^
1 Corinto
Daya pagkallà ne Cristo se daya midde na
Ya nagsisibna datu mangurug ka surútan
E Cristo ya ammanakabalin ne Dios nga mangalà kadàtada
Tu inagbàbànán ne Pablo
Tu palánu ne Dios
Ya agpapáda daya magsir-sirbi ke Dios
Ya panagbalay kiya árig balay ne Dios
Ya nasírib kiya agsisíngan ne Dios
Ya akkan ta nga angguwes kadaya kasittolay ta
Daya napà-pàyanán daya apostoles ne Cristo
Ya kapanísán daya mangwa ka nadakè
Ya kuwaan ta nu atán ríri ta kiya páda ta nga mangurug
Ya kearígán tada nga mangurug
Ya mepanggap kadaya áwan pikam atáwa se daya nat-átawán nin
Ya mepanggap kiya kapàyanán tada kitun
Ya mepanggap kadaya bubbúkud se daya akkan pikam nangatáwa
Ya mepanggap kadaya akakkanan nga nedátun kadaya sinan diy-diyos
Daya pagrabngán naya isa nga apostol se daya ubra na
Ya tuldu ne Dios mepanggap kadatu inagkona daya Judyu
Ya tul-tuldu panggap kadaya sinan diy-diyos se ya agdáyaw tada ke Dios
Ya aglam-lammat tada kadaya pagpíyán naya ngámin
Ya mepanggap kiya panagladdung kiya panagday-dáyaw ke Dios
Ya bátug ga kepanggídám tada ke Apu
Daya kababalin na midde naya Ispiritu ne Dios
Arig tada ya sissa nga baggi nga adu ya parte na
Ya kurug ga amminya
Daya aggúni nga akkan ta nga nasur-súru
Ya naurnus nga panagday-dáyaw ke Dios
Ya mepanggap kitu nelaltu ne Cristo
Ya ilaltu datu natay yin
Ya singan naya baggi tada nu lumtu tada
Ya kaulis naya baggi daya sibbiyág se datu natay yin
Ya isisseng tada kadaya páda tada nga mangurug
Daya lam-lamtan ne Pablo nga kuwaan
Ya muddi nga bílin ne Pablo