Ézéchiel
1
Alò, li te vin rive nan trèzyèm ane, sou senkyèm jou a Katriyèm mwa a, pandan mwen te akote (a)rivyè Kebar a, pami egzile yo, ke syèl yo te louvri e mwen te wè vizyon a Bondye. (a)Éz 3:23 (b)Mt 3:16
(Sou senkyèm jou nan mwa a, nan senkyèm ane a egzil a Wa Jojakin nan, (a)II Wa 24:12-15 (a)Pawòl SENYÈ a te rive eksprè a Ézéchiel, prèt la, fis a Buzi, nan (b)peyi Kaldeyen yo akote rivyè Kebar a; epi la, men SENYÈ a te vini sou li.) (a)II Pi 1:21 (b)Éz 12:13
Pandan mwen t ap gade, men gade byen, yon (a)van tanpèt te vini soti nan nò, yon gwo nwaj ak dife t ap parèt san rete, yon limyè byen klere te antoure l e nan mitan l, yon bagay tankou metal ki klere nan mitan dife a. (a)És 21:1 (b)Éz 1:27 Anndan li, te gen fòm ki te sanble (a)kat kreyati vivan. Epi men ki jan yo te parèt: yo te gen yon fòm tankou moun. (a)Éz 10:15 Yo chak te gen (a)kat figi ak kat zèl. (a)Éz 1:10 Janm yo te dwat, pye yo te tankou zago jenn bèf e yo te klere tankou (a)bwonz poli.(a)Dan 10:6 Anba zèl yo, nan kat kote yo, te gen (a)men a moun. Selon figi ak zèl a yo kat nan yo, (a)Éz 10:8, 21 zèl pa yo te touche youn lòt; figi yo pa t vire lè yo te deplase, yo chak te (a)ale tou dwat devan. (a)Éz 1:12
10 Pou (a)fòm a figi yo a, yo chak te gen (b)figi tankou a yon moun; toule kat te gen figi a yon lyon adwat, figi a yon towo agoch e toule kat te gen figi a yon èg. (a)Rev 4:7 (b)Éz 10:14 11 Se konsa figi yo te ye. Zèl yo te ouvri anlè; yo chak te gen de ki te touche a yon lòt kreyati e (a)de ki te kouvri kò yo. (a)És 6:2 12 Epi yo chak te ale tou dwat devan; (a)nenpòt kote lespri a te prèt pou ale, yo ta ale, san menm vire pandan yo t ap prale a. (a)Éz 1:20 13 Nan mitan kreyati vivan yo, te gen yon bagay ki te sanble ak (a)chabon dife, tankou tòch ki t ap file fè ale retou pami kreyati vivan yo. Dife a te klere e loray te vòltije soti nan dife a. (a)Som 104:4 14 Epi kreyati vivan yo te (a)kouri fè ale retou tankou kout loray. (a)Za 4:10
15 Alò, pandan mwen t ap gade kreyati vivan yo, gade byen, te gen yon (a)wou sou tè a akote kreyati vivan yo, pou chak kat nan yo. (a)Éz 1:19-21 16 Wou yo te sanble, jan yo te fèt la, tankou yon (a)wòch krizolit briyan e toule kat te gen menm fòm, nan aparans a jan yo fè l la, yo te fèt konsi yon wou te anndan yon lòt. (a)Éz 10:9 17 Nenpòt lè yo deplase, yo te deplase nan nenpòt nan kat direksyon yo, (a)san menm vire pandan yo t ap deplase a. (a)Éz 1:9, 12 18 Wotè a wou yo te tèlman wo, mèvèye e arebò toule kat te (a)plen ak zye toutotou l nèt. (a)Éz 10:12
19 Nenpòt lè kreyati vivan yo te deplase, wou yo te deplase avèk yo. Epi nenpòt lè kreyati vivan yo te (a)leve kite tè a, wou yo te leve tou. (a)Éz 10:19 20 (a)Nenpòt kote lespri a te prèt pou ale, yo ta ale nan direksyon sa a. Epi wou yo te leve toupre bò kote yo; paske lespri a kreyati vivan yo te nan wou yo. (a)Éz 1:12 21 (a)Nenpòt kote sa yo te ale, sila yo te ale tou; epi lè sa yo te kanpe an plas, sila yo te kanpe an plas tou. Epi nenpòt lè sa yo te monte kite tè a, wou yo te leve toupre bò kote yo; paske lespri a kreyati vivan yo te nan wou yo. (a)Éz 10:17
22 Alò, (a)anwo tèt a kreyati vivan yo, te gen yon bagay tankou yon gwo espas, tankou yon briyans mèvèy kon kristal, ki te ouvri byen laj sou tèt yo. (a)Éz 10:1 23 Anba gwo espas la, zèl yo te lonje dwat, youn anvè lòt; yo chak te gen (a)de zèl ki te kouvri kò l tou, youn yon kote e youn yon lòt kote. (a)Éz 1:6, 11 24 Anplis, mwen te tande son a zèl yo tankou son a anpil gwo dlo pandan yo t ap prale, tankou vwa a Toupwisan an, yon son a gwo boulvèsman, tankou son a yon lame ki nan kan li; nenpòt lè yo sispann fè mouvman, yo lage zèl yo. (a)Éz 43:2 (b)Éz 10:5
25 Epi te sòti yon vwa depi anwo (a)gran espas lan ki te sou tèt pa yo; nenpòt lè yo te sispann fè mouvman, yo te lage zèl yo. (a)Éz 1:22 26 Alò, anwo gwo espas ki te anwo tèt yo a, te gen yon bagay ki (a)te sanble ak yon twòn, tankou yon pyè safì nan aparans; epi sou sa ki te sanble a yon twòn nan, byen wo, te gen yon fòm ak aparans a yon (b)nonm. (a)És 6:1 (b)Éz 43:6,7 27 Epi mwen te wè soti nan aparans a ren Li e piwo, yon bagay (a)tankou metal klere ki te sanble dife toutotou anndan l, soti nan aparans a ren Li e piba, mwen te wè yon bagay tankou dife; epi te gen yon ekla limyè ki te antoure Li. (a)Éz1:4 28 Menm jan ak aparans a (a)lakansyèl nan nwaj yo nan jou l ap fè lapli, konsa aparans a ekla limyè ki te antoure li a te ye.
Konsa aparans a imaj a (b)glwa a SENYÈ a te ye. Epi lè m te wè l, mwen te tonbe sou figi mwen e mwen te tande yon vwa ki t ap pale. (a)Jen 9:13 (b)Egz 24:16