ÉZÉCHIEL
1
Alò, li te vin rive nan trèzyèm ane, sou senkyèm jou a Katriyèm mwa a, pandan mwen te akote rivyè Kebar a, pami egzile yo, ke Mat 3:16syèl yo te louvri, e mwen te wè vizyon a Bondye.
(Sou senkyèm jou nan mwa a, nan senkyèm ane egzil a Wa Jojakin nan, II Pi 1:21Pawòl SENYÈ a te rive eksprè a Ézéchiel, prèt la, fis a Buzi, nan peyi Kaldeyen yo akote rivyè Kebar a; epi la, men SENYÈ a te vini sou li.)
Pandan mwen t ap gade, men gade byen, yon És 21:1van tanpèt te vini soti nan nò, yon gwo nwaj ak loraj ki t ap tire san rete; yon limyè byen klere te antoure l e nan mitan l, yon bagay tankou metal ki klere nan mitan dife a. Anndan li, te gen fòm ki te sanble Éz 10:15kat kreyati vivan. Men ki jan yo te parèt: yo te gen yon fòm tankou moun. Yo chak te gen Éz 1:10kat figi ak kat zèl. Janm yo te dwat, pye yo te tankou zago jenn bèf, e yo te klere tankou Dan 10:6bwonz poli. Anba zèl yo, nan kat kote yo, te gen Éz 10:8-21men a moun. Yo kat te gen figi ak zèl yo konsa: Zèl pa yo te jwente youn lòt. Yo pa t vire lè yo te deplase. Yo chak te Éz 1:12ale tou dwat devan.
10 Pou Rev 4:7fòm a figi yo a, yo chak te gen figi tankou a yon moun. Toule kat te gen figi a yon lyon adwat, figi a yon towo agoch, e toule kat te gen figi a yon èg. 11 Se konsa figi yo te ye. Zèl yo te ouvri anlè. Yo chak te gen de ki te touche a yon lòt kreyati e És 6:2 de ki te kouvri kò yo. 12 Epi yo chak te ale tou dwat devan. Éz 1:20Nenpòt kote lespri a te prèt pou ale, yo ta ale, san menm vire pandan yo t ap prale a. 13 Nan mitan kreyati vivan yo, te gen yon bagay ki te sanble ak Sòm 104:4chabon dife, tankou tòch ki t ap file fè ale retou pami kreyati vivan yo. Dife a te klere e loray te vòltije soti nan dife a. 14 Epi kreyati vivan yo te Za 4:10kouri fè ale retou tankou kout loray.
15 Alò, pandan mwen t ap gade kreyati vivan yo, gade byen, te gen yon Éz 1:19-21wou sou tè a akote kreyati vivan yo, pou chak nan kat fas de yo. 16 Wou yo te sanble, jan yo te fèt la, tankou yon Éz 10:9wòch krizolit briyan. E toule kat te gen menm fòm. Nan aparans la, jan yo fè l la, yo te fèt konsi yon wou te anndan yon lòt wou. 17 Nenpòt lè yo deplase, yo te deplase nan nenpòt nan kat direksyon yo, Éz 1:9-12san menm vire pandan yo t ap deplase a. 18 Wotè a wou yo te tèlman wo. Yo te etonan. Arebò toule kat te Éz 10:12plen ak zye toutotou l nèt.
19 Nenpòt lè kreyati vivan yo te deplase, wou yo te deplase avèk yo. Epi nenpòt lè kreyati vivan yo te Éz 10:19 leve kite tè a, wou yo te leve tou. 20  Éz 1:12Nenpòt kote lespri a te prèt pou ale, yo ta ale nan direksyon sa a. Epi wou yo te leve toupre bò kote yo; paske lespri a kreyati vivan yo te nan wou yo. 21  Éz 10:17Nenpòt kote sa yo te ale, sila yo te ale tou. Lè sa yo te kanpe an plas, sila yo te kanpe an plas tou. Epi nenpòt lè sa yo te monte kite tè a, wou yo te leve toupre bò kote yo; paske lespri a kreyati vivan yo te nan wou yo.
22 Alò, Éz 10:1anwo tèt a kreyati vivan yo, te gen yon bagay tankou yon gwo espas, tankou yon briyans mèvèy kon kristal, ki te ouvri byen laj sou tèt yo. 23 Anba gwo espas la, zèl yo te lonje dwat, youn anvè lòt. Yo chak te gen Éz 1:6-11de zèl ki te kouvri kò l tou, youn yon kote e youn yon lòt kote. 24 Anplis, mwen te tande son a zèl yo tankou son anpil gwo dlo pandan yo t ap prale, tankou vwa a Toupwisan an, yon son a gwo boulvèsman, tankou son a yon lame ki nan kan li. Nenpòt lè yo sispann fè mouvman, yo lage desann zèl yo.
25 Konsa, te sòti yon vwa depi anwo Éz 1:22 gran espas lan ki te sou tèt pa yo. Nenpòt lè yo te sispann fè mouvman, yo te lage desann zèl yo. 26 Alò, anwo gwo espas ki te anwo tèt yo a, te gen yon bagay ki És 6:1te sanble ak yon twòn, tankou yon pyè safì nan aparans. Epi sou sa ki te sanble a yon twòn nan, byen wo, te gen yon fòm ak aparans a yon nonm. 27 Sa mwen te wè, te soti nan aparans a ren Li ak piwo, yon bagay tankou metal klere ki te sanble dife toutotou anndan l. Soti nan aparans a ren Li e piba, mwen te wè yon bagay tankou dife, epi te gen yon ekla limyè ki te antoure Li. 28 Menm jan ak aparans a Jen 9:13lakansyèl nan nwaj yo nan jou l ap fè lapli, konsa aparans a ekla limyè ki te antoure li a te ye.
Konsa aparans a imaj a glwa a SENYÈ a te ye. Lè m te wè l, mwen te tonbe sou figi mwen, e mwen te tande yon vwa ki t ap pale.

1:1 Mat 3:16

1:3 II Pi 1:21

1:4 És 21:1

1:5 Éz 10:15

1:6 Éz 1:10

1:7 Dan 10:6

1:8 Éz 10:8-21

1:9 Éz 1:12

1:10 Rev 4:7

1:11 És 6:2

1:12 Éz 1:20

1:13 Sòm 104:4

1:14 Za 4:10

1:15 Éz 1:19-21

1:16 Éz 10:9

1:17 Éz 1:9-12

1:18 Éz 10:12

1:19 Éz 10:19

1:20 Éz 1:12

1:21 Éz 10:17

1:22 Éz 10:1

1:23 Éz 1:6-11

1:25 Éz 1:22

1:26 És 6:1

1:28 Jen 9:13