^
Ioanes
Posanga madonga kemi aea iuot eababa
Ioanes Paliliunga aea ipaola posanga
Iesus ei Sipsip kakauede ton Deo
Matamata panua tol tiuot aluagau ton Iesus
Iesus ibaba Pilip ga Nataniel
Iesus ipul eau ga iuot oain ngan tuanga Kena
Iesus isere panua tiboko ngan pat aea badanga Deo ele lumaeai
Iesus iuatai kemi ngan panua toa ngada ne lolod
Iesus ipaoatai Nikodemus
Ioanes Paliliunga aea iposa ngan Iesus ei sai
Iesus iposa toman ngan taine ede Samaria aea
Iesus ikado kemi madidnga ele gergeu
Iesus ikado kemi eaba ede ngan liu tiuato Betesda
Deo Inat ieda kapei ngan peinga mulian gid matemate
Gid kilala ipasolan mambe Iesus ei sai
Iesus ipan panua bunoringring lima ad annga
Iesus ilalala eau igogoeai
Gid ipom tilo Iesus
Iesus ei annga madonga kemi aea
Iesus ele posanga ibada madonga kemi somisomi
Iesus ila ngan Eaneannga ngan Matad Nanan Madonga Palatai
Gid panua lolod ede ga ede ngan Iesus ei sai
Gid madidnga togid Iuda tisula led paeaeanga ngan lukunga Iesus
Iesus iposa ngan eau madonga kemi aea
Gid ipom timapoga alele
Gid madidnga Iuda ad lolod matua ngan Iesus mao
Tibada taine arala aea ga ila pan Iesus
Iesus ei taranga ngan gid panua toa ngada ne tanoeai
Iesus ikeo ga gid panua tirangrang ngan tila ngan tibur toa ei ga ila ngan oa mao
“Posanga tautaunga ipola gimi ta atnan madonga mambe paeaeanga sapaean”
Iesus ikeo, “Abraam iuot maitne, be Gau Namamado”
Iesus ikado kemi eaba imata ikila
Panua lolod matua ngan Iesus mao, gid mambe panua matad sususu
Oanenga itna ngan eaba imariala ngan sipsip
Gid Iuda timan Iesus aea isat
Lasarus ele matenga
Iesus ikeo, “Gau daenga mulian ga madonga kemi ipu”
Iesus itang
Iesus ipei mulian Lasarus ngan ele matenga
Gid madidnga tirau posanga ngan pamatenga Iesus
Maria isama Iesus iae ngan bude
Madidnga tenainga ad tirau posanga ngan pamatenga Lasarus
Iesus idudunga Ierusalem mambe maron kapei
Iesus ikeo, “Ado imata ngan Eaba Inat ibada edaeda kapei tota patautene”
Iesus ikeo, “Manta alalala ngan taranga”
Gid Iuda lolod matua ngan Iesus mao
Iesus inam ngan badanga mulian gid panua tanoeai
Iesus isigiri ele aluagau aed
Iudas ila ngan dolnga Iesus ga idae aea isat bagedeai
Iesus ibada apu pau ede pagid ele aluagau
Iesus ikeo ga Petrus ga ipaisiamo ngan iuatai ei mao
Iesus ei edap ngan gid panua tila pan Itama
Iesus iposa tautaunga ngan Itautau Tutui ele namanga
Iesus eine abei oain tautaunga
Panua tanoeai ad ga timan gid aluagau ad isat
Itautau Tutui ele naurata
Gid aluagau led lolo isat eine ga ipul ei ga iuot tingelgel
Iesus iasal eaba paeamao iura
Iesus iraring ngan luanga ele aluagau
Iudas ipasolan Iesus pagid aea miri itamatama
Tibada Iesus ga ila pan Anas
Petrus ikeo ga iuatai ngan Iesus mao
Madidnga kapei tenainga aea ieda Anas ipamadid Iesus ngan posanga
Petrus ikeo pade ngan iuatai ngan Iesus mao
Tibada Iesus ga ila pan Pailat
Pailat ikeo ga tipatoto Iesus ngan abei tabala
Tipatoto Iesus ngan abei tabala
Iesus imate
Eaba paraunga aea ede igal Iesus ikarkare
Tidol Iesus ipat ngan denga pau ede
Iesus idae mulian ngan ele matenga
Maria Makdala aea igera Iesus
Gid aluagau tigera Iesus
Tomas igera Iesus
Laulau toa ne aea posanga ipu
Aluagau lima ga rua tigera Iesus
Iesus ipamatua Petrus ilolo
Ioanes eine aluagau toa Iesus ikim ei tau