5
Alò SENYÈ a te pale avèk Moïse e te di: Kòmande fis Israël yo pou yo voye fè Lev 13:8-46 kite kan an chak moun lalèp ak tout sila ki gen ekoulman yo, oswa chak moun ki pa pwòp akoz a yon moun mouri. “Nou va voye ale ni gason, ni fanm; nou va voye yo deyò kan an pou yo pa konwonpi kan pa yo a, kote Mwen rete Lev 26:12 nan mitan yo a.” Fis Israël yo te fè sa, e yo te voye yo deyò kan an; jis jan ke SENYÈ a te pale avèk Moïse la, se konsa ke fis Israël yo te fè.
Alò SENYÈ a te pale avèk Moïse e te di: “Pale avèk fis Israël yo: Lev 5:14-17 ‘Lè yon nonm, oswa yon fanm fè yon lòt mal, aji avèk mank lafwa kont SENYÈ a, e moun sa a koupab, alò, li va konfese peche ke li te fè yo, Lev 6:4-5 li va peye pou tò ke li te fè a, li va peye yon senkyèm nan valè donmaj la anplis, e li va bay sa a sila ke li te fè tò a. Men si nonm nan pa gen relasyon pou resevwa pèyman, pèyman ki fèt pou tò a, li va oblije ale bay SENYÈ a pou prèt la, ansanm avèk belye ekspiyatwa ki pou fè ekspiyasyon pou li a. Lev 7:32-34 Tout don ki apatyen a kado sen a fis Israël yo, ke yo ofri a prèt la, va pou li. 10 Konsa kado a chak moun va pou li; nenpòt bagay ke nenpòt moun bay a prèt la, li va Lev 10:13 vin pou li.’ ”
11 Alò SENYÈ a te pale avèk Moïse e te di: 12 “Pale avèk fis Israël yo e di yo: ‘Si madanm a yon nonm Nonb 5:19-29 vin vire, e li vin enfidèl anvè li, 13 epi yon lòt gason Lev 18:20 vin antre nan li, sa kache a zye mari li, sa rete an kachèt, malgre ke li te konwonpi tèt li, li pa gen temwayaj kont li e li pa te kenbe nan zak la, 14 si yon espri Pwov 6:34 jalouzi vin antre sou nonm nan, li jalou pou madanm li lè li te konwonpi tèt li a, oswa si yon espri jalouzi vin sou li e li jalou lè li pa t vrèman konwonpi tèt li, 15 mesye a, alò, va mennen madanm li devan prèt la, e li va mennen kòm ofrann pou li yon dizyèm efa nan lòj moulen an; li pa pou vide lwil sou li, ni mete lansan sou li, paske li se yon ofrann jalouzi, yon ofrann pou sonje, I Wa 17:18 pou pa bliye inikite.
16 “ ‘Alò, prèt la va mennen li vin toupre li, e fè l kanpe devan SENYÈ a, 17 epi prèt la va pran dlo sen an nan yon veso fèt an ajil, li va pran kèk nan poud ki atè nan tabènak la, e li va mete nan dlo a. 18 Epi prèt la va fè fanm nan kanpe devan SENYÈ a, kite très cheve tèt a fanm nan vin desann, mete ofrann sonje a nan men li, ki se ofrann a jalouzi a, pandan prèt la kenbe dlo anmè ki pote madichon an. 19 Prèt la va fè fanm sèmante, e di li: “Si nanpwen gason ki te kouche avèk ou, si ou pa t Nonb 5:12 vin vire, e antre nan sa ki pa pwòp, alò akoz ou anba otorite mari ou, rete san afekte pa dlo anmè sa a ki mennen yon madichon. 20 Sepandan, si ou te Nonb 5:12 vin vire, akoz ou anba otorite mari ou, si ou te konwonpi tèt ou e yon lòt gason ki pa mari ou te kouche avèk ou,” 21 (alò, prèt la va fè fanm nan Jos 6:26 fè sèman madichon an, e prèt la va di a fanm nan): “Ke SENYÈ a fè ou modi, yon madichon pami pèp ou a lè SENYÈ a fè kwis ou vin pouri pou disparèt e vant ou vin anfle; 22 epi dlo sa a ki pote yon madichon va antre nan vant ou, fè vant ou anfle e fè kwis ou vin pouri e disparèt.” Epi fanm nan Det 27:15va di: “Amen, Amen.” 23 Epi prèt la va ekri madichon sa yo sou yon woulo papye, e li va lave fè yo sòti nan dlo anmè a. 24 Epi li va fè fanm nan bwè dlo anmè ki pote madichon an, pou dlo ki pote madichon an kab antre nan li e li va fè l vin anmè. 25 Prèt la va pran ofrann pou jalouzi a nan men fanm nan, e li va balanse li devan SENYÈ a pou mennen li vè lotèl la; 26 epi Lev 2:2-9 prèt la va pran yon men plen nan ofrann lan kòm ofrann tout moun sonje, li va ofri li anlè nan lafimen sou lotèl la, e apre, li va fè fanm nan bwè dlo a. 27 Lè li fin fè li bwè dlo a, alò li va vin rive, ke si li te konwonpi tèt li, li pa t kenbe bòn fwa avèk mari li, ke dlo ki mennen madichon an kab antre nan li pou fè l vin anmè a, vant li va vin anfle, kwis li va vin pouri, e fanm nan va devni yon Jr 29:19 madichon pami pèp li a. 28 Men si fanm nan pa t konwonpi tèt li e li te pwòp, li va, alò, lib e li va fè pitit.
29 “ ‘Sa se lalwa jalouzi a: lè yon fanm, anba otorite mari li, vin vire e konwonpi tèt li, 30 oswa lè yon espri jalouzi vin sou yon mesye, e li vin jalou pou madanm li, li va, alò, fè fanm nan kanpe devan SENYÈ a, e prèt la va aplike tout lwa sa a anvè li. 31 Anplis, mesye a va lib, san koupabilite, men fanm nan va Lev 20:17 pote koupabilite pa li a.’ ”

5:2 Lev 13:8-46

5:3 Lev 26:12

5:6 Lev 5:14-17

5:7 Lev 6:4-5

5:9 Lev 7:32-34

5:10 Lev 10:13

5:12 Nonb 5:19-29

5:13 Lev 18:20

5:14 Pwov 6:34

5:15 I Wa 17:18

5:19 Nonb 5:12

5:20 Nonb 5:12

5:21 Jos 6:26

5:22 Det 27:15

5:26 Lev 2:2-9

5:27 Jr 29:19

5:31 Lev 20:17