^
Yõhánã
Ị́jọ́ bãsĩ Yẹ́sụ̃ ꞌi
Ị́jọ́ Yõhánã Bãbụ̃tị́zị̃ fẽlépi rĩ ꞌbã vú nzelé rĩ
Yẹ́sụ̃ ĩꞌdi Kãbĩlõmvá Ãdróŋá drị̂
ꞌBá Yẹ́sụ̃ ꞌbã umvelé drị̃drị̃ rĩ kî
Yẹ́sụ̃ ꞌbã mụjó ũkú bĩŋá gá Kána gá rĩ
Yẹ́sụ̃ uga tũjárĩ jó Ãdróŋá drị̂ agá
Yẹ́sụ̃ nị̃ ị́jọ́ ꞌbá kí agá rĩ cé
Ị́jọ́ Yẹ́sụ̃ ꞌbã kí jọlé Nị́kọ̃dẹ́mụ̃ be rĩ
Yẹ́sụ̃ kí Yõhánã Bãbụ̃tị́zị̃ fẽlépi rĩ be
ꞌBá angálépi Ãdróŋá drị́ ꞌbụ̃ gâlé rĩ
Yẹ́sụ̃ kí ũkú Sãmãríyã rú rĩ be
Yẹ́sụ̃ adrí ãmbógó ꞌbã ngọ́tị́ŋá
Yẹ́sụ̃ ꞌbã ágọ́bị́ acálépi rá rĩ adríjó ị̃yị́tị gá rĩ
Ála ídri ịsụ́ Ãdróŋá Ngọ́pị rụ̂ sĩ
Ị́jọ́ vú nzejó Yẹ́sụ̃ drị̃ gá rĩ
Yẹ́sụ̃ fẽ ãkónã ꞌbá álĩfũ tõwú nî
Yẹ́sụ̃ ꞌbã acị́jó ị̃yị́ drị̃ gâ sĩ rĩ
Yẹ́sụ̃ ĩꞌdi íná ídri drị̂
Ị́jọ́ ídri ukólépi ku rĩ drị̂
Yẹ́sụ̃ ꞌbã ádrị́pịka ãꞌị̃ kí ị́jọ́ ĩꞌdidrị̂ ku
Yẹ́sụ̃ ꞌbã adrujó ụ̃mụ̃ nalé hémã agá rĩ gá rĩ
Yẹ́sụ̃ ĩꞌdi Kúrísĩtõ ꞌi yã?
Ãsĩkárĩ kí tị pẽjó Yẹ́sụ̃ rụjó rĩ
ꞌBá awa kí ru ndú-ndú ị́jọ́ Yẹ́sụ̃ drị̂ sĩ
ꞌBá Yãhụ́dị̃ ꞌbã drị̃lẹ́ ru ꞌdĩ gã kí Yẹ́sụ̃ ãꞌị̃lé úmgbé
[Bụ́kụ̃ ándrá ídu drị̃drị̃ ꞌbání sĩlé tị Gị̃rị́kị̃ drị̂ sĩ rĩ kí agá Yõhánã 7:53—8:11 ándrá yụ]
Ũkú rụlé ãwụ̃ sĩ rĩ
Yẹ́sụ̃ ĩꞌdi cécé dị̃zã áni ụ̃nọ́kụ́ nî
Ĩmi icó mụlé ãngũ mâ sĩ mụjó rĩ gá ku
Yẹ́sụ̃ kí Ịbụrahị́mụ̃ be
Yẹ́sụ̃ jọ ꞌi Ịbụrahị́mụ̃ ní drị̃drị̃
Yẹ́sụ̃ adrí ꞌbá tịlé mịfị́ kóru rĩ ꞌbã mịfị́
ꞌBá Fãrĩsáyĩ rú rĩ ndrụ̃ kí ị́jọ́ ꞌbá mịfị́ kóru rĩ ꞌbã ãngũ ndrejó rá rĩ ꞌbã ị̃ndụ́
Mịfị́ ãkõ úríndí drị́ gá rĩ
Yẹ́sụ̃ ĩꞌdi ꞌBá kãbĩlõ ĩꞌdidrị̂ kí ucélépi mgbã rĩ ꞌi
Yãhụ́dị̃ ꞌbã kí Yẹ́sụ̃ ꞌi Ãdróŋá Ngọ́pị rĩ gãjó úmgbé rĩ
