^
NOL ƏPƏN
Nətuounən nəghatən
Jon təməte naoa kəm niməfak mɨn ilat sepɨn
Jon təməplan Nətɨ Etəmim
Nəghatən təmuwɨn kəm iəfak mɨn ikɨn Efesas
Nəghatən təmuwɨn kəm iəfak mɨn ikɨn Sɨmana
Nəghatən təmuwɨn kəm iəfak mɨn ikɨn Pekamam
Nəghatən təmuwɨn kəm iəfak mɨn ikɨn Tuatira
Nəghatən təmuwɨn kəm iəfak mɨn ikɨn Satis
Nəghatən təmuwɨn kəm iəfak mɨn ikɨn Filatelfia
Nəghatən təmuwɨn kəm iəfak mɨn ikɨn Laotisia
Nəfakən e nego e neai
Nətɨ sipsip təmurapɨk naoa itəm kəmaiu-aiu
Nətɨ Sipsip təmatgəhl nat itəm kəmuwaan ətain naoa itəm kəmaiu-aiu lan
Wan-hanrɨt-foti-fo-taosen kəmol mak elat mə rəha Uhgɨn
Nɨmanin netəmim itəm kəmotuwɨn e napən ruən
Pesɨn rəha nat pien-pien
Təwi mɨn
Nagelo itəm tatol faif lan təmahl təwi
Nagelo itəm təmos naoa əkəku
Etəmim mil itəm kəmuətul-arəp o Iesu
Nagelo itəm tatol sepɨn lan təmahl təwi
Pətan ne ialkita kəgin
Nat megəh itəm təməhap nɨtəhəi mər
Nat megəh itəm təməhap nɨsɨp mər
Nətɨ Sipsip ne netəmim wan-hanrɨt-foti-fo-taosan
Nagelo kɨsɨl
Nəulək-inən netəmim e nətueintən
Netəmim rəha Uhgɨn kəmotənwiwi in
Pesɨn ilat sepɨn, kəmotərioah e neməha rəha Uhgɨn
Pətan ionəhan tərat agɨn
Papilon təməme
Netəmim ilɨs e nego e neai kəmotənwiwi Uhgɨn
Marit rəha Nətɨ Sipsip
Etəm təmasuə-pər e hos kəruən
Kristo təmuwa mol Kig kən mərəmərə e netəmim mətoarus-pən nup wan-taosen
Uhgɨn təmol nalpɨnən kəm Setan
Namnun nakilən
Jerusalem wi
Nəhau megəh