^
ROMANOS
Salud
Pabloou Romapien hoon mam k'õchk'aajerr
Jãga haajẽ maach peerdʌajem hiek hʌ̈k'aawai
Jãga nʌ hõor Hẽwandam higbam k'ʌʌn
Hẽwandamau k'aigbam k'ʌʌn dʌ̈i hichdëu hampierr haju
Jãga nʌ judionaan Moisés ley wai nʌm k'ʌʌn
Maachin t'um pekaupanau
Jãga Hẽwandamau maach kulp chuk'u hapäaijẽ
Jãga Abrán Hẽwandam dau na pekau chuk'u harrjö sĩsijĩ
Hẽwandamau hichdëu magju hatarrjö hajuun hich hiek hʌ̈k'a nʌm k'ʌʌn dʌ̈ita magju
Jãga nʌ hĩs pekau chuk'u harrjö wajaug paapʌ̈iwi
Adanau hõor hok'oopitarr, jũrr Jesuu peerdʌ haaujem
Pekau wawaagan maachin chi meemjö nʌm, mamʌ Cristo hat'ee nem wawaagan hiiu nʌm
Hẽwandam chogk'a naawai nem hagchata wauju haai nʌm
Cristo dënk'a nʌmʌn hʌʌi jaai paraamjöta sim
Pabloou hich pekau k'aug hautarr
Hẽwandam Hak'arau jaaumamjö wënʌrraag
Mʌg hatag Hẽwandamau maach dʌ̈i wajap'a haju
P'it'urg hãwat nʌm gaaimuata Cristoou maach k'õsi haajemjã warag k'apcha pamam
Jacob chaain hewagam k'ʌʌnta Hẽwandamau hich chaaink'a hautarr
Judionaanaujã hĩchab maach peerdʌajem hiek hʌ̈k'aju haai nʌm
Judionaanta Hẽwandamau hich hõork'a hawaag jʌr hautarr
Judionaan k'abam k'ʌʌnjã hʌ̈u peerdʌtk'aju haai nʌm
Hẽwandamau t'um hagdaujö hõor dau haug k'aaugjem
Jãga Hẽwandam hat'eepaita wënʌrraju haai nʌ
Jãga haju haai nʌ maach chi Cristo hiek hʌ̈k'a nʌm k'ʌʌnau
Jãga haju haai nʌ t'et'emnaan dʌ̈i
Jãga haju haai nʌ dich k'apeen dʌ̈i
Hoob pãach dënjö hʌ̈k'a durrum k'ʌʌn pãach wir haig jaaumiet
Hoob pãach k'apeen pekau hee burrpimiet
Pʌch k'õchagpierr nem wauba, bigaaum k'ʌʌn hʌ̈u hamk'ĩirta nem waubá
Judionaan k'abam k'ʌʌnagpa maach peerdʌajem hiek jaautarr
Pabloou mʌg hẽsap p'ã sim higwi jaautarr
Pabloou hich Romaag maju jaautarr
Romapienag salud deepʌ̈itarr
Pabloou Hẽwandamta t'ö hiek'api jaautarr