^
Romanos
Sa'a̱n kúta'u̱
Ja̱ kití ini̱ Dios nuu̱ kuáchi
Sɨkɨ̱ já sándaa̱ Dios tiñu‑i
Káyi̱'i judío nda'a kuáchi
Ndivii ñáyɨvɨ káyi̱'i‑i nda'a kuáchi
Na̱ún modo kendo̱o ndaa̱ ña̱yɨvɨ
Tu̱'un ni̱ kandíja Abraham
Sɨkɨ̱ tá'u̱ ní'i̱n ñáyɨvɨ kákendo̱o ndaa̱
Ja̱ ní kenda kue'e̱ kuu̱‑yo̱
Ja̱ ní kenda tu̱'un kuchaku̱‑yo̱
Ja̱ tuká chakú‑yo̱ chíi kua̱chi
Ja̱ tuká tɨ́ɨn kua̱chi so̱'o‑yó
Modo ja̱ tɨ́ɨn ley so̱'o ña̱yɨvɨ
Ndasa kája̱tá'an ley yúkú jíín ley máá‑yá
Modo jíka‑yó jíín máá Espíritu
Ja̱ kóo kɨvɨ̱ kuánchaa̱ tu̱ndó'o ñu̱yɨ́vɨ
Ja̱ má kúu kuanchaa̱‑i yóó ini̱ nda'a Cristo
Tu̱'un ña̱yɨvɨ Israel
Kánúú káni‑yó tú'un‑ya̱ ná kándíja‑i
Ja̱ íó ɨɨn tɨ́ɨn‑ga̱ ña̱yɨvɨ Israel
Olivo yúkú xiní olivo táta
Ndasa kuatíñu va̱'a ña̱yɨvɨ ndóo
Ndasa kaka‑yó íchi núu̱ gobierno
Ndasa sá'a‑yó jíín ñáyɨvɨ vítá ini̱
Tu̱'un ña̱yɨvɨ sɨ́ɨn nación
Tu̱'un ndéé iní ni̱ chaa Pablo nuu̱‑í