^
2 KORƏN
Pol təməni təuvɨr kəm lah
Uhgɨn iətəm tətəfəri nətəlɨgiən rəha nətəmimi
Pol təməuhlin rəhan nətəlɨgiən o rəhan naliuəkiən
Alu e noliən tərah mɨn rəha nol təfagə
Nətəmimi nətəm kəutəni pətɨgəm nanusiən təuvɨr
Nəhagəhagiən rəha Nəniəskasɨkiən Vi Rəha Nasiruiən
Nati keikei e kɨpəhau əuas
Nɨpətɨn vi əpəha e negəu e neai
Iəni əhruin mɨn rəha Uhgɨn
Nian əskasɨk mɨn e nəmiəgəhiən rəha Pol
Nɨki Pol təmagiən o lah
Pol təmətapuəh məmə okotəfən məni kəm nəfaki mɨn əpəha Jerusɨləm
Taitəs təmuvən Korən otem əskasɨk ilah o nəfəniən məni
Noliən rəha nəfəniən
Pol təmuhalpɨn nəghatiən rəha nəgətun eiuə mɨn e rəhan uək
Pol mɨne aposɨl eiuə mɨn
Nihlɨn kəti mɨne nati təhmen e nəməhlairiən
Naunun nəghatiən rəha Pol o nəhgi-pəriən ilah.
Naunun nəghatiən