^
HEBREOS
Laa la ykwiꞌ Ndiose loꞌo nten chalyuu xa nu mdiyan Krixtu
Ja suꞌwa ndiꞌin chaꞌ ꞌin angajle loꞌo Krixtu
Tnun ꞌa chaꞌ lka chaꞌ wa mdoꞌo laan ꞌin chaꞌ xaꞌan
Taꞌaan lka Jesucristo chaꞌ nu ngwa Ni nten
Tnun la ti ndiꞌin chaꞌ ꞌin Jesús ke Moisés
Chañi chaꞌ tyiꞌiin suꞌwean bra nu tsaa ñaꞌan tianꞌ chaꞌ nu nchkwiꞌ Ndiose
Wa nka Jesús ñaꞌan tiꞌ xꞌnan sti joꞌo, chaꞌ njñan Ni chaꞌ ꞌñaan tloo Ndiose.
Tyoꞌo kuxi chaꞌ ꞌñaan si xiꞌiin chuanꞌ chaꞌ ꞌin Jesús
Wa ykwiꞌ Ndiose chaꞌ ja kulaa yaꞌ Ni ꞌñaan, kanꞌ chaꞌ xñiin suꞌwean chaꞌ ꞌin Ni sikwa
Sa ñaꞌan ngwa Melquisedec sti joꞌo, kwiꞌ ngwañaꞌan lka Jesús sti joꞌo chaꞌ ꞌñaan bra nu ni
Jesús ndiꞌin nde seꞌen ndiꞌin Ndiose, chaꞌ chkwiꞌ loꞌo Ni chaꞌ ꞌñaan
Krixtu, kanꞌ nu wa mslaa tuwiin ꞌñaan chaꞌ tsaan seꞌen ndiꞌin Ndiose
Yꞌni tyii Krixtu kiꞌya nu ndukwi nten chalyuu bra nu ngujwi Ni lo wsi
Kuꞌnian chaꞌ ka ska ti chaꞌ ꞌñaan loꞌo Ndiose
Nten nu tyukwi ti tiye ndyaa ñaꞌan tiꞌ chaꞌ ꞌin Ndiose
Tyaꞌan chaꞌ tiyean sa ñaꞌan nu yꞌni Jesús xa nu mdijin lyo yu ꞌin nu tiꞌí tiꞌ ꞌin yu
Tnun ꞌa chaꞌ lka si kulaa yaanꞌ ꞌin chaꞌ ꞌin Ndiose
Tñan nu nchka tiꞌ Ndiose chaꞌ kuꞌnian lo chalyuu
Mslaaꞌ yu ꞌin neꞌ