^
2 ቆሮንቶሴ
ጳዉሎሲ ፆሳስ ሺሺዳ ጋላታ
ጳዉሎሲ ቤያና ባና ጊዳ ቆፋ ላሚዴስ
ቆሂዳዴስ ኣቶ ጉስ
ኦራꬃ ጫቆ ኦሳንቻታ
ቱሙ ሃዋሬቴꬃ ኦሶ
ሜርናስ ዳናሶ
ኣሳ ፆሳራ ማቃይኒꬆ ኦሶ
ኣማኖንታይታራ ዙፔቴꬅ ኣጎ
ጳዉሎሳ ኡፋይስ
ማዶ ኢሞ
ቲቶሳኔ ሃንኮ ኢዛ ላጌታ
ኣማኒዛይታስ ሚሽ ኬሶ
ጳዉሎሲ ባ ኦሶ ጊሽ ኢሚዳ ቆፋ
ጳዉሎሳኔ ዎርዶ ሃዋሬታ
ጳዉሎሲ ሃዋሬቴꬃ ጌዶን ቤዪዳ ዋዬ
ጳዉሎሲ ቤዪዳ ኣጁታ
ቆሮንቶሴ ኣሳ ጊሽ ጳዉሎሳ ቆፋ
ዉርሴꬃ ዞሬኔ ሳሮካ