^
1 Records
From Adam To Abraham
From Adam To Noah Boys
Da Jafet Ohana
Da Ham Ohana
Da Shem Ohana
Da Abraham Ohana
From Hagar
From Keturah
From Sarah
Esau Boys
Da Seir Peopo Inside Edom
Da Guys Dat Stay In Charge A Edom
Israel Boys
Judah Ohana
Ram Boys
Hezron Boy Caleb
Hezron Boy Jerahmeel
Da Caleb Families
David Boys
Da Kings Inside Judah
Da Judah Kings Afta Dey Come Back Israel Side
Odda Families Inside Da Judah Ohana
Da Simeon Ohana
Da Reuben Ohana
Da Gad Ohana
Half Da Manasseh Ohana
Da Levi Ohana
Da Music Guys Inside Da Temple
Da Issakar Ohana
Da Benjamin Ohana
Da Naftali Ohana
Da Manasseh Ohana
Da Efraim Ohana
Da Asher Ohana
Da Blood Line Record Fo Saul From Da Benjamin Ohana
Da Peopo Inside Israel An Jerusalem
Da Blood Line Record Fo Saul
Saul Kill Himself
David Come Da King Fo Da Israel Peopo
David Take Ova Jerusalem
David Strong Guys
Army Guys Dat Go Wit David
Odda Guys Go Wit David Befo Time Hebron Side
David Like Bring Back Da Box Fo No Foget Da Deal
David House An Ohana
David Win Ova Da Filisha Guys
Dey Bring Da Box Fo No Foget Da Deal Inside Jerusalem
David Sing Fo Tell God “Mahalo!”
God Make One Promise To David
How David Pray
David Win Wars
David Main Leadas
Da Fight Agains Da Ammon Guys
David Take Ova Rabbah Town
Dey Make War Wit Da Filisha Guys
David Count Da Guys Dat Fight
David Make Ready Fo Build Da Temple
Da Levi Guys
Da Gershon Line
Da Kohat Line
Da Merari Line
Da Levi Guys Kuleana
How Dey Split Da Aaron Ohana Guys
Da Odda Levi Ohana Guys
Da Music Guys
Da Security Guard Guys Fo Da Temple Gates
Da Guys Dat Watch Da Rich Kine Stuffs, An Odda Leadas
How Dey Split Da Army Guys
Da Leadas Fo Da Ohanas
Da Guys Dat Watch David Property
David Make Da Plans Fo Da Temple
Da Peopo Give Presents Fo Build Da Temple
David Pray
Da Peopo Take Solomon Fo Come Dea King
David Mahke