^
Matié
Onguo ogbi Yesu Kilisito
Malɨa azu Yesu
Obhʉlʉ ɨmbɨlangʉ ago ngʉ́ nadhɵgɵ Yesu
Malɨa ne Djodjefʉ akpe kpata bhʉ́ Edjipeto
Elode abhili ongɨsɨ na djedjedje
Djodjefʉ, ne Malɨa di ne Yesu agie lɨo bhʉ́ Nadjaleta
Djaa bhʉlʉ nabatisa okpála apa pɨ okpála me u dji bua o
Yesu asia batisimo
Djabʉlʉ ale Yesu
Yesu asuno bhʉ́ Galilaya
Yesu aꞌɨ omʉkpata na gigina
Yesu asuno pɨ okpála, anɨ atsia akobho di obhʉlʉ kuo
Djalɨ na kʉkʉlʉ
Yi ne ngʉtʉ di ne zɨ ’ke na pɨ́la doto
Yesu go ngʉ́ nabhɵlɵ lɨ́lɨ gba Moidje-e de
Yesu asuno pɨndjɨ nake ’ngʉ́ lɨo
Nasuno pɨndjɨ nakʉnda bhoko, ɨ dʉ di-e ɵlɵ koko
Nasuno pɨndjɨ nagbo bhʉsʉ o bhʉ́ kʉva
Nasuno pɨndjɨ natʉ silika
Nasuno pɨndjɨ nagie siti pɨ siti
Nasuno pɨndjɨ nakʉnda bhʉlʉ yala gba o
Nasuno pɨndjɨ napʉ ’he pɨ obhʉlʉ ndɨbhɨlɨ
Nasuno pɨndjɨ nayo Ebhe
Nasuno pɨndjɨ natse ’zʉ ngʉ́ nayo Ebhe
Yesu apa me yi po bhʉ́la tɨa gba yi-e abhʉ́lá
Djila kpála ne zɨ ’ké na kʉte anɨ
Yi ꞌo bha nabhuka gba yi-e bhʉ́ Ebhe, yi aꞌó bhʉ́ tɨa de
Yi akódho ’ngʉ́ gba okpála koko de
Nazɨ ’ndjɨ o bhʉ́ mayo
Lɨ́lɨ na kʉkʉlʉ
Nasuno pɨndjɨ okpadjɨ bhisi kpikpikpi
Opolofeta na eu
Omʉkpata na kʉkʉlʉ
Oetɨ bhisi
Yesu akobho bhʉlʉ kába bini
Yesu akobho kpála na kulu gba ngámá gba osʉdha na Loma
Yesu akobho ’hi wala Piele
Yesu akobho okpála bhelé
Lɨ́lɨ pɨ okpála ɨnde akʉnda nakpata Yesu
Yesu ayoko anvi na kpekpeke
Yesu akobho okpála bhisi lɨ osisiti bua adʉ nadʉ bhʉ́ o-o
Yesu akobho kpála ɨnde agʉgʉmʉ kuto
Yesu aꞌɨ Matié
Yesu apa me u amáta nasuno gba nɨ-e ne nasuno koko de
Yesu akobho ɵlɵ bini, anɨ atsia azuku di ndɨlɨ na ɵɵlɵ gba Yailo
Yesu akobho okpála bhisi ɨnde ɨ u ’kpɨ́ de
Yesu akobho kpála bini ɨnde ɨ bhʉ ’ngʉ́ de
Yesu adje ndjinga kambɨ okpála
Yesu atima omʉkpata ndjɨkpa ne ká bhisi gba e-o
Okpekpeke da ’ngʉ́ ɨnde akólo lɨ omʉkpata gba Yesu
Yesu ago nato egʉ́ sʉnda okpála
Makalá gba kpála ɨnde asía omʉkpata gba Yesu
Djaa bhʉlʉ nabatisa okpála atima okpála nayi ’ngʉ́ pɨndjɨ Yesu
Yesu akpokpo ’ngʉ́ pɨndjɨ Djaa bhʉlʉ nabatisa okpála
Okpála na ogʉdhʉ gba omaYuda ɨnde ayala nadji bua o
Ako djalɨ pɨ okpála ɨnde ngau lɨo padhá kala Ebhe
Yesu ne ngámá pɨ́ ’ndjɨ ekpɨ́ naguo gba omaYuda
Yesu ne kpála ɨnde lɨ Ebhe abhʉ e ngʉ́ kulu gba e-o
OmʉFalisai apa me Yesu ngamene kulu ne angu gba Baladjebula
U mbɨmbɨla ndula lɨ lɨ́ e
Omʉsuno na lɨ́lɨ gba Moidje ne omʉFalisai ayo ngamba ’ngʉ́ ka Yesu
Gbitaku pɨndjɨ nagie matá lɨe ka siti bua bhʉ́ kpála
’Hi Yesu ne ondaise Yesu ngao dho?
