^
1 KORIN
Pol təmən təwɨr kəm ilat
Pol təmənwiwi Uhgɨn e nəfakən
Netəmim rəha niməfak kəmotəhap ilat mɨn
Nenatɨgən rəha Narmɨn Rəha Uhgɨn
Nəhap-əhapən e niməfak
Aposol mɨn rəha Kristo
Ilat okotəkəike kətəu-pən nolən rəha Pol
Pian kit, rəhan nolən tərat agɨn
Nolən rəha niuw-iarəpən itəm
Nolən rəha nakləh-inən pətan in təfagə rat
Nəghatən e marɨt
Nagwənən itəm katol sakrifais lan kəm narmɨ nat mɨn
Pol təmuhalpɨn nəghatən itəm katətu-pən lan
Pol təmən-iarəp nolən rəha netəm Isrel aupən
Narmɨ nat mɨn ne iəfak mɨn
Nolən rəha nəfakən
Nagwənən Rəha Nəmtətin Rəha Iesu
Nəsanənən pɨsɨn pɨsɨn mɨn rəha Narmɨn Rəha Uhgɨn
Nolkeikeən
Nən-iarəpən nəghatən itəm Uhgɨn tatos-ipa, ne nənən nəghatən ik pɨsɨn mɨn
Nələhəu ətuatɨpən nolən rəha nəfakən
Kristo təməmegəh mɨn e nɨmɨsən
Nəmegəhən e nɨmɨsən rəha netəm kəmotɨmɨs
Nɨpətɨ etəm təmɨmɨs tatəmegəh mɨn
Məni o nasituən e iəfak mɨn əpəh Jerusalem
Naliwəkən mɨn rəha netəm-iasol mɨn neen
Namnun nəghatən rəha Pol