^
ROM
Pol təməni təuvɨr kəm lah
Pol təmolkeikei məmə otuvən meruh nətəm Rom
Niəməha tatol Uhgɨn o təfagə tərah rəfin
Uhgɨn otələhu nəghatiən o nakiliən təfagə tərah
Nətəm Isrel mɨne Lou rəha Mosɨs
Nian rəfin Uhgɨn tatol rəhan nəghatiən
Iətəmi kəti tɨkə in təhruahru vivi agɨn
Nəhruahruiən e nəhmtɨ Uhgɨn tətuva e nəhatətəiən əmə
Uhgɨn təmol Epraham təhruahru e nəhmtɨn e nəhatətəiən
Nəməlinuiən mɨne nagiəniən
Atəm təmiuvipa nɨmɨsiən, kəni Krɨsto təmos nəmiəgəhiən
Nəsanəniən rəha təfagə tərah ko təsəlis-ərainiən itah
Iol əhruin mɨn rəha noliən əhruahru
Lou təsarmənɨgiən e tah
Lou tatol məmə nətəmimi kautol təfagə tərah
Noliən rəha nɨtəu-pəniən Narmɨn Rəha Uhgɨn
Nepətiən əhagəhag rəha Uhgɨn iətəm tətuva
Nətəlɨgiən rəha Uhgɨn
Nolkeikeiən asoli rəha Uhgɨn
Pol təmolkeikei pɨk məmə nətəm Isrel okotəhatətə e Krɨsto
Suaru iətəm Uhgɨn təmɨtəpɨn nətəmimi lan
Nətəm Isrel kəməsotəhatətəiən
Nəmiəgəhiən iətəm Uhgɨn tətəfa, in rəha nətəmimi ərəfin.
Uhgɨn tətasəkəhruin əhanəh nətəm Isrel
Suaru rəha Uhgɨn o nosmiəgəhiən Nanihluə mɨn
Nasəkiən rəha Uhgɨn tepət o nətəmimi rəfin
Noliən rəha Uhgɨn in təuvɨr agɨn
Sakrifais iətəm nəmiəgəhiən tətatɨg lan
Suaru rəha nolkeikeiən nətəmimi
Narmənɨgiən rəha kəpmən
Nolkeikeiən
Noliən əhruahru o nian rəha naunun nian
Nəghatiən rəha nətəmi mɨn u rəhalah nəhatətəiən təsəskasɨkiən
Nəfəriən nətəlɨgiən rəha nəfaki pɨsɨn pɨsɨn mɨn
Pol in aposɨl rəha Nanihluə mɨn
Nətəlɨgiən rəha Pol o nuvəniən Rom
Pol təmauiəhruin in mɨn nəuvein