^
1 Kɔrḛntɨ-je
Tɔjɨ rɔ kɨ̀ lapiya kɨ́ ra
Gángɨ-na̰ kɨ̀ né-je kɨ́ à ra dow kadɨ ra majal
Gangɨ-na̰ kɨ́ dan njékəwna̰-je-tɨ kɨ́ Kɔrḛntɨ
Né kɨ́ uwə mḛḛ Pol
Gosɨ lə Lubə
Ta kɨ́ sɔbɨ dɔ kullə lə ngannjékullə-je lə Lubə
Mbunə̰ Pol kɨ̀ Kɔrḛntɨ-je
Ta kɨ́ gangɨ dɔ kaya-tɨ
Səkɨ-na̰ lə njékadmḛḛ-je
Koo go rɔ dɔ kaya-tɨ
Kilə tadəjɨ-je-tɨ
Ta kɨ́ sɔbɨ dɔ taa-na̰
Kadɨ ná̰-ná̰ ngəm gangɨ kisɨ-é kɨ́ isɨ-né ɓá Lubə ɓa-é-né
Ta kɨ́ sɔbɨ dɔ dow-je kɨ́ ꞌgə dené əse ꞌgə dingəm al
Ta kɨ́ sɔbɨ dɔ da̰ kɨ́ ꞌpole-né magɨ-je
Pol in̰ə né-je kɨ́ to tó-é kadɨ ingə
Kun néndajɨ dɔ poyta-tɨ lə Israyel-je
Ndəjɨ kɨ́ sɔbɨ dɔ magɨ kɨ́ pole
Ta kɨ́ sɔbɨ dɔ nékɔɔ lə dené-je kɨ́ ꞌto njékadmḛḛ-je
Ta kɨ́ sɔbɨ dɔ nékuso nam lə ꞌƁaɓe
Kadkare-je lə Ndil kɨ́ aa njay
Ta kɨ́ sɔbɨ dɔ ndigɨ dow-je
Ta kɨ́ sɔbɨ dɔ pata kɨ́ ta Lubə-tɨ kɨ̀ pa ndɔ̰ta-je kɨ́ dow gə al
Ta kɨ́ sɔbɨ dɔ tɔsɨ ndəl kində lo tḛḛ
Tɔsɨ ndəl kində lo tḛḛ lə Jeju
Tɔsɨ ndəl tḛḛ lə dow-je kɨ́ dꞌoy
Jeju Kristɨ ya to kɨ́ dɔsa̰y kɨ́ njètɔsɨ ndəl tḛḛ
Tɔsɨ ndəl kində lo tḛḛ kɨ̀ dajɨ rɔ kɨ́ ban wa?
Mbəl rɔ, kɨ̀ tətrɔ kɨ́ dɔbəy-tɨ
Ta kɨ́ sɔbɨ dɔ némbɔ̰, kɨ̀ sɔ̰y ta-je