Drã Lázãrõ drị̂
Yẹ́sụ̃ ũŋmĩ Lázãrõ ꞌbã ámvọ́pịka kí ásị́
Lázãrõ ꞌbã adríjó ídri rĩ
Ị́jọ́ itújó lẽjó Yẹ́sụ̃ ꞌdịjó rĩ
Yẹ́sụ̃ drị̃ gá ãdu ũsũjó Bẽtánĩ gá rĩ
ꞌBá Yãhụ́dị̃ ꞌbã drị̃lẹ́ ru rĩ ꞌbã kí lẽjó Lázãrõ ꞌdịjó rĩ
Yẹ́sụ̃ ꞌbã fijó Yẹ̃rụ́sãlẹ́mụ̃ gá ị̃nzị̃táŋá ãmbógó la trũ rĩ
Yẹ́sụ̃ jọ ị́jọ́ drã ĩꞌdidrị̂ drị̃ gá
ꞌBá gã kí Yẹ́sụ̃ ãꞌị̃lé úmgbé
Yẹ́sụ̃ ũjĩ ꞌbá ĩꞌdi ꞌbã imbálé rĩ kí pá
Yẹ́sụ̃ azị ãzị́táŋá úꞌdí rĩ
Yẹ́sụ̃ iꞌda ị́jọ́ Pétẽrõ ꞌbã mụjó ĩꞌdi gãjó rĩ
Yẹ́sụ̃ ĩꞌdi gẹ̃rị̃ mụjó Ãdróŋá rụ̂lé rĩ
Yẹ́sụ̃ ꞌbã ị́jọ́ Úríndí Ãlá rĩ drị́ rĩ azịjó rĩ
Yẹ́sụ̃ jọ ꞌi zãbíbũ ife mgbã rĩ ꞌi
Ụ̃nọ́kụ́ ꞌbã ꞌbá Yẹ́sụ̃ ꞌbã imbálé rĩ kí ngụ̃jó ũnzí rĩ
Ãzị́ Úríndí Ãlá rĩ ꞌbã ngalé rĩ
Ũcõgõ ꞌbá Yẹ́sụ̃ ꞌbã imbálé rĩ ꞌbã drị̂ la drụ́zị́ ru uja ãyĩkõ rú
Yẹ́sụ̃ ndẽ ũkpõ ị́jọ́ ũnzí ụ̃nọ́kụ́ gá rĩ drị̂ ꞌbo
Yẹ́sụ̃ ꞌbã Ãdróŋá ãꞌị̃jó rĩ
Yẹ́sụ̃ rụjó rĩ
Yẹ́sụ̃ agụjó Ánãsĩ drị̃lẹ́ gá rĩ
Pétẽrõ ꞌbã Yẹ́sụ̃ gãjó rĩ
Átáló ãmbógó ãndânĩ rĩ ꞌbã Yẹ́sụ̃ ụzịjó rĩ
Pétẽrõ ꞌbã Yẹ́sụ̃ gãjó ị̃dị́ rĩ
Yẹ́sụ̃ ꞌi Pĩlátõ drị̃lẹ́ gá
Yẹ́sụ̃ ꞌbã ị́jọ́ lịjó ꞌbã drã rá rĩ
Yẹ́sụ̃ ipajó mũsãláꞌbã sị́ gá rĩ
Yẹ́sụ̃ ꞌbã drãjó rĩ
Yẹ́sụ̃ lúmã sõjó ãjụ́ sĩ rĩ
Yẹ́sụ̃ ꞌbã ãvũ ị̃sị̃jó rĩ
Yẹ́sụ̃ ꞌbã angájó ídri rĩ
Yẹ́sụ̃ iꞌda ru Mãgãdẽlénã nî
Yẹ́sụ̃ iꞌda ru ꞌbá ĩꞌdi ꞌbã imbálé rĩ ꞌbanî
Yẹ́sụ̃ iꞌda ru Tómãsĩ nî
Ásị́sị́ŋá ãmbógó Yõhánã ꞌbã bụ́kụ̃ ꞌdĩ sĩjó rĩ
Yẹ́sụ̃ ꞌbã ru iꞌdajó ꞌbá ĩꞌdi ꞌbã imbálé ãzí rĩ ꞌbaní rĩ
Yẹ́sụ̃ ꞌbã azịjó Pétẽrõ ní rĩ
Yẹ́sụ̃ kí ꞌbá ĩꞌdi ꞌbã imbálé lẽlé ambamba rĩ be