kabo pas dat sur dat in takai kut una kinkinis langlang nama nurnur sur a kum wakak na utna ra in udan dat nami. Ara Labino kut, ma a takano nurnur kut, ma ara baptais kut. 1 Kor 12:6Ma ara God kut, i a Tamandat rop. I labo sakit taun dat rop, i papam una nundat a nilaun rop, ma i kis un dat rop.
Rom 12:3, 6O Karisito i tabor dat taktakai nama rara etabor, elar ut nam anun a nemnem. I mo ra a Buk Tabu i watungi uni lenri,
“Ra i wan tito usapat netes,
i ben a susut na karabus,
ma i tabor a taro nama kum etabor.” Sng 68:18
Jn 3:13Ra di tumusi lenri, “i wan tito”, a kukuraino lena, numugu i sa wan pirso pas urin upiso. 10 O naro ra i wan pirso, i ut ra i wan tito usapat sakit gusun a bakut, sur in ubukus a kum utna rop sapat netes ma nin upiso. 11  1 Kor 12:28I ut ra i tabor anun a taro nama kum aposel, a kum poropet, a kum tene wasiso talapor nama Wakak na Wasiso, ma a kum pasta, ma a kum tene ususer, 12 sur det in waninar a taro anun o God, sur det ra, det in papam toromi, sur dat a pinin o Karisito dat in lubung. 13  Kol 1:28Det in pami lenra tuk ra dat in takai kut una nurnur, ma dat rop dat in tasman wakak a Nutun o God, ma dat in nanpat a kum dekdek na tene nurnur. Dat in lubung tuk dat in bukus nama kudulano nilaun anun o Karisito.
14 I mo ra ka dat in elar melet mo nama kum nat liklik, ra anundet a nurnur i elar nama utna ra a top i woro tuptupukusi utong ma urin. Ka dat in mur a kum etowo tan a kum tene torotoro, elar nama utna ra a wuwu i wup pukpukusi. Ka dat in mur det ra det nem na ben raro a taro nam anundet a kum namnamin na wasiso. 15  Kol 1:18; 2:19Ikut, dat in watung a lingmulus na wasiso tomo nama marmaris. Ra dat in pami lenra, dat in lubung una kum utna rop sur dat in elar nam o Karisito, i ra in lorindat. 16 Un o Karisito, a kudulano pinino i tugus tomo wakak. Ra arara du pinino in pami ut anun a pinapam, a kudulano pinino in lubung ma in dekdek, ma in bukus nama marmaris.
A matok na nilaun un o Karisito
17  1 Pit 1:14; Rom 1:21Una risan a Labino, a inanos mot ma a utumarong mot lena, gong melet mo mot laun elar nama kum taro ra ka det nurnur. A nuknukin det ke topas tu utna. 18 Anundet a mananos i dumirum ma det bakbak gusun a nilaun anun o God, uni ka det tasman a lingmulusino, uni a balandet i watat. 19 Katu maimai indet mo una kum sakino ra det ser pami, ma det pitar tar det mukut sur a kum sakino nemnem, nama kum ngas na dur na petutna, ma anundet a nemnem sur det in pam a sakino ken mana.
20 Ikut mot, ra di ususer tar mot un o Karisito, awu sur di ususer mot una kum petutna lenri. 21 A tasmani lena di sa ususer tar mot un o Iesu ma mot sa longoro tari, ma mot tasman a lingmulusino ra i kis uni. 22  Rom 8:13; Kol 3:9Di ususer mot sur mot in nan gusun a ngas na nilaun ra mot muri numugu. Mot in palos ru i elar namin turai na malu, uni i laulau ma i toro dat sur dat in mur a kum sakino nemnem. 23  Rom 12:2Mot in pami lenra, sur o God in umatok a nuknuki mot. 24  Stat 1:26; Kol 3:10Ma mot in emar nama matok na nilaun ra o God i ukis tari elar ut nama malalarino, sur mot in mur a tokodos na petutna mulus, ma mot in nanpat a taro anun o God.
25  Kol 3:8-9; Sek 8:16I mo ra mot in woro ru a torotoro, ma mot in watung a lingmulusino torom a kum paspasa mot, uni dat rop dat a kum du pinin o Karisito. 26  Sng 4:4; Jem 1:19-20Ra mot kankan, gong mot pam a sakino. Ma gong in matanas i sup ra anumot a kankan kura utmakai, 27 ma gong mot pitar tar tu kolo tan o Satan. 28 Osi ra i ser wolong, gong melet mo i wolong. I wakak sur in pam a wakak na pinapam nam aru lamano, sur in pam pat a utna sur in tabor a sibo na taro nami.
29  Kol 4:6Ma gong tu laulau na wasiso i pirso gusun a wamot. Mot in watungi kut a wasiso ra i wakak sur in udekdek a taro ma in warut det una utna ra det sibo suri, sur anumot a wasiso in pam a wakakino torom det ra det longoro mot. 30  Ais 63:10; 1 Tes 5:19; Ep 1:13-14Ma gong mot utupunuk a Tokodos na Nion o God, ra o God i sa ukinalong tar mot nami lena mot anunu. Ma a ukinalong ra, i ese i lena a bung in nanpat ra o God in ulangolango mot. 31  Kol 3:8Mot in lakro ru a nuknuk laulau, a kankan, a wasiso na engaras, a ugaia na kankan, a emang, ma a kum sakino petutna rop kai. 32  Mt 6:14; 18:22-35; Kol 3:12-13Ikut, mot in pam a wakakino ma mot in nem etetalai mot. Ma ra taio tagun mot i pam a sakino torom mot, mot in dumano ru i, elar nami ra o God i pami un mot un o Karisito.

4:1: Kol 1:10

4:2: Kol 3:12-13

4:3: Kol 3:14-15

4:6: 1 Kor 12:6

4:7: Rom 12:3, 6

4:9: Jn 3:13

4:11: 1 Kor 12:28

4:13: Kol 1:28

4:15: Kol 1:18; 2:19

4:17: 1 Pit 1:14; Rom 1:21

4:22: Rom 8:13; Kol 3:9

4:23: Rom 12:2

4:24: Stat 1:26; Kol 3:10

4:25: Kol 3:8-9; Sek 8:16

4:26: Sng 4:4; Jem 1:19-20

4:29: Kol 4:6

4:30: Ais 63:10; 1 Tes 5:19; Ep 1:13-14

4:31: Kol 3:8

4:32: Mt 6:14; 18:22-35; Kol 3:12-13