^
Lukas
Lukas ibode laulau toa ne ga ila pan Tiopilus
Anggelo ikeo pan Sekaraia ngan Ioanes Paliliunga aea ga iuot
Anggelo ipalongo Maria ngan ei ga ipopo Iesus
Maria ila ikia Elisabet
Maria ele baunga
Elisabet ipopo Ioanes Paliliunga aea
Sekaraia ibada Deo iaoa
Maria ipopo Iesus
Gid anggelo tipalongo gid panua timariala ngan sipsip
Gid panua timariala ngan sipsip tila tigera Iesus
Gid tiuato Iesus ieda
Simeon ga Ana tigera Iesus Deo ele lumaeai
Iosep ga Maria tiluagid mulian Nasaret
Iesus ila Deo ele lumaeai ngan ei aea rai sangaul igegea rua
Ioanes Paliliunga aea ipaola posanga
Erot idol Ioanes Paliliunga aea ngan luma panasnga aea
Ioanes ipaliliu Iesus
Iesus itubtub edad
Eaba paeamao itoba Iesus
Iesus ele naurata iuot matamata Galili
Gid Nasaret tipul murid ngan Iesus
Iesus isere iriau paeamao ngan eaba ede
Iesus ikado kemi Petrus ilaoa taine
Iesus ikado kemi panua busa
Iesus ila ngan gid tuanga padengada
Iesus ikado ga Petrus ibada ia busa
Iesus ikado kemi eaba aea dibala kankan
Iesus ikado kemi eaba iae ga ibage imate
Iesus ibaba Livai
Iesus ele posanga pau irangrang ngan itlan led kadonga mugamuga mao
Iesus iposa ngan kadonga ngan Ado Earainga aea
Ngan Ado Earainga aea, Iesus ikado kemi eaba ibage imate
Iesus isio ele aluagau sangaul ga igegea rua
Iesus ikemikemi panua busa
Iesus ikeo ngan gid panua toa ad kadonga kemikemi ga padengada ad kadonga papaeamao
Gita manta takim ada miri itamatama
Irangrang ngan aselele panua padengada mao
Abei paeamao, itautau pade paeamao
Edap rua ngan luma aea kadonga
Iesus ikado kemi paeaeanga ton madidnga paraunga aea
Iesus ipei mulian eaba iriau ede ngan tuanga Nain
Ioanes Paliliunga aea isula ele aluagau rua ga tila pan Iesus
Taine ede isama Iesus iae ngan bude iuad kemi
Taine edengada tilalala toman ngan Iesus
Oanenga itna ngan eaba isiran wit ipuapua dadangai
Ikamado ga Iesus itatado oanenga itna?
Oanenga itna ipu ngan wit ipuapua
Oanenga itna ngan lam ele taranga
Sapadua eine Iesus itna ga itar kakakau?
Iesus ipamate rai ga ngalu
Iesus isere iriau papaeamao ngan eaba ede
Iesus ipei mulian taine kakauede imate, ga ikemi taine kapei isibo itin aea pononga
Iesus isula ele aluagau sangaul ga igegea rua
Erot ilolo ede ga ede ngan Iesus ei sai
Iesus ipan panua bunoringring lima ad annga
Petrus iuaoa ngan Iesus ei sai
Iesus iposa ngan ele matenga ga daenga mulian
Iesus itin iuot ede pade
Iesus ikado kemi gergeu ede toa iriau paeamao ienono ngan ei
Iesus iposa parua aea ngan ele matenga
Sai ieda iuot kapei tau?
