^
1 Corintios
Xmaⁿndye nnꞌaⁿ na cwilaꞌyuꞌ tsjoom Corinto
Matioꞌnaaⁿñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom nnꞌaⁿ ncꞌe Cristo
Nnꞌaⁿ tsjoom Corinto na cwilaꞌyuꞌ titjoomꞌ mꞌaⁿna
Cristo cwiluiiñê najndeii Tyꞌo̱o̱tsꞌom ñequio na jndo̱ꞌ tsꞌom
Cristo jñoom tsꞌoomꞌnaaⁿ
Ncꞌe Espíritu Santo, cwijaantyjo̱o̱ꞌ nꞌom nnꞌaⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom
Cwiluiindyo̱ nnꞌaⁿ na cwilaꞌxꞌiaaꞌndye ñꞌeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom
Tsꞌiaaⁿ na matyꞌiom Jesucristo apóstoles
Catjeiꞌyoꞌ tsꞌaⁿ na mꞌaaⁿya ñꞌeⁿ cwiicheⁿ yuscu
Ticatyꞌiomyanaꞌ na nlqua̱a̱ⁿya ñꞌoom cjoo ncꞌiaaya
Maqueⁿljuꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom seiiꞌ tsꞌaⁿ
Ñꞌoom cantyja ꞌnaaⁿ nnꞌaⁿ na jnda̱ tꞌunco
Tilajnda̱a̱ya na nlachuiiꞌa na tyolaxmaaⁿya
Nnꞌaⁿ na tyooncꞌunco ndoꞌ yolcu na jnda̱ ljondye
Nantquie na cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndye nnꞌaⁿ ꞌnaⁿ na cweꞌ nnꞌaⁿ nlꞌa
Tsꞌaⁿ na cwiluiiñe apóstol, waa najndeii na matseixmaaⁿ
Ticalaꞌtꞌmaaⁿꞌndyo̱ meiⁿquia na cweꞌ nnꞌaⁿ lꞌa
Tsꞌaⁿ na matseiyuꞌ catsꞌaaⁿ chaꞌtso ñequio na wiꞌ tsꞌoom tyjennꞌaⁿñê
Luaa cꞌom yolcu quia cwitjomndye nnꞌaⁿ
Tixcwe cwilꞌana quia cwicwaꞌna Cena na tqueⁿ Jesucristo
Cantyja na seijndaaꞌñe Jesucristo na cuaa Cena
Nchii cweꞌ nntseijomñeto tsꞌaⁿ quia cwicwaꞌ nnꞌaⁿ Cena
Jndye nnom tsꞌiaaⁿ mañequiaa Espíritu Santo
Luaa matseijomnaꞌ na tjatꞌuiiꞌndyo̱ ñꞌeⁿ Cristo
Cꞌo̱o̱ⁿya na wiꞌ nꞌo̱o̱ⁿ ncꞌiaaya
Nnꞌaⁿ na nnda̱a̱ nlaꞌneiⁿ ñꞌoom na tjachuiiꞌ
Chaꞌtso canda̱a̱ꞌya caluii xjeⁿ na cwitjomndyena
Cristo jnda̱ mawandoꞌxcoom
Nntaꞌndoꞌxco nnꞌaⁿ na jnda̱ tja̱
Nmeiiⁿ nlaxmaⁿ seii nnꞌaⁿ na nntaꞌndoꞌxco
Cwilaꞌtjomna sꞌom na nlꞌana naya ncꞌiaana na mꞌaⁿ Jerusalén
Ñeꞌcjaacandoꞌ Pablo nnꞌaⁿ na cwilaꞌyuꞌ Corinto
Xmaⁿndyoꞌ na chaꞌtsondyoꞌ