^
Markɨ
Kullə lə jeju dɔnangɨ Galile-tɨ
Mbḛ kilə lə Ja̰ kɨ́ njèra dow-je batḛm
Batḛm lə Jeju kɨ̀ na̰ kɨ́ Sú na̰-é
Jeju ɓa njéndó né-je sɔ
Jeju kɨ̀ dow kɨ́ ndil kɨ́ majɨ al ra-é
Ta lə Jeju kɨ̀ njémɔ̰y-je kɨ́ gay-gay
Jeju ɔw go lo-je-tɨ kɨ́ dɔnangɨ Galile-tɨ
Jeju adɨ banjɨ ur rɔ dow-tɨ
Jeju kɨ̀ njènjakoy mburukɨ
Ɓa kɨ́ Jeju ɓa Lebi
Néndó lə Jeju kɨ̀ nékoɓe lə Parisi-je ɔw natɨ al
Ta kɨ́ dɔ ndɔ taakoo-tɨ
Ta lə dow kɨ́ ji-é oy
Ta lə Jeju kɨ̀ kosɨ dow-je
Njékɔwkulə-je lə Jeju kɨ́ dɔgɨ gidɨ-é joo
Nojɨ Jeju-je ꞌree kadɨ dꞌɔr-é ta kosɨ dow-je-tɨ dꞌɔw siə
Dow-je ꞌpanè Jeju ɔw kɨ̀ tɔ́gɨ lə Beljebul
Kɔ̰ Jeju dḛ kɨ̀ ngankɔ̰ Jeju-je
Gosta kɨ́ dɔ njèkilə ko-tɨ
Kdɔ ri ɓá Jeju un gosta-je ɓá pa-né ta wa?
Kɔrmḛḛ gosta kɨ́ dɔ njèkilə ko-tɨ
Gosta kɨ́ dɔ lampɨ-tɨ
Ta kɨ́ sɔbɨ dɔ ko né
Gosta kɨ́ sɔbɨ dɔ ka̰a̰ kɔl
Jeju ndángɨ yə́lbo
Jeju tubə ndil-je kɨ́ majɨ al dɔ dow-tɨ
Tɔsɨ ndəl lə ngon lə Jayrusɨ kɨ̀ gin məsɨ kɨ́ gangɨ rɔ dené-tɨ
Mḛḛndə lə dow-je kɨ́ Najarɛtɨ
Jeju ulə njékɔwkulə-je kɨ́ dɔgɨ gidɨ-é joo
Koy lə Ja̰ kɨ́ njèra dow-je Batḛm
Ta lə mbə̀ kɨ́ mḭ kɨ̀ kanjɨ kɨ́ joo
Njiyə lə Jeju dɔ man babo-tɨ
Ta lə njémɔ̰y-je kɨ́ dɔnangɨ Jenejarɛtɨ-tɨ
Parisi-je kɨ̀ nékoɓe lə-dé
Kadmḛḛ lə dené kɨ́ to jipɨ al
Jeju kɨ̀ njèmbitɔ
Ta kɨ́ sɔbɨ dɔ mbə̀ kɨ́ siri kɨ̀ ngan kanjɨ
Parisi-je ꞌdəji nékɔjɨ
Ta lə əm lə Parisi-je kɨ̀ əm lə Erodɨ
Jeju dḛ kɨ̀ njèkəmtɔ kɨ́ Betsayda
Piyər pa rəsɨ kɨ́ Jeju to dow kɨ́ Lubə mbətɨ-é
Jeju pa ta kɨ́ dɔ koy-é-tɨ kɨ̀ tɔsɨ ndəl-tɨ liə
Ta kəm Jeju mbəl adɨ tò gay
Jeju tubə ndil-je kɨ́ majɨ al dɔ ngon-tɨ
Nja joo kɨ́ Jeju pa ta kɨ́ dɔ koy-é-tɨ kɨ̀ dɔ tɔsɨ ndəl-tɨ liə
Ná̰ to kɨ́ boy dɔ madɨ-é-je-tɨ wa?
