^
Ibraawe
Xoossay ba naaza baggara yootides
Xoossa nay kiitanchatappe aadhdhees
Gita maaroteth
Asa zereth ashshiday Yesusa
Yesusi Museppe aadhdhees
Xoossa asas imettida qofiso qaala
Xoossa deres imettida Sambata shempo
Qeeseta halaqa Yesusa.
Ammanon minnana mala imettida qofso
Xoossi immida hidota qaala tumateth
Qeeseta halaqa Malkexeedeqe
Yesusi Malkexeedeqe mala
Yesusi ooratha caaqo Qeeseta halaqa
Biitta bollanne salon diza goynno woga
Kirstoosa suuth
Kirstoosi issito mernas shiishida yarsho
Wurseth gakkanaas minni daana mala shiiqida xeeys
Ammano
Xoossi ba nayta seeres
Xoossas azazettontades imettida azazo
Wursetha zore