3
Menm jan an, nou menm, madanm yo Ef 5:22vin soumèt a pwòp mari nou, pouke menm si nenpòt nan yo dezobeyisan a pawòl la, yo kapab vin konvenk san menm yon mo pa konpòtman a madanm yo, lè yo obsève konpòtman nou ki moral, fidèl, e plen respè.
És 3:18Bote nou pa dwe senpleman a leksteryè, tankou nan trese cheve, mete bijou ki fèt ak lò ak bèl rad; men tankou Wo 7:22sila ki kache nan kè a moun; avèk kalite enperisab de yon lespri dous e trankil, ki presye nan zye a Bondye. Paske nan fason sa a, nan tan pase yo, fanm sen yo osi I Tim 5:5ki te espere nan Bondye, te konn byen abiye yo, e soumèt a pwòp mari yo. Menmjan Sara te obeyi Abraham nan, e li te Jen 18:12rele l senyè a, nou gen tan devni pitit li si nou fè sa ki bon e nou p ap pè anyen.
Ef 5:25Nou menm, mari yo, menm jan an, viv avèk madanm nou avèk sajès, kòmsi avèk yon veso ki pi fèb. Ba li onè tankou yon moun ki pataje gras lavi a, pouke priyè nou yo pa bloke.
Anfen Wo 12:16ke nou tout vin amikal, senpatik, fratènèl Ef 4:32plen bon kè, e vin enb nan lespri.
Pa remèt mal pou mal, ni jouman pou jouman, men de preferans, beni moun nan. Paske nou te resevwa apèl la pou bi sa a, pou nou ta kapab eritye yon benediksyon. Luc 6:28 10 Paske:
Sòm 34:12,13“Sila ki dezire lavi a,
pou renmen e wè anpil jou ki bon,
dwe gade lang li kont sa ki mal
e lèv li kont bay manti.
11  Sòm 34:14Li dwe vire kite sa ki mal pou fè sa ki bon;
kite li chache lapè e pouswiv li.
12  Sòm 34:15,16Paske zye a Senyè a sou moun ladwati yo,
e zòrèy Li atantif a lapriyè yo;
men lafas Bondye kont sila ki fè mal yo.”
13  Pwov 16:7Kilès ki kapab fè nou mal si nou montre zèl pou sa ki bon? 14 Men menmsi nou ta soufri pou koz a ladwati, nou beni. És 8:12Pa pè entimidasyon pa yo, e pa twouble. 15 Men fè Kris sen kòm Senyè a nan kè nou. Toujou Kol 4:6rete prè pou fè defans bay tout moun ki mande nou pou nou rann kont de esperans ki nan nou an, men avèk dousè ak respè pou Bondye.
16 Epi kenbe yon I Tim 1:5bon konsyans, pouke nan bagay ke yo pale mal de nou yo, sila ki pale mal de nou an, akoz bon konpòtman nou nan Kris la, kapab vin wont. 17 Paske I Pi 2:20li pi bon Trav 18:21si Bondye ta vle sa, pou nou soufri pou fè sa ki bon pase pou fè sa ki mal.
18 Paske Kris osi te mouri pou peche yo Eb 9:26,28yon fwa pou tout, Li menm ki te jis pou enjis yo, pou Li ta kapab mennen nou kote Bondye, deja mò nan lachè, men fèt vivan nan lespri a. 19 Ladann, Li te osi ale fè pwoklamasyon a lespri nan prizon yo. 20 Se yo menm ki avan te dezobeyisan yo, lè pasyans a Bondye Jen 6:3,13te toujou ap tann nan jou a Noe yo, lè Eb 11:7lach la t ap konstwi a. Se ladann kèk moun (sa vle di uit moun) te mennen rive sof nan dlo a.
21 Sa se yon modèl pare ak batèm, ki koulye a ap sove nou— Eb 9:14pa akoz li retire salte sou kò a, men akoz yon angajman anvè Bondye pou gen yon bon konsyans pa rezirèksyon a Jésus Kri a. 22  Eb 1:3Li menm ki, sou men dwat Bondye, te ale nan syèl, kote tout zanj, otorite, ak pouvwa yo te fin soumèt a Li menm.

3:1 Ef 5:22

3:3 És 3:18

3:4 Wo 7:22

3:5 I Tim 5:5

3:6 Jen 18:12

3:7 Ef 5:25

3:8 Wo 12:16

3:8 Ef 4:32

3:9 Luc 6:28

3:10 Sòm 34:12,13

3:11 Sòm 34:14

3:12 Sòm 34:15,16

3:13 Pwov 16:7

3:14 És 8:12

3:15 Kol 4:6

3:16 I Tim 1:5

3:17 I Pi 2:20

3:17 Trav 18:21

3:18 Eb 9:26,28

3:20 Jen 6:3,13

3:20 Eb 11:7

3:21 Eb 9:14

3:22 Eb 1:3