^
Sləra ŋga Ndəhay Meslərey
Mey ŋgeeme
Bay Gazlavay a la Yesu a vaɗ
A lam ndaw mekele aa slam a ŋga Juda Iskariyawt
Mesəfney ŋga Gazlavay a pawa salay a ray ndəhay ŋga Yesu
Piyer a wuztar mey a ndəhay makustakaya
Menjey ŋga ndəhay ma təɓa mey ŋga Yesu
Ndaw maahəlɓakaya ma hətar salay aŋga
Piyer a wuzey mey daa Way-mekey-kwakwas ŋga Gazlavay
Ata Piyer ta Jaŋ fa mey ŋga ndəhay ma ka sariya ŋga Jəwif hay
Medərey-daŋgay ŋga ndəhay ŋga Yesu
Ndəhay ŋga Yesu a jənam vaw da wuzlah ata
Mey da ray ata Ananiyas ta ŋgwas aŋga Safira
Ndəhay meslərey ŋga Yesu a kam maazla hay
A sərdamata banay ta ndəhay meslərey ŋga Yesu
A walam ndəhay maasala ŋga jəney ndəhay meslərey ŋga Yesu
A kərzamara Etiyen
Etiyen aa guzltar ŋgada mahura hay ma sla yawa ŋga Jəwif hay
Aa zakamara Etiyen ta aŋgwa
Sawl a sərdata banay ta ndəhay ŋga Yesu
Fəlep a wuzey Mey-maaya-mawiya daa hwayak ŋga Samari
Ata Fəlep ta ndaw Etiyawpi
Sawl a təɓa Yesu Bay Mahura
Sawl a wuzey mey ŋga Gazlavay da Damas
Sawl a vəhwa a Jeruzelem
Ene, ndaw maahəlɓakaya, a hətar salay aŋga
Tabita a sləkɗawa daa meməcey
Piyer a wuzar mey ŋga Gazlavay ŋgada Kwerney
Piyer a daw a way Kwerney
Piyer a wuzey Mey-maaya-mawiya ŋgada Kwerney ta ndəhay da way aŋga
Ndəhay masa Jəwif hay ba a hətam Mesəfney ŋga Gazlavay
Piyer aa guzley fa mey ŋga ndəhay ŋga Yesu da Jeruzelem
Mecəmey-ray ŋga ndəhay ŋga Yesu da Antiyaws
Bay Herawt a sərdata banay ta ndəhay ma təɓa mey ŋga Yesu
Maslaŋ ŋga Gazlavay da vaɗ a badərwa Piyer daa fərsəne
Meməcey ŋga Bay Herawt
A walamata ata Barnabas ta Sawl
Ata Barnabas ta Sawl daa hwayak ŋga Sipəre
Ata Pawl ta Barnabas da Antiyaws daa hwayak ŋga Pisidi
Ata Pawl ta Barnabas a wuzam mey ŋga Gazlavay da Ikwaniyum
Ata Pawl ta Barnabas a wuzam mey ŋga Gazlavay da Listəra
Ata Pawl ta Barnabas a vəhmawa a Antiyaws masa da Siri
Ndəhay ŋga Yesu a kusam da Jeruzelem
A slərmatar leeter a ndəhay ŋga Yesu masa Jəwif hay ba hay
Ata Pawl ta Barnabas a wuɗkam ɗay
Timawte a ləgdata ata Pawl ta Silas
Gazlavay a wuzar cek a Pawl da Tərwas
Lidi a təɓa mey ŋga Bay Mahura da Fəlepi
Ata Pawl ta Silas daa fərsəne daa berney ŋga Fəlepi
Ata Pawl ta Silas daa berney ŋga Tesalawnik
Ata Pawl ta Silas a diyam aa berney ŋga Bere
Pawl daa berney ŋga Aten
Pawl daa berney ŋga Kwarinti
Pawl a vəhwa aa berney ŋga Antiyaws daa hwayak ŋga Siri
Apalaws a wuzey mey da ray Yesu
Pawl daa berney ŋga Efez
Mey da ray bəza hay ŋga Seva
Ndəhay a yam mey da Efez
Pawl a pəkey da Masadəwan leŋ daa hwayak ŋga Gərek
Pawl a vəhwa fa ndəhay da Tərwas
Pawl a daw da Tərwas aa berney ŋga Mile
Pawl aa guzltar a bay-ray hay ŋga ndəhay ŋga Yesu da Efez
Pawl a daw aa berney ŋga Jeruzelem
Pawl a daw a nəkərwa Jak
A kərzamara Pawl daa Way-mekey-kwakwas ŋga Gazlavay
Pawl a kada mabara ŋga mey aŋga
Pawl a kada mey da ray pas masa aŋga ma təɓa Yesu
Mey da ray Gazlavay ma slərda Pawl fa ndəhay Jəwif hay ba hay
Pawl fa mey ŋga bay-ray ŋga sewje hay ŋga Rawm
Pawl fa mey ŋga ndəhay mahura hay ma sla yawa ŋga Jəwif hay
Jəwif hay a cəmdamara ɗay ata ŋga kəɗey Pawl vagay
Bay-ray ŋga sewje hay a slərda Pawl fa Guverner Fəlekes
Jəwif hay a wudmara Pawl saya da Sezere
Pawl a kada mabara ŋga mey aŋga fa mey ŋga Fəlekes
Pawl fa mey ŋga Fəlekes
Pawl fa mey ŋga Guverner Festus
Pawl fa mey ŋga Bay Agəripa
Pawl a kadara mabara ŋga mey aŋga a Agəripa
Pawl a kada pas masa aŋga ma təɓa Yesu
Pawl aa guzley da ray sləra aŋga
Pawl a ləvar a Bay Agəripa ŋga təɓa mey ŋga Yesu
A slərdamara Pawl aa berney ŋga Rawm
Bərgadaŋ a key da ray bəlay
Vaŋgwala ŋga yam a həɓa kwambiwal
Pawl aŋga daa hwayak da wuzlah bəlay mezəley Malta
Pawl a wusey a Rawm
Pawl fa mey ŋga Jəwif hay da Rawm
Pawl a wuzey mey ŋga Gazlavay da Rawm