^
Rom
Sa ga Pol
Pol awayay moru məmənjiyu ndam Rom
Ma Mʉweni Sulumani ti njəɗa ge Melefit
Mis ɗek ndam magudar zlam
Seriya ge Melefit ti seriya ge jiri
Ndam Zʉde tə̀gəskabu Divi ge Melefit ya àɗəfiki ana Mʉwiz ni do
Maslaŋa ya ti àgudari zlam ana Melefit do ni ti àbi
Mis tigi ndam jireni kè meleher ge Melefit ti ahəmamam ?
Melefit àɗəm Abraham ti naŋ mis jireni kè eri gayaŋ
Melefit aməvi sulum gayaŋ ti ana ndam ya ti təfəki ahàr ka Yezu ni
Leli manjəhaɗ akaba Melefit àna sulumani
Ata Adam nday ata Krist
Leli mə̀bu àna sifa azuhva Yezu Krist
Leli ti eviɗi ga way ?
Tə̀fəki ŋgasa ke leli ga magray zlam ya ti Mʉwiz àɗəm grum ni va do
Divi ge Melefit ya Mʉwiz àbəki ni ti tʉwi gani mam ?
Mis ti ègia eviɗi ga zlam magudarana
Melefit avi sifa ana leli àna Məsuf gayaŋ
Bəza ge Melefit etigi gəɗákani akaɗa ge Krist ni
Melefit awayay leli ga kaŋgay-kaŋgayani
Ndam Izireyel
Melefit ti agray zlam akaɗa gayaŋ ya awayay ni
Ndam məfəki ahàr ka Yezu Krist ti nday ndam jireni kè eri ge Melefit
Melefit ti Bay mahəŋgay mis ɗek
Melefit àmbrəŋ ndam Izireyel ndo
Ahəmamam Melefit ahəŋgay ndam ya ti nday ndam Zʉde do ni
Melefit amahəŋgay jiba ga ndam Zʉde
Mə̂zləbum Melefit !
Manjəhaɗ mʉweni ga ndam ge Melefit
Məgəsiki ma ana ndam ya təgur mis ni
Wayumvu
Maslamalavani
Ŋgay majalay ahàr ga maslaŋa nahaŋ àɓəlay do ni ti kə̀ɗəmum ba
Mìjiŋkia bəza ga məŋ geli ke divi a ba
Məjənumvu
Tʉwi ga Pol ya agri ana Melefit ni
Pol awayay akoru a Rom
Pol agri sa ana mis
Pol avi sawari ana mis ka mandav ga wakita gayaŋ ni
Məzləbum Melefit keti !