^
Rụ́mị̃
Páwụ̃lọ̃ zị ꞌbá Rụ́mị̃ gá rĩ kí cící
Páwụ̃lọ̃ fẽ ãwãꞌdĩfô Ãdróŋá ní ꞌbá Rụ́mị̃ gá rĩ kí sĩ
Âdrã Ãdróŋá drị́ ị́jọ́ ũnzí drị̃ gá rĩ
Ãdróŋá ꞌbã ị́jọ́ lịjó ị́jọ́ ũnzí drị̃ gá rĩ
ꞌBá Yãhụ́dị̃ rú rĩ kí ĩꞌbã ãzị́táŋá kí abe
Ásị́ ị̃gbẹ̃ Ãdróŋá drị́ gá rĩ
ꞌBá ãzí ị́jọ́ ũnzî kóru la yụ
Ãlátáŋá ãꞌị̃táŋá sĩ rĩ
Ịbụrahị́mụ̃ lãjó ꞌbá ãlá ru ãꞌị̃táŋá sĩ rĩ
Ásị́ ị̃gbẹ̃ ãzíla ãyĩkõ
Drã ĩꞌdi Ádãmũ rụ̂ sĩ ídri ĩꞌdi Kúrísĩtõ agá
Drãjó rá ị́jọ́ ũnzí sĩ wó adrujó ídri Kúrísĩtõ be
Ãtíꞌbó ị́jọ́ mgbã drị́ gá rĩ
Ị́jọ́ iꞌdalé ũkú ĩgbãŋá sĩ rĩ
Ãꞌdị́ ꞌdịjó ị́jọ́ ũnzí be
Ídri uꞌájó Úríndí Ãlá rĩ agá rĩ
Dị̃zã ãma ãni drụ́zị́ rĩ
Uꞌájó ꞌbá ị́jọ́ ũnzí ndẽlépi rá rĩ rú
Ị́jọ́ Ãdróŋá ꞌbã Ịsịrayị́lị̃ pẽjó rĩ
Ãꞌị̃táŋá ãkõ ꞌbá Ịsịrayị́lị̃ rú rĩ ꞌbadrị́ gá rĩ
Patáŋá ĩꞌdi ꞌbá pírí ꞌbanî
ꞌBá Ịsịrayị́lị̃ drị̂ ꞌbã ị́mbị́ kî
Mị̃zẹ̃yị́tụ̃ ásé agá rĩ ꞌbã kénĩ icílé mị̃zẹ̃yị́tụ̃ lị́cọ́ gá rĩ be rĩ
Ịsịrayị́lị̃ pírí kí ru pa rá
Ãdróŋá ịcụ́jó
Ídétáŋá Ãdróŋá ní ãyĩkõ fẽlépi rĩ
Lẽtáŋá
ꞌBá drị̃lẹ́ ru ꞌdĩ kí ị̃nzị̃jó
Ĩmi uꞌá lẽtáŋá sĩ ụ́ꞌdụ́ ãsị̃jó rĩ dó ãni rú
ꞌBá ãꞌị̃táŋá agá ũkpó kóru rĩ kí ꞌbá ãꞌị̃táŋâ trũ ũkpó rĩ abe
Gbíyã múké uꞌájó ꞌbá abe rĩ
Ị́jọ́ mgbã ꞌbá Yãhụ́dị̃ rú ku rĩ ꞌbaní rĩ
Ãzị́ Páwụ̃lọ̃ ꞌbã ngalé ꞌbá Yãhụ́dị̃ rú ku rĩ ꞌbaní rĩ
Ãcị̃ Páwụ̃lọ̃ ꞌbã itúlé mụjó Rụ́mị̃ gá rĩ
Páwụ̃lọ̃ zị ꞌbá pírí kí cící
Páwụ̃lọ̃ ꞌbã ímbátáŋá ãsị̃jó rĩ