FILIPYEN YO
1
Paul ak Timothée, sèvitè-atache nèt a Jésus Kri yo, a tout fidèl ki nan Kris Jésus ki nan vil Philippe yo, menm avèk Trav 20:28dirijan legliz ak dyak yo tou: Wo 1:7Lagras pou nou, ak lapè ki sòti nan Bondye, Papa nou an, e Senyè a Jésus Kri. Wo 1:8Mwen remèsye Bondye mwen an nan tout fwa ke m sonje nou. Mwen toujou ap Wo 1:9ofri lapriyè avèk jwa nan kè m nan tout priyè mwen pou nou tout, akoz de patisipasyon nou nan Fil 1:7levanjil la depi premye jou a jiska koulye a. Paske mwen gen konfyans menm nan bagay sa a; ke Sila ki te kòmanse fè yon bon zèv nan nou an, va byen konplete li jiska I Kor 1:8jou a Kris Jésus a. Paske li vrèman gen rezon ke m santi sa sou pati pa nou. Paske nou nan kè m akoz nou te patisipan depi lè m te nan prizon an, ni lè m t ap defann e konfime levanjil la nou te pataje gras la avè m. Paske Bondye se temwen mwen, de jan mwen anvi wè nou tout avèk tandrès a Kris Jésus a. Epi m priye konsa, pou I Tes 3:12lanmou nou kapab ogmante ankò plis toujou nan Kol 1:9vrè konesans, avèk tout bon jijman. 10 Pou nou kapab Wo 2:18vin dakò avèk bagay ki ekselan, pou nou kapab rete sensè e san fot jiska I Kor 1:8jou a Kris la; 11 Se pou nou vin ranpli nèt avèk Jc 3:18fwi ladwati ki vini atravè Jésus Kri a, pou laglwa ak lwanj a Bondye. 12 Koulye a, mwen vle nou konnen, frè m yo, ke sikonstans mwen yo Lc 21:13vin pase pou pi gran pwogrè levanjil la. 13 Paske anprizonman mwen pou koz a Fil 1:7Kris la vin konnen toupatou nan tout gad palè a e pa tout lòt moun yo. 14 Epi pifò nan frè nou yo mete plis konfyans nan Senyè a akoz anprizonman m nan, e yo vin gen Trav 4:31plis kouraj toujou pou pale pawòl Bondye a san krent. 15 Asireman II Kor 11:13kèk nan yo menm ap preche Kris avèk lanvi ak konfli, men kèk tou ap preche l avèk senserite. 16 Dènye nan sa yo, fè l avèk lanmou, paske yo konnen ke m te chwazi pou defans a Fil 1:5,7, 12,27levanjil la. 17 Premye sa yo pwoklame Kris Wo 2:8avèk anbisyon pèsonèl, olye santiman de bon kè, akoz yo panse ke sa ka fè m chagren nan anprizonman mwen an. 18 Alò, kisa? Sèlman nan chak ka, kit se nan pretèks kit se nan verite, Kris la pwoklame; e se nan sa mwen rejwi mwen; wi, epi mwen va rejwi mwen. 19 Paske mwen konnen ke sa va pase pou delivrans mwen atravè II Kor 1:11lapriyè nou yo, ak pwovizyon Lespri Jésus Kri a. 20 Selon sensè volonte ak esperans mwen, pou m pa vin wont nan anyen, men ke avèk tout kouraj, Kris va menm koulye a, kòm toujou I Kor 6:20egzalte nan kò m Wo 14:8kit se nan lavi kit se nan lanmò. 21 Paske pou mwen menm Gal 2:20viv se Kris e mouri se avantaj. 22 Men si mwen viv toujou nan lachè, sa va vle di travay ki Wo 1:13pote fwi pou mwen, e mwen pa menm konnen kilès pou m ta pito. 23 Men mwen sou presyon nan toulède direksyon yo; mwen II Kor 5:8anvi kite, pou m kapab avèk Kris, paske sa pi bon anpil; 24 Malgre sa, pou m rete nan lachè a pi nesesè pou koz a nou menm. 25  Fil 2:24Konvenk de sa; mwen konnen ke mwen va rete pou kontinye avèk nou tout pou pwogrè ak lajwa nou nan lafwa. 26 Konsa II Kor 5:12konfyans fyète nou an nan mwen kapab vin debòde nan Jésus Kri lè mwen vin bò kote nou an ankò. 27 Sèlman, kondwi tèt nou nan yon fason ki Ef 4:1dign de levanjil a Jésus Kri a; pou si mwen vini wè nou oubyen rete absan, mwen kapab tande ke nou kanpe fèm nan yon sèl espri, avèk yon sèl panse, nan lite ansanm pou lafwa a levanjil la. 28 San okenn perèz a lènmi nou yo, ki se yon II Tes 1:5sign destriksyon pou yo menm, men sali pou nou menm, e sa anplis, soti nan Bondye. 29 Paske, a nou menm Mt 5:11, 12li te vin pèmèt, pou koz a Kris la, non sèlman pou kwè nan Li, men osi pou soufri pou koz Li. 30 Konsa nou ap pase menm Kol 1:29konfli entèn ke nou te wè m pase a, e koulye a tande k ap fèt nan mwen.

1:1 Trav 20:28

1:2 Wo 1:7

1:3 Wo 1:8

1:4 Wo 1:9

1:5 Fil 1:7

1:6 I Kor 1:8

1:9 I Tes 3:12

1:9 Kol 1:9

1:10 Wo 2:18

1:10 I Kor 1:8

1:11 Jc 3:18

1:12 Lc 21:13

1:13 Fil 1:7

1:14 Trav 4:31

1:15 II Kor 11:13

1:16 Fil 1:5,7, 12,27

1:17 Wo 2:8

1:19 II Kor 1:11

1:20 I Kor 6:20

1:20 Wo 14:8

1:21 Gal 2:20

1:22 Wo 1:13

1:23 II Kor 5:8

1:25 Fil 2:24

1:26 II Kor 5:12

1:27 Ef 4:1

1:28 II Tes 1:5

1:29 Mt 5:11, 12

1:30 Kol 1:29