^
MAK
PƠNUAĬ RƠC̆ĂNG DƠLHƠU MƯ̆NG GƠNUĂR-BRUĂ YÀNG JÊSU
Gơnuăr-Bruă Jăng 'Baptis
Jăng 'Baptis Ngă 'Baptem Tơ Yàng Jêsu – Kơmlài Pơluơ-Ơñiai Yàng Jêsu
GƠNUĂR-BRUĂ YÀNG JÊSU TƠ C̆ÀR GALILE
Yàng Jêsu Tơma Ngă Gơnuăr-Bruă Lăm C̆àr Galile
Yàng Jêsu Pơtrơh Kơmlài
Yàng Jêsu Pơsồ-Pơsaih Tơ Ame-Tămhã Pier
Yàng Jêsu Pơsồ-Pơsaih Tơ Lô Mơnih Lơ-ơ̆n Lơngoh Rơwă-Sơkì
Yàng Jêsu Pơsồ-Pơsaih Tơ Mơnih Dŭn
Yàng Jêsu Pơsồ-Pơsaih Tơ Mơnih Mơtai Tơkai-Tơngàn
Yàng Jêsu Iơu Lebi
Yàng Pơto Mư̆ng Pơnuaĭ Wèr 'Bơ̆ng
Ngă Bruă Lăm Hơrơi Sa'bat
Yàng Jêsu Pơsồ-Pơsaih Mơnih Srĕt-Mơtai Tơngàn
Buơl Làng Nau Tui Yàng Jêsu
Yàng Jêsu Rơwah Sa Pluh Dua Aràng Mơnih Tơdi-Tơdài
Yàng Jêsu Sơ̆ng Beelsebul
Ame Sơ̆ng Adơi-Ai Yàng Jêsu
Pơgăp-Pơmơyơu Mư̆ng Lơgăr Yàng Pô Lơngì
Kơtha Mơblàng Pơnuaĭ Pơgăp-Pơmơyơu
Pơgăp-Pơmơyơu Mư̆ng Apui-Đèng
Pơgăp-Pơmơyơu Mư̆ng Găr-Pơjeh
Pơgăp-Pơmơyơu Mư̆ng Găr Sơbơi
Kơđòng Rơbù-Angĭn Prŏng Tơkrah Ia-Tơsì
Mơnih Jerase Kơđòng Kơmlài Ngă
Anà Kơmơi Jeru Sơ̆ng Mơnih Kơmơi Hũ Lơ-ơ̆n Rơwă
Yàng Jêsu Tơ Nasaret
Sa-Pluh Dua Aràng Mơnih Tơdi-Tơdài Hũ Pơđăr Nau
Herôt Pơmơtai Jăng 'Baptis
Yàng Jêsu Ngă Pah Tơbiă Jiơ̆ng Lô Amăng Sa
Yàng Jêsu Nau Tơ Glòng Sơla Ia-Tơsì
Yàng Jêsu Pơsồ-Pơsaih Tơ Lô Mơnih Lơ-ơ̆n Lơngoh Rơwă-Sơkì Lăm Genesaret
Bruă Rào Tơngàn Dơlhơu Tŭ 'Bơ̆ng
Mơnih Kơmơi Kanaan
Yàng Jêsu Pơsồ-Pơsaih Tơ Mơnih Tĭ
Yàng Jêsu Ngă Pah Tơbiă Jiơ̆ng Lô, Amăng Dua
Mơnih Pharisi Yòng Nàl-C̆rih Mư̆ng Ngŏ Lơngì
Tơpơi Mơnih Pharisi
Mơnih Bồm Dò Tơ 'Betsaiđa
Pier Angăn-Tơbiă Yàng Jêsu La Pô Krist
Yàng Jêsu Đờm Dơlhơu Mư̆ng Pơnuaĭ Pô Mơtai Sơ̆ng Hơdiŭ Wơ̆
Yàng Jêsu Sơrlơŭ-Pơsơlih Rùp
Yàng Jêsu Pơsồ-Pơsaih Tơ Mơnih Kơđòng Kơmlài Ngă
