^
Djaa
Eli ɨnde zɨ ’kpɨ́ di ne mʉkobho
Djaa bhʉlʉ nabatisa okpála akpokpo ’ngʉ́ gba Masɨya
Yesu ne Ndɨlɨ Kandɵlɵ gba Ebhe
Yesu aꞌɨ omʉkpata na gigina
Yesu aꞌɨ Filipo
Anokomɨa na kʉva bhʉ́ kʉtɨ na Kana
Yesu atsambala okpála natsɨndjɨ ’he bhʉ́ ’ngbé ’tɨ Ebhe gba omaYuda
Yesu mbɨla bua ndʉ okpála hana
Yesu ngauo ne Nikodemʉ
Yesu ngauo ne Djaa
Kpála ɨnde ayie abhʉ́lá-a ane ndʉ okpála hana
Yesu ngauo ne ɵlɵ bini na ndu doto na Samalɨa
Yesu akobho ndɨlɨ na bhobhoko gba ’ngbé kpála bini
Yesu akobho kpála ɨnde agʉgʉmʉ kuto
Ebhe aha ndʉ ’ngʉ́ gba e hana pɨ Ndɨlɨ gba e-o
Yesu bha bini ngamene gʉmʉ gba ’Dyɨ e
Yesu aha ezʉ pɨ obhosɨ kutu bhuluvue
Yesu adhʉkʉ pɨ́ ’ngu
Bhiti okpála agɨlɨ Yesu
Yesu ne mapa na mʉkobho
Eli ɨnde ngaha mʉkobho na dʉdʉma
Ondaise Yesu bhuka anɨ de
Yesu asuno pɨ okpála bhʉ́ ’ngbé ’tɨ Ebhe gba omaYuda
Yesu ne Masɨya ?
U atima okpála ngʉ́ naholo Yesu
Engu na mʉkobho
OmaYuda koko abhuka me Yesu ne Masɨya
Ongámásɨ gba omaYuda ayala nabhuka Yesu
Ɵlɵ na zabhe
Yesu ne zɨ ’ke pɨ okpála na pɨ́la doto
Yesu akpo ’ngʉ́ pɨndjɨ bɨlɨ ɨnde anɨ ayie lɨ e-o
Okpála bhende ne obalise na siti ’ngʉ́
Yesu akpo ’ngʉ́ pɨndjɨ Abalahama
Yesu akobho kpála ɨnde u azu e me anɨ nde u ’kpɨ́ de
OmʉFalisai ayiyi kpála ɨnde lɨ djila e akobho-o
Okpála ɨ u ’kpɨ́ kʉkʉlʉ de
Yesu ne mʉlila na babadha gba okandɵlɵ
OmaYuda ayala Yesu
Ladjalo akpi
Malata anʉ nakɵ lɨe ne Yesu
Malɨa anʉ di nakɵ lɨe ne Yesu
Yesu azuku Ladjalo
Ongámásɨ gba omaYuda adje lɨo ngʉ́ nabhɵlɵ Yesu
Malɨa atuko mʉngotsi lɨ ’dhʉ Yesu
Ongbengbe odimandɵ adje lɨo ngʉ́ nabhɵlɵ Ladjalo
Yesu alɨ bhʉ́ gʉdhʉ na Yelusalema
OGiliki koko agɨlɨ Yesu
Yesu akpo ’ngʉ́ pɨndjɨ nakpi ka e
OmaYuda bhuka Yesu de
Kpála ɨnde abhúka ’li Yesu-o, anɨ kóbho
Yesu avʉlʉ ’dhʉ omʉkpata gba e
Yesu apa me Yuda apʉ́ nɨ pɨ obhʉlʉ yala gba nɨ-o
Lɨ́lɨ na mbɨa
Yesu ne kpadjɨ ngʉ́ nanʉ agba Ebhe
Ebhe atíma Bu Bhobua pɨ obhʉlʉ titima gba Yesu
Yesu ne ndula na vino na kʉkʉlʉ
Yesu apa me okpála na doto ayála nɨ ne omaha nɨ
Bua na kʉkʉlʉ ’ngʉ́ agó mago
Yesu apa me babuma adjí lɨe djalɨ
Yesu aha angu doto
Yesu ayo Ebhe ngʉ́ e makpe
Yesu ayo Ebhe ngʉbula omʉkpata gba e
Yesu ayo Ebhe ngʉ́ ndʉ okpála hana abhuka anɨ-o
U aholo Yesu
U anʉ ne Yesu kala Ana
Piele apa me nɨ ne mʉkpata gba Yesu ade
Bhele kpála gba odimandɵ ayiyi Yesu
Piele apa matá me nɨ ne mʉkpata gba Yesu ade
U anʉ ne Yesu kala Pɨlatɵ
U agɨ Yesu lɨ kulusi
Yesu akpi
Sʉdha bini adʉ pá kala Yesu ne mandambi
U azɨ Yesu
Yesu azuku
Yesu akoto lɨ Malɨa, kpála na kʉtɨ na Magadala
Yesu akoto lɨ omʉkpata gba e-o
Yesu akoto lɨ omʉkpata gba e pɨta Tʉma
A ɨnde-e ta bhuku ɨnde
Yesu akoto lɨ omʉkpata gba e lɨngo ekpɵ na Tibeliade
Yesu ayi Piele bhʉtsibhʉtsi bata me anɨ kʉnda nɨ uu ie
Piele ayi ’ngʉ́ pɨndjɨ mʉkpata ɨnde lɨ Yesu adʉ akʉnda e naali-o