^
Yohanese
Yesuse Kristuse mere, Alla Eni lepate kai Hitate ete pusue tamata mei nusare
Yohanese ilepa loko ruai ete tamata Yahudiaru
Yesuse saka Domba Anai rebe palae ete Allare
Yesuse Eni maka lulua memenaiju
Yesuse Ikoti Pelipuse kai Natanela leke esi luluI
Totliba me kota Kana
Yesuse Isui tamata maka abelia kai maka tukare kepene bei Tuhane Eni Lumare
Yesuse Ilepa kai Nikodemuse loko rue kai Alla eti pelare
Yohanese ilepae loko Yesuse
Yesuse Ialena kai bina sae bei otoi Samaria
Yesuse Ileu lori Galilea
Yesuse Iono tamata makerike me Yahudiaru esi kamale eni otoi maka ruere eni nanare imise
Yesuse Iono tamata makerake imise kena tamata Yahudiaru esi petu plei me tibu Betesda
Yesuse Ilepa loko Eni kbasare kai nkenale
Yesuse Iala tamata usata lima
Yesuse Ikeu ndete kwele babai
Tamata bokala esi nikwa Yesuse
Yesuse saka roti rebe eono tamata ihidupe
Lepata rebe uono tamata isupu rue mise kai Allare
Petruse inaku ete Yesuse
Yesuse kwaliNisi persayeNi mo
Yesuse Iatetuke kena tamata Yahudiaru esi petu elake
Tamata Yahudiaru esi rare kai lomai be Yesuse Maka Hlamate tinai pibe mo
Tamata Yahudiaru esi elakaru esi ulake maka rakaru esi kerike Yesuse
Kwele rebe eono hlamate
Nikodemuse ilepa le Yesuse
Bina sae isablia
Yesuse saka hitate ete nusa meije
Tamata rebe esi hlaleke Yesuse more esi mata le esi dosaru
Lene loko Alla Eni Lepataru hoko supu tie ite bei dosaru
Yesuse Iela lesi bei Abrahame
Tamata matapolale bei kena ruelei sa Yesuse Ionoi selu
Yesuse saka dombaru esi maka raka misete
Tamata Yahudiaru esi trima Yesuse mo
Yesuse Irue me kwele Yordane esi tebai
Lasaruse imata
Yesuse Iono Lasaruse ikwana suike
Imama elakaru lalesi esa kena bunu Yesuse
Maria isoba leite boini ntelete titinai kena Yesuse me hena Betania
Imama elakaru lalesi esa kena bunu Lasaruse
Pusue tamata laleisu ndina kena Yesuse Ikusu kota Yerusaleme
Yesuse Ibeteke NanakwalaIje saka gandume inai
Tamata Yahudia bokala esi hlaleke loko Yesuse mo
Yesuse Eni lepataru pake kena hukume tamata mei nusare
Yesuse Ikoa Eni maka luluaru esi lelalaru
Yesuse Ibeteke saisa rebe Yudase isuka onore
Yesuse Ilepae Yudase
Yesuse Ibeteke pleta beluke ete Eni maka luluaru
Yesuse Iombe namake Petruse ibeteke ete tamata maketa be irekwaI mo
Yesuse Ibuka lalane ete ite kena keu loko AmaI
Yesuse Italuke be Alla Iriluke Ro Misete
Yesuse saka anggure aini rebe misete
Pleta kena oki lomai
Tamata mei nusa meije lalesi tiake Yesuse kai Eni maka luluaru
Tahane rame
Ro Misete Itapa tamata rebe hlaleke loko Yesuse
Masike imi supu susate po namake laleime ndina rame
Yesuse Ikotie loko Alla leke Amai kai RuaI lekwe supu isike
Yesuse Ikotie loko Alla ete Eni tamataru
Yesuse Isupu kerike
Petruse ibeteke rebai telu be irena Yesuse mo
Esi keri Yesuse loko Pilatuse
Pilatuse iteu pakala kena paku Yesuse ahlake ai batai
Tamata esi paku Yesuse ahlake ai batai
Yesuse imata ndete ai tutine
Solalu sae me isipa Yesuse apuIje
Yusupe itola Yesuse kena liane benai
Yesuse Ikwana suike bei matale
Yesuse IaselukeNi ete Maria bei Makdalena
Yesuse IaselukeNi ete Eni maka luluaru
Yesuse IaselukeNi ete Tomase
Pusue lekie leke imi persaye
Yesuse Iaseluke ruaI ete Eni maka lulua sie itua me tlaka Tiberiase esi laiuluije
Yesuse Itneu Petruse be laleije noaI pibe mo
Yesuse Eni maka lulu rebe Iokini titinai
Lepate mulini