^
Genesis
Di kai o di hai o henuailala
Di hadagee Eden
Te hagalongo o tangada
God gu haga iloo di hagaduadua o di huaidu
Adam mo Eve gu hagabagi gi daha mo di hadagee
Cain mo Abel
Nia hagadili o Cain
Seth mo Enosh
Nia hagadili o Adam
Nia huaidu o nia daangada
Di kai o Noah
Toloo damana
Di hagaodi toloo damana
Noah e hai dana tigidaumaha
Di hagababa a God ang gi Noah
Noah mo ana dama daane
Nia hagadili o nia dama daane Noah
Di angulaa i Babylon
Nia hagadili o Shem
Di hagadili o Terah
Dimaadua e gahigahi a Abram
Abram i Egypt
Abram mo Lot guu wwae ginaua
Abram e hana gi Hebron
Abram guu daa Lot i digau huaidu
Melchizedek e haga maluagina a Abram
Di hagababa Dimaadua ne hai gi Abram
Hagar mo Ishmael
Sirkumsais la di mee haga modongoohia di hagababa
Tama daane gu hagababa ang gi Abraham
Abraham e dangidangi hagamahi i di waahale o Sodom
Nia huaidu digau Sodom
Lot ga diiagi Sodom
Di mooho Sodom mo Gomorrah
Taamada o digau Moab mo Ammon
Abraham mo Abimelech
Di haanau Isaac
Hagar mo Ishmael gu hagau gi daha
Di hagababa i mehanga Abraham mo Abimelech
God e helekai hagadaba gi Abraham gi tigidaumaha ina Isaac22.1 Hebrews 11.17-19
Nia hagadili o Nahor
Di made o Sarah, gei Abraham gaa hui dana gowaa e danu iei mee
Di ahina e hai di lodo Isaac
Nia hagadili labelaa a Abraham
Di made mo tanu o Abraham
Nia hagadili o Ishmael
Di haanau mai a Esau mo Jacob
Esau guu hui gi daha dono maluagina
Isaac e noho i Gerar
Di hagababa mehanga Isaac mo Abimelech
Nia lodo henua gee a Esau
Isaac e haga maluagina a Jacob
Esau e dangi ang gi Isaac gi haga maluagina ina ia
Isaac ga hagau Jacob gi baahi o Laban
Esau guu hai labelaa dono huai lodo
Di midi a Jacob i Bethel
Jacob guu dau i baahi o Laban
Jacob gu ngalua gi Laban i Rachel mo Leah
Nia dama ala ne haanau gi Jacob
Di hiihai Jacob i nau mehanga mo Laban
Jacob guu lele gi daha mo Laban
Laban e waluwalu Jacob
Di hagababa mehanga Jacob mo Laban
Jacob e hagatogomaalia belee heetugi gi Esau
Jacob gu taudau ginaua mo tangada i Peniel
Jacob e heetugi gi Esau
Di kumi o Dinah
God gu hagahumalia Jacob i Bethel
Di made o Rachel
Nia dama daane Jacob
Di made o Isaac
Nnagadili Esau
Nia hagadili o Seir
Nia king o Edom
Joseph mo ono duaahina daane
Joseph guu hui ang gi digau Egypt
Judah mo Tamar
Joseph mo di lodo o Potiphar
Joseph e haga modongoohia nia midi o nia daangada galabudi
Joseph e hagadonu di midi a di king o Egypt
Joseph guu hai di gobinaa o Egypt
Nia duaahina Joseph e hula gi Egypt e hui nia meegai
Nia duaahina daane Joseph e hula gi muli gi Canaan
Nia duaahina Joseph guu lahi Benjamin gi Egypt
Di ibu ne hagalee
Tangidangi a Judah i Benjamin
Joseph e hagi aga ia
Jacob mo dono madahaanau guu hula gi Egypt
Jacob mo dono madawaawa i Egypt
Tau magamaga damana
Di boloagi Jacob
Jacob e haga maluagina a Ephraim mo Manasseh
Nia helekai kokohp a Jacob i ana dama
Di made mo di danu o Jacob
Joseph e haga manawa lamalia ono duaahina
Di made o Joseph