^
San Lucas
Teofilomaa naapɨara p'ãda
Tachi Ak'õrepa jara pëida Juan Bautista t'oit'ee
Tachi Ak'õrepa jara pëida Jesús t'oit'ee
María Isabelmaa wãda
Mariapa pedee pia jarada Tachi Ak'õrede
Juan Bautista t'oda
Zacariapa Tachi Ak'õremaa jarada
Jesús t'oda
Angelpa oveja ak'ɨpataarãmaa unupida
Jesús ak'õreerãpa iru ateedap'edaa Tachi Ak'õre te waibɨade
Waya chedap'edaa Nazaret p'uurudee
Jesús warra weda Ak'õre te waibɨade
Juan Bautistapa jarateeda
Jesús poro chooda
Jesucristo ëreerã t'ɨ̃ p'ãda
Netuara Poro Waibɨapa Jesús k'achiade baaipiit'ee pada
Jesupa naapɨara jarateeda Galilea eujãde
Jesús Nazaret p'uurudee wãda
Netuara eperã k'ap'ɨade merãtɨa bada
Jesupa Simón Pedro p'ãk'õre jɨpada
Jesupa k'ayaa beerã chok'ara jɨpada
Jesupa Judea eujãde jaratee nipada
Jesupa chik'ora peepida
Jesupa leprapa k'ayaa bada jɨpada
Jesupa chiwa bada jɨpada
Jesupa Leví jɨrɨt'erada ichi ome nipapariimerã
Sãapai ɨt'aa t'ɨ̃daipia bɨ nek'oda-ee
Moisepa p'ãda mãik'aapa Jesucristopa jarateeda auk'a ak'ɨdaik'araa bɨ
Ɨ̃ipata ewate trigo k'ɨmɨ chak'eerã p'edap'edaa
Eperã jua chiwa bada
Jesupa k'õp'ãyoorã doce jɨrɨt'erada ichi ome nipapataadamerã
Jesupa eperãarã chok'araarãmaa jarateeda
Jesupa jarateeda t'ãri o-ĩa p'anapataadamerã
Jesupa jarateeda k'ĩra unuamaa iru p'anapataarãde
Awaraarãpa oopata ãpɨte ik'achia jaradaik'araa bɨ
Pak'uru k'awaapata chi nejõdeepa
Jesupa te oopataarãde nepɨrɨda
Jesupa Romadepema soldaorã poro waibɨa esclavo jɨpada
Jesupa p'ẽtrãa warra piuda chok'ai p'irabaipida
Juan Bautistapa chi k'õp'ãyoorã pëida
Jesús Simón tede
Wẽraarãpa Jesús k'aripapatap'edaa
Net'atau p'oparide nepɨrɨda
Sãap'eda Jesupa nepɨrɨpachi jarateeit'ee
Jesupa k'awapida net'atau p'oparide
Jesupa lamparade nepɨrɨda
María Jesús ɨ̃pemaarã ome
Jesupa nãu p'usa ome t'umãtɨpida
Eperã k'ap'ɨade netuara merãtɨa bada
Jairo k'au mãik'aapa wẽrapa Jesús p'aru i t'õbaida
Jesupa chi k'õp'ãyoorã pëida jarateenadamerã
Rey Herodepa k'ĩsia bada
Jesupa eperãarã cinco mil nek'opida
Pedropa jarada Jesús Tachi Ak'õrepa pëida
Jesupa jarada ijãadak'aa beerãpa ichi peedait'ee
Sãga eperãarã nipadaipia bɨ Jesús ome
Jesús k'ĩra awaradaida
Jesupa netuara uchiapida warra k'ap'ɨadeepa
Jesupa waya jarada ichi peedait'ee
Eperã waibɨara bɨ Ak'õre k'ĩrapite
Jesús ome nipak'aa bɨpa netuara uchiapida
Samaria eujãdepemaarãpa Jesús yiaraa iru p'anadap'edaa
Jesús ome nipa k'inia p'anadap'edaarã
Jesupa eperãarã setenta y dos pëida jarateenadamerã
P'uuru pidaarãpa Ak'õre Ũraa ũridaamaa p'anadap'edaa
Setenta y dos ãpɨtee chedap'edaa
Jesús t'ãri o-ĩa bada
Jesupa nepɨrɨda Samariadepema t'ãri pia badade
Jesús Marta tede p'asianada
Jesupa jarateeda ɨt'aa t'ɨ̃ k'awaadamerã
Jesús Netuara Poro Waibɨa jua ek'ari bɨda adap'edaa
Netuara eperã k'ap'ɨade waya merãtɨa bada
Wãara t'ãri o-ĩa p'anɨɨrã
Ne-inaa eperãarãpa p'oyaa oodak'aa unu k'inia p'anadap'edaa
Jesupa tachi taude jarateeda
Jesupa jarada fariseorãmaa mãik'aapa Moisepa p'ãda jarateepataarãmaa
Jesupa ũraada fariseorãk'a p'ananaadamerã
K'aita waaweedaipia bɨ
Jesucristode ijãapatada apataarã awaraarã k'ĩrapite
