^
1 Corintios
Kó tsò Pablo nga síhixat'aà jñà xi̱ta̱ na̱xa̱ndá‑la̱ Cristo xi títsa̱jna Corinto
'Én xi kiìchja̱ Pablo nga tsjá‑la̱ kjo̱ndaà Nainá
Mé‑ne kjòjòya‑ne na̱xa̱ndá‑la̱ Cristo ján Corinto
Jè Cristo, nga'ñó‑la̱ Nainá‑né ko̱ kjoa̱chji̱ne̱‑la̱ Nainá‑né
Xi nguì kjoa̱ chji̱ne̱, i̱t'aà ts'e̱é Nainá nchrobá‑ne
Jñà xi̱ta̱ xi síxá i̱t'aà ts'e̱ Nainá ján Corinto
Xá‑la̱ xi̱ta̱ xi tsibíxáya‑la̱ Jesús
Jé xi kisakò ya̱ i̱jiìn na̱xa̱ndá‑la̱ Cristo ján Corinto
Kós'ín s'i̱in jñà xi̱ta̱‑la̱ Cristo nga ti̱jñà xíkjín koi̱ìndaàjiìn‑la̱
Kó s'ín si̱chjeén yijo‑ná mé‑ne nga jeya kíjna Nainá
Kjoa̱ ts'e̱ xi̱ta̱ xi bixan
Tsojmì xi sinchásòn ya̱ nguixko̱n xkósòn
Kjoa̱ xi tjí'nde‑la̱ xi̱ta̱ xi tsibíxáya‑la̱ Cristo
Kjoa̱ ts'e̱ xkósòn xi mìtsà kixi̱ kjoa̱ nga Nainá
Jè ki̱nchátsjiaá ítjoán kjo̱ndaà ts'e̱ xi̱ta̱ xi kj'ei̱í
Kó s'ín skoe̱xkón x'i̱n‑la̱ jñà íchjín k'e̱ nga chja̱t'aà‑la̱ Nainá
Kjoa̱ xi mìkiì ndaà tjín k'e̱ nga bichiaá koni s'ín tsakóya Cristo
K'e̱ nga jè Na̱'èn‑ná tsakjèn‑ko̱ xi̱ta̱‑la̱ k'e̱ nga kòjñò
Mìkiì ma ta̱xki̱ bichikoa̱á Na̱'èn‑ná
Kó s'ín tjín kjoa̱ chji̱ne̱ xi tsjá Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá xi kjo̱ndaà ts'e̱ na̱xa̱ndá‑la̱
I̱t'aà ts'e̱ kjoa̱tjòcha
Jè xi ma‑la̱ chja̱ 'én xi kj'ei̱í tsò
O̱kixi̱ xi kitsjaà Pablo kó s'i̱in xi̱ta̱ k'e̱ nga maxkóya nga jeya síkíjna Nainá
K'e̱ nga jaáya‑la̱ Cristo
K'e̱ nga kjoa̱áya‑la̱ jñà xi̱ta̱ xi jye k'en
Kó kjoàn ko̱ma mik'en k'e̱ nga kjoa̱áya‑la̱
To̱n xi maxkót'aà‑la̱ jñà xi̱ta̱ na̱xa̱ndá‑la̱ Cristo
K'e̱ nga kisìkítsjeèn Pablo nga kjoi̱ ján Corinto
Pablo síhixat'aà na̱xa̱ndá‑la̱ Cristo