^
San Marcos
Udixogueꞌ Juan bautista xtiꞌidzaꞌ Diuzi
Bëꞌ Juan lao Jesús
Guꞌun xanꞌ taxiꞌibiꞌ iquixi Jesús huenëꞌ tamala
Uzulao Jesús udixogueꞌnëꞌ yaca benëꞌ xtiꞌidzaꞌ Diuzi
Guz̃i Jesús tapa yaca benꞌ rze bela
Bebio Jesús tu bichi be mala
Beyue Jesús benꞌ gula quie Simón Pedro
Beyue Jesús yaca benꞌ zë, benꞌ raca z̃hueꞌ
Udixogueꞌ Jesús xtiꞌidzaꞌ Diuzi yaca yedyi nebaba Galilea
Beyue Jesús tu benꞌ yuꞌu yelaꞌ hueꞌ ca pindo
Beyue Jesús tu benꞌ z̃i
Guz̃i Jesús Leví
Unabayaquëꞌ Jesús quie ubasi
Naꞌ aoditzu yaca benꞌ quie Jesús dao trigo dza huezilaꞌadyiꞌ
Beyue Jesús tu benꞌ neseco nëꞌë
Bdyin yaca benꞌ zë ruꞌa lagun ga zë Jesús
Bë Jesús nombrar chipchopa benꞌ quienëꞌ
Unayaquëꞌ yuꞌu Jesús taxiꞌibiꞌ
Ga zë Jesús bdyin z̃nëꞌë len biꞌ bichinëꞌ
Bzu Jesús tu diꞌidzaꞌ quie benꞌ raza bini trigo
Una Jesús ga hue dyin diꞌidzaꞌ rusëdinëꞌ benëꞌ
Ga bexiꞌidzëꞌ Jesús bi reꞌen ina diꞌidzaꞌ quie benꞌ guza bini trigo
Bzu Jesús tu diꞌidzaꞌ quie tu lámpara
Bzu Jesús tu diꞌidzaꞌ cabëꞌ rlë bini trigo
Bzu Jesús tu diꞌidzaꞌ quie tu bini daoꞌ bicuꞌ
Puro lao naꞌa diꞌidzaꞌ ta nacan irupa iyunala psëdi Jesús yaca benëꞌ
Udila Jesús be bedunꞌ len nisa
Beyue Jesús tu benꞌ yuꞌu bichi be mala
Beseban Jesús z̃iꞌi Jairo, beyuenëꞌ nigula bdaꞌ z̃be z̃abëꞌ
Ca guca cati uda Jesús yedyi Nazaret
Useꞌelaꞌ Jesús yaca benꞌ quienëꞌ ta tzetixogueꞌyaquëꞌ xtiꞌidzaꞌ Diuzi
Ca guca cati guti Juan bautista
Bgao Jesús lao gaꞌyoꞌ mila benëꞌ
Uzaꞌ Jesús lao nisa
Beyue Jesús yaca benꞌ raca z̃hueꞌ yu nebaba Genesaret
Una Jesús quie ta nuen benëꞌ badzaꞌ lao Diuzi
Bebio Jesús bichi be mala yuꞌu z̃iꞌi nigula, benꞌ Sirofenicia
Reyue Jesús tu benꞌ xcuedzo, benꞌ rcaca ruꞌe
Bgao Jesús tapa mila benëꞌ
Unabayaquëꞌ uluꞌe Jesús tu yelaꞌ huaca quienëꞌ
Una Jesús quie levadura quie benꞌ naca partido fariseo
Beyue Jesús tu benꞌ laochula, benꞌ yedyi Betsaida
Una Pedro naca Jesús benꞌ Cristo, benꞌ useꞌelaꞌ Diuzi
Una Jesús ca gaca bëꞌ bagatinëꞌ
Cabëꞌ guca bëꞌ betzaꞌ cuin Jesús zacaꞌlao lao yaca benꞌ quienëꞌ
