14
Nan Icone Trav 13:5yo te antre nan sinagòg a Jwif yo ansanm, e yo te pale nan yon jan Trav 2:47ki te fè yon gran foul, ni Jwif, ni Grèk kwè.
Men Jwif ki Jn 3:36pa t kwè yo te boulvèse lespri pèp etranje yo, e te vin fè yo vin egri kont frè fidèl yo.
Malgre sa, yo te rete la pou anpil tan, e Trav 4:29t ap pale avèk kouraj. Yo te depann de Senyè a, ki t ap temwaye pawòl lagras Li a, e te pèmèt ke sign ak mèvèy te vin fèt pa men pa yo.
Trav 17:4Men moun vil yo te divize; kèk te pran pati a Trav 13:45,50Jwif yo, e kèk vè apòt yo.
Lè Jwif yo avèk ofisye yo ansanm ak pèp etranje yo te tante maltrete yo e Trav 14:19lapide yo, yo te vin okouran de plan sa a; konsa, yo te vin sove ale nan vil a Lycaonie, Lystre, ak Trav 14:20Derbe ak tout rejyon ozanviwon an; Epi la Yo te kontinye Trav 14:15,21preche bòn nouvèl la.
Nan Lystre te chita yon Trav 3:2sèten mesye, ki pa t gen fòs nan pye li, bwate depi li sòti nan vant manman L, ki pa t janm te mache. Mesye sa a t ap koute Paul pandan li t ap pale. Lè Paul te fikse zye l sou li, e te wè ke li te gen Mat 9:28lafwa pou l ta geri, 10 te di avèk yon vwa fò: “Kanpe dwat sou pye ou!” Trav 3:8Konsa, li te vòltije kanpe, e te kòmanse mache.
11 Lè foul la te wè sa Paul te fè a, yo te leve vwa yo nan langaj Likaonyen an Trav 28:6“Se dye yo ki vin sanble ak moun e ki desann vè nou.” 12 Epi yo te rele Barnabas Jupiter, e Paul Mercure, akoz ke se te li menm ki te chèf pou pale.
13 Alò, prèt Jupiter a, ki te gen tanp li fenk deyò vil la, te mennen towo bèf avèk kolye flè yo devan pòtay yo, e Dan 2:46te vle ofri sakrifis yo ansanm avèk foul la.
14 Men lè apòt yo, Barnabas ak Paul te tande sa, yo te Nonb 14:6chire rad yo, e te kouri nan mitan foul la e t ap rele 15 “Mesye yo, poukisa nou ap fè bagay sa yo? Nou menm tou se lòm, ki fèt menm jan ak nou, pou preche bòn nouvèl la a nou menm pou nou kapab vire kite vye bagay sila yo pou vire vè Bondye vivan an Egz 20:11ki te fè syèl la, tè a, lanmè a ak tout sa ki ladann. 16 Nan jenerasyon ki pase yo, Li te Trav 17:30pèmèt tout nasyon yo fè pwòp chemen yo. 17 Men malgre sa Trav 17:26Li pa t kite Li menm san temwayaj, men Li te fè sa ki bon e te bay nou lapli ki te sòti nan syèl la, e sezon ak fwi yo, ki te satisfè kè nou avèk manje, ak kè kontan.”
18 Malgre tout pale sa yo, se te avèk difikilte ke yo te anpeche foul la fè sakrifis a yo menm.
19 Men Jwif ki te sòti Antioche ak Icone yo te vin parèt e te dirije foul la, yo Trav 14:5te lapide Paul avèk wòch e te rale l sòti nan vil la, akoz yo panse li te mouri.
20 Men pandan Trav 11:26disip yo te kanpe antoure li, li te leve, e te antre nan vil la.
Nan pwochen jou a, li te sòti avèk Barnabas pou rive Derbe. 21 Aprè yo te fin preche levanjil nan vil sa a, e Trav 2:47te fè anpil disip, yo te retounen Lystre, Icone ak Antioche.
22 La yo t ap ranfòse nanm a disip yo; yo t ap ankouraje yo pou kontinye nan Trav 6:7lafwa, e t ap di: Jn 16:33“Se ak anpil tribilasyon nou oblije antre nan Wayòm Bondye a.” 23  Tit 1:5Lè yo te fin nome ansyen yo nan chak legliz, Trav 13:3priye ak jene, yo te rekòmande yo a Senyè a nan Li menm ke yo te vin kwè a.
24 Konsa, yo te travèse Trav 13:14Pisidie, e te antre Trav 13:13Pamphylie. 25 Lè yo te fin pale pawòl la nan Perge, yo te desann Attalie.
26 Soti la yo te pran bato a vwal pou rive Antioche, menm kote yo te Trav 11:23premyèman kòmande pa gras Bondye a pou zèv ke yo te fenk fin akonpli a. 27 Lè yo te rive e reyini tout legliz la ansanm, yo te komanse bay rapò a tout bagay ke Bondye te fè avèk yo, ak jan Li te louvri I Kwo 16:9pòt lafwa a pèp etranje yo. 28 Epi yo te pase anpil tan avèk Trav 11:26disip yo.

14:1 Trav 13:5

14:1 Trav 2:47

14:2 Jn 3:36

14:3 Trav 4:29

14:4 Trav 17:4

14:4 Trav 13:45,50

14:5 Trav 14:19

14:6 Trav 14:20

14:7 Trav 14:15,21

14:8 Trav 3:2

14:9 Mat 9:28

14:10 Trav 3:8

14:11 Trav 28:6

14:13 Dan 2:46

14:14 Nonb 14:6

14:15 Egz 20:11

14:16 Trav 17:30

14:17 Trav 17:26

14:19 Trav 14:5

14:20 Trav 11:26

14:21 Trav 2:47

14:22 Trav 6:7

14:22 Jn 16:33

14:23 Tit 1:5

14:23 Trav 13:3

14:24 Trav 13:14

14:24 Trav 13:13

14:26 Trav 11:23

14:27 I Kwo 16:9

14:28 Trav 11:26