Dow kɨ́ ɔsɨ ta Jeju al lé to dow liə
Ta lə dow kɨ́ ra madɨ-é adɨ ra majal
Ta kɨ́ dɔ gángɨ-na̰-tɨ lə dené kɨ̀ dingəm
Ta lə Jeju kɨ̀ ngan-je kɨ́ dɔ-dé nà̰y
Ta lə dingəm kɨ́ njènékingə
Nja mutə kɨ́ Jeju pa ta kɨ́ dɔ koy-é-tɨ kɨ̀ dɔ tɔsɨ ndəl-tɨ liə
Nédəjɨ lə ngan lə Jebede
Jeju adɨ Bartime kɨ́ njèkəmtɔ oo lo
Jeju mḛḛ ɓebo Jorijalḛm-tɨ
Ree Jeju Jorijalḛm
Ta lə kote kɨ́ Jeju man-é
Jeju tubə njéragatɨ takəy-tɨ lə Lubə
Kagɨ kote kɨ́ Jeju man-é lé tutɨ kurum
Ta kɨ́ dɔ tɔ́gɨ-tɨ lə Jeju
Gosta kɨ́ dɔ njérakullə mḛḛ ndɔr nduu-tɨ
Ta kɨ́ dɔ lambo-tɨ lə Sejar
Ta kɨ́ dɔ tɔsɨ ndəl kində lo tḛḛ-tɨ
Ta kɨ́ dɔ ndukun-tɨ kɨ́ boy itə madɨ-é-je
Kristɨ to ngon lə ná̰ wa?
Ndəjɨ kɨ́ sɔbɨ dɔ njéndó dow-je ndukun-je
Kadkare lə njèngɔwkoy kɨ́ njèndoo
Ta lə kəy lə Lubə kɨ́ Jorijalḛm kɨ́ à tujɨ
Né-je kɨ́ à ra né kete nɔ̰̀ təl Jeju-tɨ
Ta lə kində kəmkaa dɔ rɔ-tɨ
Təl ree lə Ngon lə dow
Néndó kɨ́ rɔ kote-tɨ
Dow gə ndɔ ree lə Jeju Kristɨ al
ꞌBoy-je lə jipɨ-je dꞌim Jeju
Ta lə dené kɨ́ ur ubɨ dɔ Jeju-tɨ
Judasɨ sangɨ kəm rəbɨ kun dɔ Jeju
Jeju kɨ̀ njéndó né-je liə ꞌra go na̰y Pakɨ
Jeju pa ta lə Judasɨ kɨ́ à kun dɔ-é
Kində gin nékuso nam lə Jeju
Jeju idə Piyər panè nꞌa najɨ kɨ́ nꞌgə-nꞌḛ̀ al
Jeju pa ta kɨ̀ Lubə lo ndɔr-tɨ kɨ́ ꞌɓa-é Getsemane
Ta lə kuwə Jeju
Ka̰ Jeju nɔ̰̀ ꞌboy-je-tɨ kɨ́ njégangta-je lə jipɨ-je
Piyər najɨ panè nꞌgə Jeju al
Jeju a̰ nɔ̰̀ Gubərnər Pilatɨ-tɨ
ꞌGangɨ ta koy dɔ Jeju-tɨ
Asgar-je ꞌsɔkɨ Jeju
ꞌƁə Jeju kagdəsɨ-tɨ
Koy lə Jeju
Dꞌilə nin Jeju bole mbal-tɨ
Tɔsɨ ndəl kində lo tḛḛ lə Jeju
Jeju ɔjɨ rɔ-é Mari kɨ́ Magdala
Jeju tɔjɨ rɔ-é njéndó né-je liə joo
Jeju tɔjɨ rɔ-é njéndó né-je liə kɨ́ dɔgɨ gidɨ-é káre
Jeju təl ɔw dɔra̰-tɨ