Eaba sai iman ami isat mao, ei ilualua gimi
Gid Samaria tinid ngan Iesus ila led tuangai mao
Iesus iposa ngan nasinga ei
Iesus isula panua sangalima sangaul rua igegea rua
Paeamao tau ngan gid tuanga tipul lolod mao
Manta tinimi igelgel ngan Deo ibode edami buburiai
Iesus itin igelgel ngan Deo ipasolan iura pagid ele gergeu
Oanenga itna ngan eaba Samaria aea ele kadonga kemi
Iesus imado Marta ga Maria led lumaeai
Iesus ipaoatai ele aluagau ngan raring
Gid panua tiuangga Iesus iboko toman ngan Belsebul
Iesus ipaoatai gid panua ngan iriau papaeamao led kadonga
Kemi tau ngan sapadua tilongo Deo ele posanga ga tinasi
Gid panua tikim tigera uisinga
Matada eine mambe taranga ngan tinida
Iesus iselele gid Parisi ga gid madidnga apu ad
Agabit kemi ngan kadonga pakakanga togid Parisi
Manta amataud Deo kekelen
Irangrang ngan maeamaea gita pan Iesus mao
Iesus itado oanenga itna ngan eaba ele danga sisid busa
Lolomi ede ga ede padam
Iesus iposa ngan gornga danga kemikemi buburiai
Gimi manta agabit kemi
Oanenga itna ngan paeaeanga kemi ga paeaeanga paeamao
Ngan Iesus ele namanga, gid panua ga timan ariapolpol
Gid kilala iuotot ngan Iesus, gid panua tiuatai ngan ipu mao
Eao manta toba patutuinga posanga toman ngan eaba iuangga ipamadid go
Eaba ipul ilolo mao, ei ga imate
Oanenga itna ngan abei itautau mao
Ngan Ado Earainga aea Iesus ikado kemi taine ede aea dibala
Oanenga itna ngan mastet ipuapua
Oanenga itna ngan yis
Manta adudunga ngan atama kakauede
Iesus ilolo isat ngan tuanga Ierusalem
Iesus ikado kemi eaba ede iae kuakua
Eaba sai isoa ieda mulian, Deo ga idol ei ga idio gadio
Manta takado kemi ngan gid panua toa tirangrang ngan tikoli mulian pagita mao
Oanenga itna ngan eaneannga kapei
Manta matada inasi leda kimnga, ga kus ta tanasi Iesus
Oanenga itna ngan sol imana kus
Oanenga itna ngan sipsip isusu
Oanenga itna ngan pat biling ede isusu
Oanenga itna ngan gergeu isusu
Oanenga itna ngan madidnga paeamao inasi oatainga kemi
Iesus iposa ngan Deo ele apu ga ngan madonga ibageai
Iesus iposa ngan ketnga oainga
Ninipunga ngan eaba ele pat busa ga Lasarus
Iesus iposa ngan kadonga sasat
Iesus iposa ngan kadonga lolo matua aea
Iesus ikeo ga taot mambe paeaeanga
Iesus ikado kemi panua sangaul ad dibala kankan
Eaba Inat ga iuot masaeai
Oanenga itna ngan eaba patutuinga posanga aea ga asape ede
Oanenga itna ngan panua rua tiraring ga ila pan Deo
Iesus ikeo ga tilongean gid gergeu ga tila pan
Eaba toa ele danga sisid busa ila pan Iesus
Iesus iposa patol aea ngan ele matenga ga daenga mulian
Iesus ikado kemi eaba ede imata sususu
Iesus ila Sakius ele lumaeai
Oanenga itna ngan gid paeaeanga tibada pat
Iesus idudunga Ierusalem mambe maron kapei
Iesus itang ngan tuanga Ierusalem
Iesus isere gid panua tiboko ngan pat aea badanga Deo ele lumaeai
Gid madidnga tibeta Iesus ngan sai isula ei ngan kadonga naurata
Oanenga itna ngan panua papaeamao tiboko ngan dadanga oain
Itutui ngan taol takis ga ila pan Kaisa?
Gid Sadiusi tibeta Iesus ngan matenga ga daenga mulian
Iesus ibeta gid ipom ngan Kristus ei iaoa kelede pan sai
Iesus ipabib ele aluagau led ngan gid madidnga apu ad
Asape lululunga aea idol ele tenainga ga ila pan Deo
Iesus ikeo ga muriai ga tirepe Deo ele luma
Iesus ikeo ga kadonga kulupulupu ga iuot
Iesus ikeo ga muriai panua ga tipaeabu ngan tuanga Ierusalem
Muriai Eaba Inat ga inam
Gimi abada oatainga ngan abei fik
Manta agabit kemi
Iudas iposa tautaunga ngan dolnga Iesus ga idae gid madidnga bagedeai
Iesus ele aluagau tikoromot danga sisid eaneannga Pasova aea
Iesus ipan ele aluagau ngan bret ga oain
Gid aluagau aoad isokangai ngan sai ieda iuot kapei ngan gid
Iesus ikeo ga Petrus ga ipaisiamo ngan iuatai ei mao
Iesus ikeo ga ele aluagau tibada led apou ga bisinga ga didi
Iesus ila ngan bereo Oliv ta iraring
Iudas ipasolan Iesus pagid aea miri itamatama
Petrus ikeo ga iuatai ngan Iesus mao
Tigalinge sat ngan Iesus ga tiraurau ei
Kapeipei Iuda ad tipamadid Iesus ngan posanga
Iesus imadid ngan posanga pan Pailat imatai
Iesus imadid ngan posanga pan Erot imatai
Pailat ikeo ga tipatoto Iesus ngan abei tabala
Tipatoto Iesus ngan abei tabala
Iesus ele matenga
Tidol Iesus ipat ga idudunga pat ibabai
Iesus idae mulian
Panua rua tigera Iesus ngan edap ila ngan tuanga Emeus
Iesus iuot pagid ele aluagau
Deo ibada Iesus ta idae ga ila buburiai