Gbitaku gba kpála nalu nguwa
Yesu adʉ akpo ’ngʉ́ pɨ okpála bhʉ́ ogbitaku ka nɨ?
Yesu ambamba ta gbitaku gba kpála nalu nguwa
Gbitaku pɨndjɨ siti ulu
Gbitaku pɨndjɨ lɨ́ mʉtadi
Gbitaku pɨndjɨ levile
Yesu adʉ akpo ’ngʉ́ bhʉ́ ogbitaku ka nɨ?
Yesu ambamba ta gbitaku pɨndjɨ siti ulu
Gbitaku pɨndjɨ tɨa awo lɨe di ne pɨndjɨ léké
Gbitaku pɨndjɨ nado
Okpála na Nadjaleta zɨba Yesu de
Elode aha lɨ́lɨ me u bhɵlɵ Djaa bhʉlʉ nabatisa okpála
Yesu aha ’zʉ pɨ okpála kutu bhuluvue
Yesu adholo pɨ́ ’ngu
Yesu akobho okpála na kuo bhʉ́ ndu doto na Genedjaleta
Kpekebhɵ pɨndjɨ dasʉndʉ gba omʉFalisai
Yesu akobho ndɨlɨ na ɵɵlɵ gba ɨgba Kanana
Yesu aha ’zʉ pɨ obhosɨ kutu badha
OmʉFalisai ne oSadukai ayo ngamba ’ngʉ́ ka Yesu
Yesu agbele ’dje omʉkpata gba e lɨ ’ngʉ́ gba omʉFalisai ne oSadukai
Piele apa me Yesu ne da-ie
Yesu akpo ’ngʉ́ pɨndjɨ nakpi ne nazuku ka e
A ayo namene nɨ ngʉ́ nakpata Yesu-o?
Zɨ Ebhe asa Yesu ngbalina
Yesu akobho ndɨlɨ bini na bhobhoko lɨ siti bua adʉ nadʉ bhʉ́ e
Yesu akpo ’ngʉ́ pɨndjɨ nakpi ne nazuku ka e bhʉtsibhʉtsi na bhisi
Yesu akala mandjandja na ’ngbé ’tɨ Ebhe gba omaYuda-o
A ngbéngbé bhʉ́ Naʉ na abhʉ́lá-a da?
Yi ató okpála koko bhʉ́ siti ’ngʉ́ de
Gbitaku gba kandɵlɵ ɨnde angɨta
Naleke ’ngʉ́ sʉnda o ne ondaise o
Nayo bhʉ́ dabɨlɨ bini
Yi mbu lɨ ondaise yi
Yesu asuno pɨndjɨ nagbo bhʉsʉ o bhʉ́ kʉva
Yesu atuko bisagu pɨ́ ongɨsɨ
Bhʉlʉ tɨa bini ayi ’ngʉ́ pɨndjɨ mʉkobho na dʉdʉma
Gbitaku gba bhʉlʉ ’dyɨ vino ne okpála na kulu gba e
Yesu apa matá bhʉtsibhʉtsi na bata engʉ́ nakpi ne nazuku ka e
Mayo gba wala Djebedayo
Yesu akobho okpála bhisi ɨnde ɨ u ’kpɨ́ de
Yesu alɨ bhʉ́ Yelusalema
Yesu apandja okpála natsɨndjɨ ’he bhʉ́ ’ngbé ’tɨ Ebhe gba omaYuda
Yesu atʉ pɵdjɵ lɨ ’lá figi ɨnde ɨ lɨ lɨ́lɨ́ de
A ngaha angu pɨ Yesu da?