Amăng Dua, Yàng Jêsu Đờm Dơlhơu Mư̆ng Pơnuaĭ Pô Mơtai Sơ̆ng Hơdiŭ Wơ̆
Pơnuaĭ Prŏng-Màng Biă
Mơnih 'Buh Tămdră Sơ̆ng Buơl Gudrơi La Găm Sơ̆ng Buơl Gudrơi
GƠNUĂR-BRUĂ YÀNG JÊSU LĂM JUĐE SƠ̆NG JERUSALEM
Bruă Pơkloh Gơŭ
Yàng Jêsu Sơ̆ng Du Lơ-ơneh Tìt
Mơnih Lơkơi Dăm Mơda Gơn-hư̆p
Amăng Klơu, Yàng Jêsu Đờm Dơlhơu Mư̆ng Pơnuaĭ Pô Mơtai Sơ̆ng Hơdiŭ Wơ̆
Bruă Jakơ Sơ̆ng Jăng Lơkơu Yòng
Mơnih Bồm Lăm Plơi-Prŏng Jerikô
Yàng Jêsu Tơma Lăm Plơi-Prŏng Jerusalem
Kơyơu Hra 'Buh Tơbiă Boh
Yàng Jêsu Prơh Du Mơnih Pơblơi-Sơlih Tơbiă Mư̆ng Sàng Duh-Dơlbăt
Pơnuaĭ Mơgru Mư̆ng Kơyơu Hra
Mơnih Juđa Tơnia Yàng Jêsu Mư̆ng Gơnuăr Pô
Pơgăp-Pơmơyơu Mư̆ng Du Mơnih Apah Apùh Ño
Yàng Pô Lơngì Sơ̆ng Sesa
Bruă Mơnih Mơtai Hơdiŭ Wơ̆
Pơnuaĭ Adăt-Pơđăr Prŏng-Màng Rơlau Abih
Pô Krist Sơ̆ng Pơtau Đabit
Păl C̆ơ-Kơrmăp Mư̆ng Du Mơnih Gơnuăr-Pơto Pơnuaĭ Adăt-Adia
Mơnih Kơmơi Bơdrau Pơyă Priă
Yàng Đờm Dơlhơu Mư̆ng Pơnuaĭ Jerusalem Kơđòng Pơluĭ-Pơlơhiă
Pơnuaĭ Mơgru Mư̆ng Kơyơu Hra
PƠNUAĬ PƠĐÌ-PƠĐOA, PƠNUAĬ MƠTAI SƠ̆NG PƠNUAĬ YÀNG JÊSU HƠDIŬ WƠ̆
Bruă Du Mơnih Gơnuăr Apăn-Akŏ Pơyă Phơ̆n Duh-Dơlbăt Tămbơyai Tô Pơmơtai Yàng
Yàng Jêsu Hũ Lŭ Mơñà Tơ 'Bethani
Juđa Pơblơ̆-Dră Yàng
Yàng 'Bơ̆ng Pơnuaĭ Pơjŭm 'Bơ̆ng Nau-Găn Sơ̆ng Du Mơnih Tui-Mơgru
Yàng Đờm Dơlhơu Mư̆ng Bruă Pier Rơŭ Kơmlah Yàng
Tơ Apùh Getsemane
Yàng Jêsu Kơđòng Aràng Mă
Yàng Jêsu Tơ Anaŭ Kaiphe
Pier Đờm Kơmlah 'Buh Thơu Yàng Jêsu
Yàng Jêsu Tơ Anaŭ Pilat
Buơl Lĭng Rôma Pơtăt-Pơmơlơu Yàng Jêsu
Yàng Jêsu Kŏng Pơ̆ng Tơ Kơyơu Pơkăl
Pơnuaĭ Yàng Jêsu Mơtai
Jôsep Dơ̆r Yàng Jêsu
Pơnuaĭ Yàng Jêsu Hơdiŭ Wơ̆
Yàng Jêsu Tơbiă Pơ'buh Sơ̆ng Mari Mađơlen
Yàng Jêsu Tơbiă Pơ'buh Sơ̆ng Du Mơnih Tui Mơgru
Yàng Jêsu Đì Tơ Ngŏ Lơngì