EBRE YO
1
Bondye, nan tan lontan, nan plizyè epòk ak plizyè mwayen, te pale a zansèt nou yo pa pwofèt yo. Non 12:6, 8
Nan dènye jou sa yo, Li pale ak nou pa Fis Li a, ke Li te chwazi kòm Sòm2:8eritye de tout bagay, e pa sila a osi, Li te fè mond lan. Epi Li menm se refleksyon laglwa Li, II Kor 4:4reprezantasyon egzakt de nati Li. E Li Kol 1:17bay soutyen a tout bagay pa pawòl a pouvwa Li a.
Lè li te fin pirifye tout peche yo, Li te monte chita sou bò dwat a Majeste anwo a. Kòmsi li te devni bokou pi bon ke zanj yo, akoz Li eritye yon Ef 1:21non pi ekselan ke yo menm.
Paske a kilès nan zanj yo, Li te janm di:
Sòm 2:7”Ou se Fis Mwen, jodi a Mwen fè Ou”?
E ankò:
II Sam 7:14”Mwen va yon Papa pou Li e
Li va yon Fis pou Mwen,”
E ankò, lè Li te pote premye ne a nan mond lan, Li di:
Sòm 97:7”Epi kite tout zanj Bondye yo adore Li,”
A zanj yo Li di:
Sòm 104:4”Ki fè zanj Li yo tounen van, e
sèvitè Li yo yon flanm dife”
Men a Fis la, Li di:
Sòm 45:6”Twòn pa Ou a, O Bondye, se pou
Tout tan e pou tout tan
E otorite san patipri a
se otorite wayòm Li an
Sòm 45:7Ou renmen ladwati
E ou rayi linikite;
konsa, Bondye, Bondye pa w la
Te És 61:1,3onksyone ou avèk lwil lajwa a
pi plis ke parèy Ou yo
10 Epi Sòm102:45”Ou menm, Senyè, nan kòmansman an
Te poze fondasyon tè a,
E syèl yo se zèv a men Ou;
11  Sòm 102:26Yo va peri, men Ou va rete;
yo tout va vin vye tankou vètman.
12 Epi tankou yon manto, Ou va woule yo
fè woulo nèt.
Tankou vètman, yo va vin chanje,
Men Ou rete menm jan an; e lane pa Ou yo
p ap fini.” Sòm 102:26, 27
13 Men a kilès nan zanj yo, Li janm di:
Sòm 110:1”Chita sou men dwat Mwen,
Jiskaske Mwen fè lènmi Ou yo vin
Yon ti ban pou pye Ou”?
14 Èske tout zanj yo se pa Sòm103:20lespri sèvitè, ki te voye eksprè pou rann sèvis pou koz a sila ki va eritye sali yo?

1:1 Non 12:6, 8

1:2 Sòm2:8

1:3 II Kor 4:4

1:3 Kol 1:17

1:4 Ef 1:21

1:5 Sòm 2:7

1:5 II Sam 7:14

1:6 Sòm 97:7

1:7 Sòm 104:4

1:8 Sòm 45:6

1:9 Sòm 45:7

1:9 És 61:1,3

1:10 Sòm102:45

1:11 Sòm 102:26

1:12 Sòm 102:26, 27

1:13 Sòm 110:1

1:14 Sòm103:20