^
Rɔm-je
Tɔjɨ rɔ kɨ̀ lapiya kɨ́ ra
Ɓo kɔw koo njékadmḛḛ-je kɨ́ Rɔm ra Pol n̰a̰
Ta kɨ́ sɔbɨ dɔ majal
Ta kɨ́ sɔbɨ dɔ kulə dɔ ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ nangɨ
Ta kɨ́ gangɨ kɨ́ dɔ njégangta dɔ madɨ-dé-je-tɨ
Ta kɨ́ sɔbɨ dɔ dow-je kɨ́ ꞌgə ndukun ɓá ꞌra majal
Ta kɨ́ sɔbɨ dɔ ganjangɨ kɨ́ tɔgrɔ-tɨ
Né kɨ́ to nékumə̰ lə jipɨ-je
Dow-je lay ya ꞌto njéra majal-je
Ta kɨ́ sɔbɨ dɔ kɔrtadɔ-tɨ
Kɔrtadɔ-tɨ kɨ̀ takul kadmḛḛ Jeju Kristɨ
Kəm rəbɨ kɨ́ ta ɔr-né dɔ Abrakam-tɨ
Né kɨ́ ree go kɔrtadɔ-tɨ
Ta kɨ́ sɔbɨ dɔ Adam-je kɨ̀ Jeju
Kisɨ kɨ̀ dɔ taá lə dow kɨ́ ta ɔr dɔ-é-tɨ
Ramajɨ lə Lubə ɔr dow kɔgɨ gin tɔ́gɨ-tɨ lə majal
Ndukun ɔw kɨ̀ tɔ́gɨ dɔ njèkadmḛḛ-tɨ al
Ndukun ɔr majal dɔ dow-tɨ al
Ta kɨ́ gangɨ goto dɔ dow-tɨ kɨ́ nam kàdɨ̀ Jeju-tɨ
Riɓa kɨ́ à ree
Né kɨ́ à gangɨ-ji natɨ kɨ̀ ndigɨ kɨ́ Lubə ndigɨ-ji kin goto
Israyel-je kɨ̀ gin dow-je kɨ́ rangɨ
Lubə mbətɨ Israyel-je kɨ̀ mḛḛndigɨ liə
Lubə mbətɨ dow-je kɨ́ ꞌto jipɨ-je al
Israyel-je, kɨ̀ néra kɨ́ njururu kɨ́ à ree kɨ̀ takul kadmḛḛ
Lubə mbatɨ gin dow-je liə al
Kajɨ lə dḛ kɨ́ ꞌto jipɨ-je al kɨ̀ kin̰ə panjiyə kɨ́ majal lə Israyel-je ndɔ kɨ́ dɔbəy-tɨ
Kulə dingəm mḛḛ-na̰-tɨ
Panjiyə kɨ́ nəl Lubə
Kulə dɔ gin tɔ́gɨ-tɨ lə njékɔ̰ɓe-je
Ta lə ndigna̰
Njétɔ́gɨ-je kɨ̀ njéyay-je
Kristɨ to ngonnjèkullə lə dow-je lay
Kullə lə Pol kɨ̀ kɔjɨ kɔw mba liə
Ndəjɨ-je, kɨ̀ lapiya kɨ̀ ndigɨ ra lə Pol