^
SAN LUCAS
Jaskara kopí wishaa
Jato *bautizanai Juan pikóti ángelnin yoia
Jesús pikóti ángelnin yoia
Elizabet oinni María kaa
Marían Dios rabia
Jato bautizanai Juan pikota
Zacarías bewaa
Jesús pikota
Ángelbo itan oveja koiranaibo iká
Jesús Diossen xobo meran bokana
Nazaret jemanko boribakana
Baketian Diossen xobonko Jesús iká
Jato bautizanai Juanman Diossen joi yoia
Juanman Jesús bautizana
Jesucriston rekenbo
Satanássen Jesús tanaa
Galileankoxon Jesussen jawen tee peoa
Nazaret jemanko Jesús kaa
Yoshin naikia joni iká
Simonman rayos ainbo Jesussen benxoa
Icha isinaibo Jesussen benxoa
Jain tsinkíti xobonkoxonbo Jesussen jato joi yoia
Icha yapa bikana
Lepra isinya joni Jesussen benxoaa
Kishi jirioma joni Jesussen benxoaa
Leví Jesussen kenaa
Ayunantikiriakin yokákana
Tantiti netenbi trigo tsekakana
Meken jirioma joni iká
Chonka rabé jawen raana itibo, Jesussen katota
Icha joni Jesussen jato joi yoia
Raroshaman ikanti itan raroma ikanti joi jato yoia
Rawíbo noitikiriakin jato esea
Wetsabaon aká jawékibo jato yoixontima
Jawen bimi oinxonres jiwi onanti
Rabé keska xoboki yoinmeeta esé
Romano sontárobaon koshin yonoti Jesussen benxoaa
Benomaata ainbaon benbo bake Jesussen jirimaa
Juanman, jawen jonibo Jesússiba raana
Simón janeya *fariseon xobon Jesús iká
Jesús akinnai ainbobo iká
Bero banai jonikiriti iká esé
Jaskara kopí ja berokiriakin jato yoia
Bero banaaki iká esé onantiakin Jesussen yoia
Lamparin joékiriti iká esé
Jesussen tita betan jawen wetsabo
Niweaba Jesussen nesemaa
Gadarainoa joni yoshinman iboaa iká
Jairon ainbo bake betan isinai ainbo iká
Chonka rabé jaonmea onannaibo Jesussen raana
Tsoarin Jesús ixon Herodesnin onanyamaa
Icha joni Jesussen pimaa
Jesús iki Cristo ixon Pedron yoia
Já retekanti Jesussen jato yoia
Jesús wetsaresibia
Yoshin naikia bake Jesussen benxoa
Rabé itin jawen mawáti Jesussen jato yoia
¿Tsoarin jan jato xewina joni?
Ja noki ramíyamaibaonra noa rabékiinai
Santiago betan Juan Jesussen notsina
Jesús chibankasaibo ikana
Kanchis chonka rabé joni Jesussen raana
Jesús ikonhaayamai jonibo yoikin aká
Kanchis chonka rabé jonibo beribakana
Jesús kikinni raroa
Samaria joni ikáki yoinmeeta esé
Marta betan Marían xobon Jesús iká
Jaskáakin oranti jato Jesussen axea
Jesúski jakonmai yoyo ikana
Joniibakeax pikotaxbi yoshin jikiribiai
Ja ikonkon raroshaman ikantibo
Jaskara iosma jawéki anon ixon Jesús yoikana
Beroyabi non shinan yoikin aká esé
Fariseoboyabi esé onanbaon jakonmabo Jesussen yoixona
Ja beparametaiboki jato Jesussen onanmaa
¿Tsokiki noa rakéti iki?
Jonibo bebonmeax Jesucristokiriti yoyo iti
Icha jawékia itin keenkaresi noa onsá meran iti
Diossenra jawen bakebo koirannai
Jaskatax naikan icha jawékia iti
Moa benxokaata iti
Joi senenhai betan senenhayamai yonoti iká
Jesús kopi jaskarabo iti
Jaskarabo ikaitian oinxon onanti
Non rawíbo betan jakonaxes iti
Jakonma akin jeneyamaibora mawákanti iki
Higo bimiomaki yoinmeeta esé
Tantiti neten katoxkoya ainbo Jesussen benxoaa
Mostaza beroki yoinmeeta esé
Levaduraki yoinmeeta esé
Ja naxbáma xepóti
Jerusalén jonibo oinnax Jesús winia
Soo iona joni Jesussen benxoaa
Wanoti fiestanko chaniaboki yoinmeeta esé
Icha pitiakanaki yoinmeeta esé
Atikoma riki Jesús chibanti
Tashi jawen moka keyotakiri yoinmeeta esé
Oveja manotaki yoinmeeta iká esé
Jawen koríki manota, ainbaon meraaki yoinmeeta esé
Bake jawen papaiba banéribiaki yoinmeeta esé
Jawéki koirannai joni, shinanti onan
Moiséssen esé betan Diossen ikinaton jati
Potaananti iki iká jato Jesussen onanmaa
Icha jawékia joni betan Lazaro iká
Ochan pakénaketian koiranmeeti
Dios ikonhaax jawen atipana koshia iti
Yonokaatai ixon atibo
Chonka joni lepra isinya Jesussen benxoaa
Diossen ikinaton iti nete nokota
Benomaaya ainbo itan jato joi benxoakiinai joniki yoinmeeta esé
Fariseo betan jato kopí yokáxonai joniki yoinmeeta esé
Jesussen bakeboki orana
Icha jawékia bakeranon Jesús betan yoyo ika
Kimisha itin, jawen mawáti Jesussen yoia
Jericóainoa benche joni Jesussen benxoaa
Jesús betan Zaqueo iká
Koríki jato menipakeaki yoinmeeta esé
Jerusalénhain Jesús nokota
Diossen xobo Jesussen jakonhaa
Jesussen jawen atipana shinanman akaibo ikonhayamakana
Jakonma shinanya teetaiboki yoinmeeta esé
Apo koríki menitikiriakin Jesús yokákana
Mawábo jiritikiriakin Jesús yokákana
Tson Bakerin ja Cristo ixon yokákana
Esé onanbaon ikábo jato Jesussen yoia
Jawebiomashoko benomaata ainbaon Dios koríki menia
Dios rabiti xobo ras akanti Jesussen yoia
Nete senenamabi jaskara itibo
Ja jonin Bake joríbati
Jaskáaxon Jesús yatanti shinan akana
Ibon jato yamé jawékiakiina
¿Tsoarin jan jato xewina?
Já onanaxbi Pedro paranati Jesussen yoia
Ja tanakaati hora moa nokota
Getsemaníainxon Jesussen orana
Jesús yatankana
Jesús onanaxbi, Pedro paranaa
Jesúski shirokana
Joi benxoai joni koshiboiba Jesús bokana
Jesús Pilatoiba bokana
Herodessiba Jesús bokana
Jesús reteti yoikana
Jesús korosen akana
Jesús mawata
Jesús miinkana
Jesús jiria
Emaús jemanko boaiboki Jesús pikota
Jaonmea onanaiboki Jesús pikota
Jesús naikan kaa