Jesupa nepɨrɨda p'arat'a paraa bɨ, k'ĩsia k'awa-ee bɨde
Tachi Ak'õrepa chi warrarã pia ak'ɨpari
Ɨt'aripema ne-inaa pia
Jesupa jarateeda ijãapataarã poro waibɨa waya cheit'ee ewatede
Mimiapari pia mimiapari k'achia ome
Jesús k'aurepa tachi ëreerã ome t'ãri auk'a p'anada-e pait'ee
Ewari k'awa p'anɨɨrã
T'ãri auk'a p'anapataadaipia bɨ
P'ek'au k'achia oo amaadaipia bɨ
Jesupa nepɨrɨda higuera bɨɨrɨde
Jesupa wẽra eburuk'uk'ua bada jɨpada
Mostaza taude nepɨrɨda
Levadurade nepɨrɨda
Tachi Ak'õre truadee wãit'ee puerta p'ĩrup'ee pɨk'a bɨ
Jesús jẽeda Jerusalén p'uuru pidaarã pari
Jesupa eperã k'ap'ɨa ooro bada jɨpada
Eperãarã miak'ãipata fiesta oode t'ɨ̃ pëida
Nek'opata fiesta waibɨade nepɨrɨda
Cristo ome nipapataarã nãga p'asadait'ee
Jesupa jarateeda t'ã k'ɨyaa-ee pɨk'a p'anɨɨrãde
Oveja atua badade nepɨrɨda
P'arat'a tau atua badade nepɨrɨda
Eperãpa chi warrapa k'achia ooda perdonaada
Mimiapataarã poro waibɨade nepɨrɨda
Chisãgɨta tachi chipari; Tachi Ak'õre wa p'arat'a
Jesupa fariseorãmaa jarada
Jesupa jarada Moisepa p'ãdade
Jesupa jarateeda miak'ãi p'anɨɨrã mia amaanaadamerã
P'arat'ara bada mãik'aapa Lázaro, chupɨria chada
Jesupa jarateeda p'ek'au k'achiade baainaadamerã
Ijãapataarãpa wãara ijãadak'ãri
Ichita oodaipia bɨ Ak'õrepa oopi bɨk'a
Jesupa leprapa k'ayaa beerã diez jɨpada
Sãga pait'ee Tachi Ak'õrepa eperãarã ichideerã papik'ãri
Jesupa p'ẽtrãade mãik'aapa charrade nepɨrɨda
Jesupa nepɨrɨda fariseode mãik'aapa impuesto p'eparide
Jesupa warrarã bendiciada
Eperã p'arat'ara bada Jesús ome pedeeda
Jesupa jarada õpee jarada k'achia beerãpa ichi peedait'ee
Jesupa tau p'ãriu bɨ jɨpada Jericó p'uurude
Jesús Zaqueo ome
Jesupa p'arat'ade nepɨrɨda
Jesús Jerusalén p'uurudee wãda
Jesús Jerusalen-it'ee jẽeda
Jesupa ne-inaa netopataarã jërek'ooda Ak'õre te waibɨadeepa
Tachi Ak'õrepa Jesús pëida
Mimiapataarã k'achia beerãde nepɨrɨda
Judiorãpa Cesar-it'ee impuesto p'aapatap'edaa
Piudap'edaarã chok'ai p'irabaipatade iididap'edaa
Tachi Ak'õrepa pëida eperãarã rey pamerã
Jesupa Moisepa p'ãda jarateepataarã ɨmɨateeda
P'ẽtrãa chupɨria k'ɨrɨpa primisia teeda
Jesupa jarada Tachi Ak'õre te waibɨa t'eet'aait'ee
Ne-inaa p'asait'ee na p'ek'au eujã jõi naaweda
Jerusalén p'uuru jõdariit'ee
Eperã Ak'õre Truadepema waya chek'ãri
Jesupa higuera bɨɨrɨde jarateeda
Jesús jita atapidait'ee pedeeteedap'edaa
Judapa Jesús traicionaada
Pascua fiestadepema chik'o k'odap'edaa
Pan vino ome k'odap'edaa
K'aita Jesús k'õp'ãyo pipɨara bɨ
Jesupa jarada Simón Pedropa ichi k'awa-e bɨda ait'ee
Jesús chupɨria nɨ̃bait'ee hora k'ait'a pak'ãri
Jesús Getsemaní ne-uu k'ãide ɨt'aa t'ɨ̃da
Jesús jita atadap'edaa
Pedropa Jesús k'awa-e bɨda ada
Jesús oo iru p'anadap'edaa
Jesús Junta Suprema k'ĩrapite
Jesús Pilato k'ĩrapite
Jesús Herodes k'ĩrapite
Pilatopa Jesús peepida
Jesús kurusode baijira bɨdap'edaa
Eperãarã Jesús ik'aawa kurusode baijira bɨdap'edaa
Jesús jai-idaada
Jesús ɨadap'edaa
Jesús chok'ai p'irabaida
Jesús unudap'edaa ode wãdade Emaús p'uurudee
Jesupa chi k'õp'ãyoorãmaa unupida
Jesús Ak'õre eujãdee wãda