Beyue Jesús tu biꞌbyu yuꞌu bichi be mala
Tatula una Jesús cabëꞌ gaca quienëꞌ bëꞌ gatinëꞌ
Unë Jesús quie benꞌ nacara belao
Nu benꞌ birue condre raꞌo, nacacazi quieyaquëꞌ ca quie benꞌ rnëcule raꞌo
Nacan z̃udyi gula chi huero xquia
Una Jesús quie benꞌ rsan laguedyi
Bëlaꞌiya Jesús yaca xcuidiꞌ
Tu benꞌ uñaꞌa bëꞌlënëꞌ Jesús diꞌidzaꞌ
Una Jesús tatula cabëꞌ gaca bëꞌ gatinëꞌ
Unaba Santiago len Juan tu cule lao Jesús
Beyue Jesús benꞌ laochula, benꞌ lao Bartimeo
Cabëꞌ guca bëꞌ uyo Jesús ciudad Jerusalén
Bdzeꞌdeꞌ Jesús yaga higo ta bidyian taz̃ixi
Blao Jesús yaca benꞌ yuꞌu huëtiꞌ ruꞌa idaoꞌ rnabëꞌra
Ca guca quie yaga higo aobidyin
Unabayaquëꞌ Jesús nu ben yelaꞌ rnabëꞌ quienëꞌ
Bzu Jesús tu diꞌidzaꞌ quie yaca benꞌ hue dyin, yaca benꞌ mala
Unabayaquëꞌ Jesús ca naca quie impuesto
Unabayaquëꞌ Jesús quie benꞌ baguti beban
Una Jesús quie tu mandamiento rnabëꞌra
Naca benꞌ Cristo Señor quie rey David
Udao Jesús xquia yaca benꞌ rusëdi ley quie Moisés
Una Jesús quie tu nigula guti xquiuhue bdzeꞌnëꞌ gun quie idaoꞌ
Una Jesús huabiaguiꞌ idaoꞌ rnabëꞌra
Ga ruꞌen diꞌidzaꞌ cabëꞌ gaca cati baruen bago iyudyi dyilayu
Cabëꞌ gaca bëꞌ yeguida Jesús, benꞌ naca bichi yugulu benëꞌ
Beguilolaꞌadyiꞌyaquëꞌ bi hueyaquëꞌ ta gutiyaquëꞌ Jesús
Bdzeꞌ tu nigula aceite rlaꞌ z̃ixi z̃eo guicho Jesús
Begaꞌnlë Judas diꞌidzaꞌ len yaca xanꞌ pxuzi ta usedyinnëꞌ Jesús lao naꞌayaquëꞌ
Udaoyaquëꞌ rtzeꞌ quie lani pascua
Unë Jesús cabëꞌ hue Pedro huananëꞌ binubëꞌnëꞌ lëbëꞌ
Bëꞌlë Jesús Diuzi diꞌidzaꞌ ga lao Getsemaní
Bëxuyaquëꞌ Jesús bëyaquëꞌ lëbëꞌ preso
Bz̃uno tu benꞌ ruꞌabe du guidinëꞌ
Zë Jesús lao yaca benꞌ rnabëꞌ
Una Pedro binubëꞌnëꞌ Jesús
Zë Jesús lao Pilato
Pchugubëꞌyaquëꞌ gati Jesús
Bdaꞌyaquëꞌ Jesús lëꞌë yaga cruzo
Ca guca cati guti Jesús
Pcachiꞌyaquëꞌ Jesús
Ca guca cati beban Jesús
Ptilalao Jesús María Magdalena
Ptilalao Jesús chopa benꞌ nao xnezanëꞌ
Useꞌelaꞌ Jesús yaca benꞌ quiëꞌ ta tzetixogueꞌyaquëꞌ xtiꞌidzaꞌ Diuzi
Beyëpi Jesús ladza zeyonëꞌ guibá