^
Gobele Salasu
Gobele Salasu
Gobele Salasu Mae Fifili Gobei
Hina Godema Gala:ine Iasu
Hahawane Gilisili Olofole Iasu
Mae Dawa:le Wadela:i Hamoi Iasu
Wadela:i Hou Gogolema:ne Olofoma:ne Iasu
Dabe Ima:ne Iasu
Ohe Mae Fifili Gobele Salasu (Wadela:i Hou Dabe Ima:ne Iasu)
Hina Godema Gala:ine Iasu
Wadela:i Hou Gogolema:ne Olofoma:ne Iasu
Dabe Ima:ne Iasu
Hahawane Gilisili Olofole Iasu
Ilia da Elane amola egefelali Gobele Salasu Hawa: Hamoma:ne Momogili Gagai
Elane da Gobele Salasu Hou Hamoi
Na:ida:be amola Abaihiu Elea Wadela:i Hou
Gobele Salasu Dunu Ilima Hamoma:ne sia:i
Ohe Moma:ne Ledo Hamoi amola Ledo Hame
Uda amo da Mano Lalelegesea, Dodofesu Hou
Gadofo Oloi Hahamosu Hamoma:ne sia:i
Gagoba: Iga Giagala:i Sema
Dunu da Gadofo Oloi Uhisia, Ledo Hamedei Hamosa
Diasu Ganodini Gagoba: Iga Giagala:i Ba:sea
Ledo Gala Liligi da Dunu ea Da:i amoga gadili Ahoa
Bu Gousa:su Eso (Maga:mega Bidi Lai)
Fadegamusa: Ahoasu Goudi (Dawaloma:ne da hi wadela:i hame hamoi be dunu eno ilia wadela:i hou amomagai)
Bu Gousa:su Eso Hou
Maga:me Manu da Sema Bagade
Uda Lasu Hou Sema
Hadigi Hou amola Moloidafa Hou Sema
Hame Nabasu Hou Se Iasu
Gobele Salasu Dunu Ilia Hadigi Hou
Hina Godema Gobele Salasu da Hadigi
Hina Godema Dawa:ma:ne Gilisisu
Sa:bade
Baligisu (Baligimusa: Ahoasu) amola Yisidi Hame Sali Agi Ga:gi
Ha:i Manu Gamibi Mui Lolo Nasu
Ha:i Manu Gamibi Lolo Nasu (Bedegosidi)
Gaheabolo Odega Gilisisu (Dalabede Fulabosu Dusu Lolo Nasu)
Bu Gousa:su Eso (Dabe Imunu Eso)
Sogega Fasela Diasu Lolo Nasu Gilisisu
Gamali Ouligisu Hou
Agi ga:gi Godema Iabe
Wadela:le Sia:su Dunu da Se Iasu Ba:i
Ode Fesu Amoga Hou
Bu Sagosu Ode
Ode Fesuga Se Ba:ma:bela:?
Soge amola Liligi Bu Imunu
Hame Gagui Dunuma Bidi Bu Ima:ne Iasu
Udigili Hawa: Hamosu Dunu Halegale Masa:ne Logo Doasisu
Nabasu Hou Hamobeba:le Hahawane Ba:mu
Hame Nabasu Hou Dabe da Se Iasu.
Hina Godema Iasu Liligi Sema