^
यूहन्‍नादा उन्‍बा ताम
यूहन्‍नासे फ्‍याफुल्‍ला भिसी पाङ्बा
यूहन्‍नासे येशू ख्रीष्‍टदा म्राङ्बा
एफिससला मण्‍डली
स्‍मुर्नाला मण्‍डली
पर्गाममला मण्‍डली
थिआटीराला मण्‍डली
सार्डिसला मण्‍डली
फिलाडेल्‍फियाला मण्‍डली
लाउडिकियाला मण्‍डली
यूहन्‍नासे स्‍वर्ग म्राङ्बा
गोर निस लाहा छाप लसी रिल्‍सी थान्‍बा किताबला मुठा
लाहा छाप ब्‍लबा
लाख गिकसे बोगल न्‍हीसे हजार ब्‍लिदा छाप लबा
तार क्‍वान क्‍वान्‍बागदेला हुल
निसरेमला लाहा छापदेन म्‍हरला पोइमो ताङ
बिगुलगदे
रिल्‍सी थान्‍बा जजाबा किताबला मुठा थोबा स्‍वर्गदूत
परमेश्‍वरला गे म्राङ्बा न्‍ही
निसरेमला बिगुल
यूहन्‍नासे म्राङ्बा म्रिङम्‍हेमेदेन अजिङ्‍गर
समुन्‍द्रग्‍याम थोन्‍सी खबा जन्‍तु
जम्‍बुलिङग्‍याम थोन्‍बा जन्‍तु
थार्बा याङ्‌बागदेसे गोबा व्‍हाइ
गोर सोम स्‍वर्गदूत
जम्‍बुलिङला बाली खन्‍बा धुइ
गोर निस स्‍वर्गदूतगदे
परमेश्‍वरला बोमोसे प्‍लिङ्बा गोर निस खोरे
ल्‍हानान बेश्‍या गे लसी भ्रबा म्रिङम्‍हेमे
बेबिलोन शहर नाश तबा
स्‍वर्गरी परमेश्‍वरला जयजयकार लबा
तार ताथोरी क्रेःसी निबा
हजार गिक दिङ
सदनना लागिरी शैतान नाश तबा
जम्‍बुलिङला म्‍हिगदेला निसाफ
परमेश्‍वरसे जम्‍मान स्‍हे छार स्‍होबा
छार यरूशलेम
जुकजुकधोनाला जुनी पिन्‍बा स्‍योङ
येशू योनान फेप्‍खबान मुला