^
2 Korintu
Cannooje
Yettoore Alla pewnoowo ɓerɗe
Ko haɗi Pol fantude Korintu
Jaafol gaɗuɗo gacce
Ummaaki hakkillo Pol nder huɓeere Torowas
Almasiihu laawol jaalorgal
Gollanooɓe amaana keso
Njawdi nder keeɗe loope
Filla ɓanndu meeɗen heyru
Filla wartirde himɓe har Alla
To on tokkodir he ɓe ngoonɗinaay
Habaru tuubol ɓiɓɓe huɓeere Korintu
Filla wallude goonɗinɓe wonɓe Ursaliima
Titus e yaadiraaɓe mum
Balla tokkuɓe Iisa
Njaabaaki Pol yahde he feluɓe mo
Pol feli lilaaɓe fewreeɓe
Torraaji keewtiiɗi Pol
Ko wannginaa yahde he Pol
Haɓɓi-hoore Pol ngam himɓe Korintu
Baynodirol