^
Romanos
Bëquëꞌë Pablo cartë rëꞌ lu ra shmënë Dios naquëreldë Roma
Rac shtuꞌu Pablo tsaguëꞌnë visitar mënë rumanë
Pudërë shtë dizaꞌquë
Faltë nanapë mënë lu Dios
Dios quëhúniꞌ juzguë según verdá shtë́niꞌ
Ra më israelitë nu lëy nabëquëꞌë Moisés
Grë hiaꞌa nadápaꞌa duldë
Gac salvar nguiu si talë rialdí lduꞌi shtiꞌdzë Dios
Abraham gualdí lduꞌi shtiꞌdzë Dios
Bëꞌnë Dios cumplir promësë shtë́hiꞌ purquë gualdí lduꞌu ra mënë shtiꞌdzë më
Bendición narsëdchini perdunë shtë Dios
Comparaciuni Adán nu Cristo
Hia gútiaꞌa parë duldë
Comparaciuni shtë el quë narunë sirvë tubi lamë
Comparaciuni shtë nabëtsëꞌa
Duldë nananú laꞌni lduaꞌa
Bendición narsëdchini Espíritu Santo
Na hiaꞌa más quë narunë gan
Gulë́ Dios ra mënë israelitë
Ra mënë israelitë nu dizaꞌquë shtë më
Mënë israelitë naná salvar
Salvaciuni shtë ra nanádiꞌi më israelitë
Ra mënë israelitë gac salvar rall
Rac shtuꞌu Dios guëquëréldaꞌa sulë parë lëꞌë më
Lo quë narunë tucarë gunë ra narialdí lduꞌi dizaꞌquë
Adë rúnëdiꞌil juzguë saꞌl
Adë chu gáquëdiꞌi mal ejemplë parë saꞌl
Gulë bëꞌnë lo quë narac shtuꞌu saꞌl
Bërëꞌtsë dizaꞌquë ladi ra nanádiꞌi më israelitë
Guc lduꞌu Pablo tsáhiꞌ ciudá Roma
Pablo quëhúniꞌ saludar sáhiꞌ
Rialú cartë rëꞌ con tubi labansë