12
Vante tèt nesesè, malgre ke li pa gen pwofi; men mwen va kontinye pou rive nan vizyon ak I Kor 14:6revelasyon a Senyè a. Mwen konnen yon nonm an Kris, ki katòz lane pase—-si se te nan kò li, m pa konnen, oubyen si se pa t nan kò li, m pa konnen, Bondye konnen——yon nonm konsa te monte nan Det 10:14twazyèm syèl la. Epi mwen konnen jan yon nonm konsa——si se nan kò li oubyen apa de kò li, mwen pa konnen II Kor 11:11(Bondye konnen), Jan li te Éz 8:3monte nan Luc 23:43Paradi e li te tande pawòl ki pa t kapab eksprime, ke yon nonm pa kab pèmèt li pale. Pou yon nonm konsa ak eksperyans li yo, mwen va anflè; men pou mwen, mwen p ap anflè, eksepte nan sa ki gade a I Kor 2:3feblès mwen. Paske si mwen vle vante tèt mwen, mwen p ap fè foli; II Kor 7:14paske se verite m ap pale; men m ap sispann fè sa pou pèsòn pa fè mwen kredi pou plis ke sa li wè nan mwen oubyen tande de mwen. Akoz grandè a revelasyon yo depase tout bagay, pou rezon sa a, pou anpeche m vante tèt mwen, mwen te resevwa yon Nonb 33:55pikan nan chè a, yon mesaje Satan pou toumante mwen, pou anpeche mwen vante tèt mwen. Konsènan sa, mwen te priye Senyè a Mat 26:44twa fwa pou sa te kab sòti sou mwen. Epi Li te di mwen: “Lagras mwen sifi pou ou, paske I Kor 2:5pouvwa a vin konplè nan feblès”. Konsa, avèk kè kontan, mwen va pito vante tèt mwen de feblès mwen, jis pou pouvwa Kris la kapab rete nan mwen.
10 Konsa Wo 8:35mwen byen kontan avèk feblès yo, avèk ensilt yo, avèk twoub yo, avèk pèsekisyon yo, avèk difikilte yo, pou koz a Kris; paske lè m fèb, se nan moman sa a ke m fò. 11 Koulye a, mwen te gen tan vin fou. Nou menm, nou te fòse m fè sa. Anverite, mwen ta dwe felisite pa nou menm, paske II Kor 11:5nan okenn jan, mwen pa t enferyè de apot pi wo yo, malgre I Kor 3:7mwen menm, mwen pa anyen. 12  Jn 4:48Sign a yon vrè apot te fèt pami nou avèk tout pèseverans, pa sign, mèvèy, ansanm ak mirak. 13 Paske nan kijan nou te trete kòm enferyè a rès legliz yo, eksepte mwen menm, m pa t vin yon chaj pou nou? Padone mwen pou II Kor 11:7mal sa a.
14 Sa fè pou II Kor 13:1,2yon twazyèm fwa ke m prè pou vin kote nou, e mwen p ap yon chaj pou nou; paske mwen p ap chèche sa ki pou nou, men nou menm. Paske se pa Timoun yo ki responsab pou ekonomize pou paran yo, men paran yo pou timoun yo. 15 Mwen va avèk kè kontan depanse e konsakre m pou nanm nou. II Kor 11:11Si m renmen nou plis konsa, èske nou dwe renmen m mwens? 16 Men malgre jan sa kapab ye a II Kor 11:9mwen menm, mwen pa t mete chaj tèt mwen bannou; sepandan, nonm malen ke mwen ye, mwen te vin pran nou pa riz. 17  II Kor 9:5Éske mwen te pran avantaj sou nou, swa fè kòb sou nou atravè okenn nan sila ke mwen te voye bannou yo? 18 Mwen II Kor 8:6te ankouraje Tite pou ale, e mwen te voye II Kor 8:18frè a avèk li. Éske Tite te pran okenn avantaj sou nou? Èske nou pa t kondwi tèt nou nan menm lespri a e mache sou menm pa yo?
19 Èske ou kwè ke n ap sèlman fè eskiz pwòp tèt nou devan nou menm. Anverite II Kor 2:17se te devan zye Bondye ke nou pale an Kris la. Men nou fè tout sa Wo 14:19pou edifikasyon nou, byeneme yo. 20 Paske mwen pè ke petèt lè m vin kote nou, pou mwen pa twouve nou jan mwen swete l la, e pou nou pa jwenn mwen jan nou swete l la; pou petèt kapab genyen kont, jalouzi Gal 5:20move jan, dispit, kout lang Wo 1:29tripotay, awogans, ak tapaj. 21 Mwen pè ke lè m vini ankò pou Bondye mwen an pa rabese m devan nou, e pou mwen pa gen tristès pou anpil nan sila ki II Kor 13:2te peche nan tan pase yo e ki pa t repanti de I Kor 6:9,18salte, imoralite, ak sansyalite ke yo te fè yo.

12:1 I Kor 14:6

12:2 Det 10:14

12:3 II Kor 11:11

12:4 Éz 8:3

12:4 Luc 23:43

12:5 I Kor 2:3

12:6 II Kor 7:14

12:7 Nonb 33:55

12:8 Mat 26:44

12:9 I Kor 2:5

12:10 Wo 8:35

12:11 II Kor 11:5

12:11 I Kor 3:7

12:12 Jn 4:48

12:13 II Kor 11:7

12:14 II Kor 13:1,2

12:15 II Kor 11:11

12:16 II Kor 11:9

12:17 II Kor 9:5

12:18 II Kor 8:6

12:18 II Kor 8:18

12:19 II Kor 2:17

12:19 Wo 14:19

12:20 Gal 5:20

12:20 Wo 1:29

12:21 II Kor 13:2

12:21 I Kor 6:9,18