^
Ibrankooɓe
Iisa, laawol ngol Alla haaldiri himɓe
Ɓiɗɗo ɓurɗo maleykaaɓe
Habaru kisinam mawɗam
Habaru ɗowoowo himɓe har kisinam
No Iisa ɓurdi Muusa
Habaru naatude nder powtiri Alla
Nyalaane powtiri ngam himɓe Alla
Iisa mawɗo cakkanooɓe Alla
Iisa mawɗo cakkanoowo Alla, jurmotooɗo
Filla dow ko yaarataa goonɗinol yeeso
Tammude tabbitoore
Golle cakkanoowo Alla ɗe Malkisedek waɗi no ɓuri ɗe Lewi
Iisa cakkanoowo Alla iri Malkisedek
Iisa mawɗo cakkanoowo Alla
Habaru dewal nder amaana kiɗɗo
Sadaka nder amaana keso
Iisa mursi yonki mum gaba go'o
Iisa sadaka amaana keso
Almasiihu fiirti laawol kesol
Habaru goonɗinol
Dekol gite dow Almasiihu
Buurol mbuurnam ceniiɗam
Habaru waajuuji cakitiiɗi
Baynodirol