^
APOSOL
E Ieesuꞌ To Soe Vaman Pa Vanö A Tuvuh Vasioꞌ
E Ieesuꞌ To Peah Pa Vöön Va Kin
E Matias To Panih E Jiutas
A Tuvuh Vasioꞌ To Kunah Maꞌ
E Pitaꞌ To Heꞌ A Soe
A Nap Peo Rakah To Panih O Kokoman, Kee Pupui Raoe
A Pop Vih Pa Ma Teꞌ To Vaman Ne
A Pah Teꞌ Hat Mon To Vih Hah
E Pitaꞌ To Heꞌ A Soe Koman Iuun Hinhin Apuh
E Pitaꞌ Pen E Jon To Sun Pa Matëëro Vakum Teꞌ Susunön Po Jiuꞌ
O Teꞌ Va Po Vaman To Hinhin Ne O Kikis Va Pa Vatvus A Soe
O Teꞌ Va Po Vaman To Vapöh Kokoman
E Ananaës Me E Sapaëraꞌ
A Ma Vu Tah Vatoksean To Tavus
O Aposol To Kon Kamis
O Aposol To Hikta Nanaöp Ne Pa Vatvus A Soe Matëëro Vakum Teꞌ Susunön Po Jiuꞌ
E Gameliel To Soe A Ö No Teꞌ Va Po Vakum Teꞌ Susunön Po Jiuꞌ Se Vatö Ke O Aposol
A Tönim Teꞌ Me A Pöök Marën A Vaꞌaus A Ma Aposol
O Jiuꞌ To Vahoꞌ E Stivin Po Vahutët
E Stivin To Vaato Me O Vakum Teꞌ Susunön Po Jiuꞌ
A Napan To Tösvös E Stivin
E Söl To Vakmis Non A Napan Va Po Vaman
A Napan To Tënan A Soe Vih Manih Samëriaꞌ
E Filip To Vatvus Ke A Teꞌ Va Itiopiaꞌ A Soe Vih
E Söl To Panih A Taateꞌ Peꞌ, Pareꞌ Tavus A Teꞌ Va Po Vaman
E Söl To Vatvus A Soe Manih Pa Vöön Va Damaskas
E Söl To Nö Hah En Jerusalëm
E Pitaꞌ To Teꞌ Non Vöön Lidaꞌ Me Jopaꞌ
E Pitaꞌ To Vatoꞌ E Tabitaꞌ
E Pitaꞌ To Vatvus A Soe Vih Manih Pe Konilius
E Pitaꞌ to Heꞌ A Soe Koman Iuun Pe Konilius
O Teꞌ To Hikta Ne Pan Ee Ro Jiuꞌ, To Kon A Tuvuh Vasioꞌ
E Pitaꞌ To Heꞌ A Soe Manih Jerusalëm
A Napan Va Antiök To Vaman
A Napan Va Po Vaman To Kon Kamis
E Pitaꞌ To Këh A Iuun Nohnoh
E Hëërot To Mët En
Ee To Vateꞌ E Banabas Me E Söl, Pare Vanö Raoe Pa Nok A Kiu Vaꞌaus
E Banabas pen Söl To Heꞌ A Soe Vih Manih Pa To Saëprus
E Banabas Pen Söl To Heꞌ A Soe Vih Manih Antiök Va Pa Muhin Va Pisidiaꞌ
E Pöl Pen Banabas To Heꞌ A Soe Manih Vöön Aëkoniam
E Pöl Pen Banabas To Kiu Manih Vöön Listraꞌ Me Derbeꞌ
E Pöl Pen E Banabas To Hah Manuh Antiök Va Siriaꞌ
O Vakum Apuh No A Napan To Öt Manih Jerusalëm
Ee To Vanö O Kiun manuh Po Upöm Teꞌ To Hikta Teꞌ Ne Pan Ee Ro Jiuꞌ To Vaman Ne
E Pöl Pen E Banabas To Vaheheve Ko Vakëh
E Timotiꞌ Pen Pöl To Nö Vaꞌpeh Me e Saëlas
E Pöl To Tatarep A Teꞌ Va Mësadoniaꞌ
E Lidiaꞌ To Tavus A Köövo Va Po Vaman
E Pöl pen Saëlas To Ho Pa Iuun Nohnoh Manuh Filipaë
A Napan Va Tesaronaëkaꞌ To Kehkeh Ip Vamët Ne E Pöl Pen Saëlas
E Pöl Pen Saëlas To Nö Manuh Vöön Beriaꞌ
E Pöl To Teꞌ Non Vöön Atëns
E Pöl To Vatvus A Soe Vih Manih Vöön Körin
E Pöl To Nö Hah En Pa Vöön Antiök Va Siriaꞌ
E Apölos To Vatvus A Soe Vih Manih Pa Vöön Va Ëfësus Me Körin
E Pöl To Teꞌ Non Pa Vöön Va Ëfësus
A Ma Koaꞌ Oeteꞌ Pe Skivaꞌ
O Vatoeꞌnën Apuh Manih Pa Vöön Va Ëfësus
E Pöl To Nö Mësadoniaꞌ Me Grik
E Pöl To Vatoꞌ Hah E Iutikus A Teꞌ Va Troas
E Pöl To Këh A Vöön Va Troas, Ko Nö Pa Vöön Va Maëlitus
E Pöl To Soe Vavihvih Ke A Nap Susunön Va Ëfësus
E Pöl To Nö Jerusalëm
E Pöl To Vos Jerusalëm
O Jiuꞌ To Öt E Pöl
E Pöl To Vaato Vaꞌaus Hah Ea
E Pöl To Vahutët A Ö Neꞌ To Tavus A Teꞌ Va Po Vaman
E Sosoenën To Vanö E Pöl Manuh Pa Napan To Hikta Teꞌ Ne Pan Ee Ro Jiuꞌ
E Pöl To Soe Pan Eꞌ A Teꞌ Va Room
E Pöl To Vatvus A Soe Matëëro Vakum Teꞌ Susunön Po Jiuꞌ
O Jiuꞌ To Vaonöt Pa Ip E Pöl
Ee To Vanö E Pöl Manuh Pe Feliks A Teꞌ Sunön
O Jiuꞌ To Vateꞌ E Pöl Po Vahutët
E Pöl To Vaato Vaꞌaus Hah Ea Matan E Feliks
E Pöl To Sun Matan E Feliks Me Drusilaꞌ
E Pöl To Tavus E Sisaꞌ
E Festus To Vamaaka Ke Agripaꞌ Pen E Bernaësiꞌ E Pöl Eteh
E Pöl To Vaato Vaꞌaus Hah Ea Manih Pa Teꞌ Sunön E Agripaꞌ
E Pöl To Vahutët A Ö Neꞌ To Panih, Ko Tavus A Teꞌ Va Po Vaman
E Pöl To Vahutët Ke Agripaꞌ A Kiu Neꞌ To Nok Voh
A Nap Vëvënsun To Tok Me E Pöl Po Paröꞌ Ko Nö Room
A Tuvuh Apuh Manih Tahiꞌ
A Supa To Kökök O Paröꞌ
E Pöl To Vos En Pa To Maltaꞌ
E Pöl To Taneꞌ Maltaꞌ Ko Vos Room
E Pöl To Vos En Room