^
Mariko
Mahubiri ga Johana Mʼbatizadzi
Jesu anabatizwa ni Johana na kujezwa ni Shetani
Jesu anaandza kuhubiri hiko Galilaya
Jesu anatsambula anafundzie a kpwandza
Jesu anatuluza pepho
Jesu anaphoza atu anji
Jesu anahubiri Galilaya
Jesu anaphoza mutu wa mahana
Jesu anaswamehe dambi na kuphoza
Jesu anamtsambula Lawi
Jesu anauzwa kuhusu kufunga
Jesu anauzwa kuhusu Siku ya Kuoya
Jesu anaphoza mutu Siku ya Kuoya
Umati wa atu unamlunga Jesu
Jesu anatsambula mitume kumi na airi
Jesu ana nguvu kumshinda Shetani
Udugu wa kpweli
Ndarira ya mkurima
Sababu ya Jesu kuhumira ndarira
Jesu anaeleza mana ya ndarira ya mkurima
Jesu anafundza na mfwano wa taa
Mfwano wa mbeyu ikulavyo
Ndarira ya tembe ya mgandi
Jesu anahuriza phuto
Jesu anaphoza mutu wa pepho
Jesu anaphoza mchetu wa mruwo na kufufula mwana wa Jairo
Jesu anaremewa hiko Nazareti
Jesu anahuma anafundzie kumi na airi
Chifo cha Johana Mʼbatizadzi
Jesu anarisa atu zaidi ya elufu tsano
Jesu ananyendeka dzulu ya madzi
Kuhusu mila za Ayahudi
Mambo gamtiyago mutu najisi
Mayo asiyekala Myahudi anaamini
Jesu anaphoza bwibwi masito
Jesu anarisa atu zaidi ya elufu ne
Mafarisayo anamuamba Jesu aonyese dalili
Onyo kuhusu mafundzo ga Mafarisayo na Herode
Jesu anaphoza chipofu hiko Bethisaida
Petero anakubali kukala Jesu ndiye Yetsambulwa ni Mlungu
Jesu anatabiri kuhusu kugaya na chifoche
Jesu anagaluka sura
Jesu anaphoza barobaro wa pepho
Jesu anagomba tsona kuhusu chifoche
Ni ani mkpwulu kuriko osi?
Asiyehupinga ni myawehu
Mambo gatiyago mutu dambini
Jesu anafundza kuhusu kulólana na kurichana
Jesu anajaliya anache adide
Mutu tajiri
Jesu anagomba tsona kuhusu chifoche
Jakobo na Johana anamvoya Jesu aaphe vyeo
Jesu anaphoza chipofu aihwaye Batimayo
Jesu anainjira Jerusalemu
Jesu analani muhi wa mtini
Jesu anazoresa achuuzi kula ndani ya Nyumba ya Kuvoya Mlungu
Fundzo kuhusu hura muhi wa mtini
Jesu anauzwa kuhusu uwezowe
Ndarira ya akurima ayi
Jesu anajibu swali kuhusu kuripha kodi
Jesu anauzwa kuhusu atu kufufulwa
Shariya muhimu
Swali dzulu ya Yetsambulwa ni Mlungu kuokola atu
Jesu anademurira alimu a Shariya
Gungu analavya sadaka
Mateso ndigokpwedza
Wakati wa Mutu Yela Mlunguni kuuya
Chugo cha kumuolaga Jesu
Jesu anapakpwa marashi hiko Bethania
Juda anakubali kumsalata Jesu
Jesu anadzitayarisha kurya ya Pasaka
Chakurya cha Bwana
Jesu anatabiri kukala Petero andamtsamalala
Jesu anavoya Mlungu hiko Gethisemane
Jesu anagbwirwa
Jesu anaphirikpwa mbere za ngambi
Petero anamtsamalala Jesu
Jesu anaphirikpwa mbere za Pilato
Jesu anahukumiwa kuolagbwa
Asikari anamnyetera Jesu
Jesu anakotwa misumari msalabani
Chifo cha Jesu
Jesu anazikpwa
Jesu anafufuka
Jesu anaatsembukira atu anji