6
Epi nan I Kor 3:9travay ansanm avèk Li menm, nou osi ankouraje ou pou nou pa resevwa lagras Bondye a anven. Paske Li di: És 49:8“Nan tan akseptab la Mwen te koute nou, e nan jou sali a Mwen te ede nou”; gade byen, koulye a se “tan akseptab la”, gade byen, koulye a se “jou sali a” I Kor 8:9,13san nou pa bay kòz pou ofans nan anyen, pou ministè a pa vin pèdi valè li, men nan tout bagay pou nou rekòmande tèt nou kòm sèvitè a Bondye, nan Trav 9:16anpil andirans, nan afliksyon, difikilte, ak detrès nan Trav 16:23pran kou, nan pran prizon, nan twoub, nan travay di, nan san dòmi I Kor 4:11nan grangou nan lavi dwat, nan konesans, nan pasyans, nan bonte, nan I Kor 2:4Lespri Sen an, nan vrè lanmou an nan pawòl verite a, nan I Kor 2:5pwisans Bondye a; ak II Kor 10:4zam ladwati pou men dwat ak men goch yo pa laglwa ak I Kwo 4:10wont, pa move rapò ak bon rapò; gade kòm yon mantè e malgre sa nan verite; kòm enkoni malgre byen koni, kòm moun k ap mouri men gade nou byen II Kor 1:8,10vivan; kon sila ke y ap pini, men poko mete a lanmò 10 kòm Jn 16:22plen ak tristès men toujou ap rejwi, kòm II Kor 8:9pòv, men ap fè anpil moun rich, kòm yon moun ki pa genyen anyen men ki posede tout bagay.
11  Éz 33:22Bouch nou pale avèk libète ak nou menm, o Korentyen yo. Kè nou ouvri byen laj. 12 Ou pa anpeche pa nou menm, men II Kor 7:2ou anpeche nan pwòp afeksyon pa w. 13 Koulye a, I Kor 4:14nan yon echanj konsa—-m ap pale kòmsi se ak timoun—-ouvri kè nou laj pou nou tou.
14 Pa mare ansanm avèk enkwayan yo; paske Ef 5:7-11ki relasyon ki gen antre ladwati ak inikite, oswa ki rapò ki genyen antre limyè ak tenèb? 15 Oubyen ki I Kor 10:21amitye Kris gen avèk Bélial, oswa kisa yon kwayan gen an komen avèk yon enkwayan? 16 Oswa, ki akò tanp Bondye a gen avèk zidòl yo? Paske nou se tanp a Bondye vivan an; jan Bondye te di a: Egz 29:45“Mwen va viv nan yo e mache pami yo; epi Mwen va Bondye pa yo e yo va pèp Mwen.” 17  És 52:11Konsa,
“ ‘Soti nan mitan yo e separe de yo’
di Senyè a.
‘Epi pa touche sa ki enpi;
Mwen va akeyi nou.
18  II Sam 7:14Epi Mwen va yon Papa pou nou,
e nou va fis ak fi pou Mwen,’
di Senyè Tou Pwisan an.”

6:1 I Kor 3:9

6:2 És 49:8

6:3 I Kor 8:9,13

6:4 Trav 9:16

6:5 Trav 16:23

6:5 I Kor 4:11

6:6 I Kor 2:4

6:7 I Kor 2:5

6:7 II Kor 10:4

6:8 I Kwo 4:10

6:9 II Kor 1:8,10

6:10 Jn 16:22

6:10 II Kor 8:9

6:11 Éz 33:22

6:12 II Kor 7:2

6:13 I Kor 4:14

6:14 Ef 5:7-11

6:15 I Kor 10:21

6:16 Egz 29:45

6:17 És 52:11

6:18 II Sam 7:14