Gbitaku pɨndjɨ ongɨsɨ bhisi
Gbitaku pɨndjɨ osisiti okpála na kulu
Gbitaku pɨndjɨ ’ngbé anokomɨa na kʉva
OmʉFalisai ato Yesu pɨndjɨ nakala mandjandja gba ’ngbé ngámá Kaisala
OSadukai ayi ’ngʉ́ pɨndjɨ nazuku ka okpála
Nasuno pɨndjɨ lɨ́lɨ ɨnde ane ne engbé
Masɨya ne Ngámá gba Davidi
Yesu apa me yi améne ’ngʉ́ maka omʉsuno na lɨ́lɨ gba Moidje di ne omʉFalisai-e de
Yesu ambamba ta kali gba omʉsuno na lɨ́lɨ gba Moidje di ne omʉFalisai-o
Yesu aku ’gbá ngʉ́ okpála na Yelusalema
Yesu apa me u agʉ́gʉmʉ ’ngbé ’tɨ Ebhe gba omaYuda-a kuto
Engʉ́ ɨnde akólo kala sokpɨ́-o
Okpála azʉ́ lɨkabhu naali kala sokpɨ́-o
Yesu akpokpo lele nago ka e-o
Kpála bini mbɨla nedhɨnga nago ka Ndɨlɨ gba kpála-a de
Kpála na kulu ɨnde ngbingbili ɨnde di na ɨmbɨlangʉ
Gbitaku pɨndjɨ otsalɨsɨ ndjɨkpa na kʉva
Gbitaku pɨndjɨ okpála na kulu bata
Yesu akpokpo lele maka anɨ akódho ’ngʉ́ gba okpála lɨe-o
Ongámásɨ gba omaYuda agɨlɨ kpadjɨ ngʉ́ nabhɵlɵ Yesu
Ɵlɵ bini atuko mʉngotsi pɨ́ ’ndjɨ Yesu
Yuda adje lɨe ne ongámásɨ gba omaYuda ngʉ́ napʉ Yesu pɨ uo
Yesu atima omʉkpata gba e naleke da anokomɨa na Pasɨka
Yesu apa me sʉka omʉkpata gba nɨ bini apʉ́ nɨ
Yesu agapa mapa ne vino lɨ omʉkpata gba e ndjɨkpa ne ká bhisi-o
Yesu apa me Piele apá me nɨ mbɨla nɨ de
Yesu ayo Ebhe bhʉ́ Getesemanɨ
U aholo Yesu
U anʉ ne Yesu kala Libi okpála natsia ’kpɨ́ lɨ ’ngʉ́ gba omaYuda
Piele apa me nɨ mbɨla Yesu de
U anʉ ne Yesu kala Pɨlatɵ
Yuda agɨ ngʉlʉ e
U akodho ’ngʉ́ gba Yesu-o me anɨ kpi bha makpi
Osʉdha amʉ Yesu
Osʉdha agɨ Yesu lɨ kulusi
Yesu andala ’kpa lɨ bua e
Djodjefʉ azɨ Yesu
U abu osʉdha ngʉ́ nalila lata Yesu
Yesu azuku
Ongámásɨ gba omaYuda ato kali me u bubuku engʉ́ nazuku gba Yesu-o
Eli na soso gba Yesu pɨ omʉkpata gba e-o